1 CORINTHIANS
PAUL AN FEF AINAUIN IGAYAM CORINTH YANGAN AURIS
1
Yau Paul on God an gogoiai irubinei anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar, yau on ot tait tuat Sosthenes ibaisiu rui fef wagagayam omi aurim. Omi God an ekalesia nan Corinth mafam gagaminai womama yangan aurim, sabu ato osi iyabon Keriso Iesu ifouris kakafotis On an Itin ba simatar yangan auris a osi seyoyores God an sabu kakafotis On ebinoanai, mat sabu engon tutufin tafanam au engonai nan iyabon ati Bada Iesu Keriso Wabin sebaton sekwakwafirai on—osi a ot mat on ati Bada:
Yau ababayoi God Tamat a ati Bada Iesu Keriso aurin On an kaber a an tuf on omi aurim inama.
Baikakaiu
Yau ra fufur omi aurim on God abikakaiwai, yabin On an kaber on keriso Iesu’ai item on mes. Omi Keriso mat wobikaita on bobo au engonai on wonat ayuai nan sawarotim womatar—On ifourim ami dura obinai wat sabu auris wonikakafun a mat ifourim On an dura maiauin on obinai wat wotatam wosagob, yabin Keriso an wasagobin omi aurim wakurereb on omi wobo woidura bag ami yawasai woyein. On mes omi ayubit an yawasai siwar engon tutufin woboen nono on omi ati Bada Iesu Keriso dura bagai wonmomousin aurim inrobotet men. On arimon nana faiwarinai inbokikinem inan au kanfoun, onai ati Bada Iesu Keriso an Ra inboai inmamatabir men on, omi arimon obim totorim wat men ubar tani wonboai on. God an aumatan dura aifan ebikakafun on inafour, On iyorem wonat On Natun Iesu Keriso ati Bada’ai nan mat woruruayo wobikaita a iniyamem obim totorim wonmatar. On an yawas mamaba on mat wonraram bonen mes.
Ekalesia Sanamui Kuseseb Semamatar
10 Yau taitaiu tutuau, ati Bada Iesu Keriso Wabinai dura faiwarinai awurem: omi tuturam mat engon tutufin sanamui on wonbibasitem bonen, ami dura kaitamom wat wonbikakafun, onai omi men arimon sanamui kuseseb sinen mes, ab omi on yawas obinai wat nunuamui a ami bainonotai on wonikaita tiwag. 11 Yau taitaiu tutuau, sabu fani nan Chloe an goai semama on sikasoneu omi sanamui on toum wogagam bonen. 12 Yau dura aifan abikakafun an yabin min atonio: Omi sabu ta ta wobikakafun wau, “Yau on Paul anigibubunuai,” orot tani ebikakafun yau, “Yau on Apollos anigibubunuai,” ato orot tani on ebikakafun yau, “Yau on Chepas anigibubunuai,” orot tani on ebikakafun yau, “Yau on Keriso anigibubunuai.” 13 Keriso min usin ikuseseb? Paul min omi aurim nabai sikubarai irabob? Omi min Paul wabinai woibapataito?
14 Yau God abikakaiwai on, omi engon on men aibapataitoim on, ab Crispus a Gaius rus mom. 15 On mes men iyafan tani inau, omi on yau wabiui woibapataito. 16 (Dura bag, yau on Stephanas awan nanatun mat on aibapataitois; ato men anonosin tiwag, on an farat on men asagob sabu fani aibapataitois o ambin.) 17 Yabin Keriso on men iyafareu anat sabu anibapataitois on, baise On iyafareu anat Wasagobin an kurereb mes—ato men orot jever asi not gigiboanai dura sebikakafun on nan ankurereb on, yau au bobo nanaba anafour on, Keriso nabai irarabob an Wasagobin akurereb on arimon an faiwar ambin inmatar.
Keriso On Gigiboan a God On Faiwar
18 Yabin Keriso nabai irarabob an wasagobin on yabin wagan wat ato osi sabu iyabon tafanam an gigiboanai sisiwan semama auris, baise ot aurit ato iyabon tayawas on tasagob God on faiwarinai ebobo. 19 Yabin God an dura buk amonai sigayam, God iyau:
“Yau arimon sabu nototis asi gigiboan on anikomasai; Yau arimon sabu sagobotis aniyames asi sagob on mabinai an yein men sinsagob mes.”
20 Orot gigiboanotin min menan? Orot tafanam an baifafaro gayamotin min menan? Ari nin tafanamai an orot sagob gigiboanotin min menan? Osi sabu min obis totoris God matanai? Ambin. God on sabu tafanam an sagobotis on ifouris yabis wagas wat simatar!
21 Yabin God Toun an gigiboan iyamai on sabu ato tous asi gigiboan emon on men fofonin sitsagobai, baise God on iyasisir ato Iesu Keriso nabai irarabob an dura yabis wagas wat on wakurereb, onai osi sabu iyabon sebitutum on itiyawasis mes. 22 Jew yangan on sitetem sigogoi bag bobo buburis sititen onai sitidura bag mes a sabu men Jew yangan on gigiboan mes on sinuen, 23 baise ot aurit on Keriso nabai irarabob aurin on takurereb: Jew yangan sinos on mamai, on dura komasin bag a sabu men Jew yangan sinos on dura yabin wagan wat, 24 baise ato osi sabu iyabon God iyoyores, osi ruam Jew yangan o sabu men Jew yangan, Keriso an dura on God an faiwar a God an gigiboan. 25 Yabin God an bainonot yabin wagan wat on, igigiboan kwakwan men orot an gigiboan ba, ato God an samisamin on ifaiwar kwakwan men orot faiwarin ba.
26 Yau taitaiu tutuau, omi toum wonnosim ainau mamaba womama weie God iyorem. Atonio nin tafanamai omi sabu fani on men gigiboanotim on; omi sabu fani on men faiwarim: omi sabu fani on men wabim gagamis ami dam warar amosi on. 27 Baise God on bobo ato yabis wagas wat on tafanamai irubinen on nan sabu gigiboanotis inimamaiis mes: God bobo samisamis irubinen on nan sabu faiwarotis inimamaiis mes. 28 On Toun sabu wabis gugudis irubines nin tafanamai sabu sinites sinisisiweiis—a osi sinnos on yabis ambin—onai tafanam aifan enonosin on toun on gagamin bag, on inikomasai; 29 onai men orot iyafan tani On nanai toun wat inbogaiai mes. 30 Yabin God emon on ari iboem wonat Keriso mat woikaita, ato God on Keriso ifourai ot ati gigiboanotin imatar—On emon on tanat yawas obin totorin bag tabo, a ot tanat kakafotit tamatar, a On emon on ati bobo komasis tafouren si’yen on emon itobonit men. 31 On mes God an dura buk amonai sigayam siyau: “Iyai iyafan egogoi toun inbogaiai on iniyamai ato Bada bobo aifan ifofour on aurin wat inifain.”