16
Ekesiu au Baikakaiu
Yau agogoi robut Phoebe aurin on anawurem, on jeverei an yawas on iyobin kwakwan, on ekalesia yangan Cenchreae mafam gagaminai nan semama yangan on auris bobo ebobo. On jeverei on Bada Wabinai nan wonboai, God an sabu min on bobo nanaba sinafour, ato an gogoi aifan tani omi aurim ingogoi on wonibaisin; yabin on jeverei an yawas on iyobin yau auriu a sabu sigaraba maiau engon auris mat.
Yau on Priscilla a Aquila rus abikakaiwis, osi on yau mat Keriso Iesu anboboai nan wabobo; yau fasiui on osi asi yawas sikutetai kafakakai mom sitarab. Yau on osi orot jever rus on abikakaiwis—men yau ekesiu wat, baise ekalesia tutufin nan sabu men Jew yangan sanasi semama osi mat sebikakaiwis. Mat ekalesia yangan ato osi tous asi goai nan seruruayo on abikakaiwis. Yau turau au nuabo Epaenetus on abikakaiwai, on orot ainauin bag Asia tafanamai nan on Keriso itutumai. Yau on Mary abikakaiwai, on jever on bobo gagamin bag iboen omi aurim. Yau on Andronicus a Junias rus abikakaiwis, osi Jew orot ruam on yau mat fafatum goai wamama; baiyoyobotis on osi sabu on sisagobis tiwag, a osi ainau sinat Keriso an baigibubunuotis simatar weie yau gibui anat Keriso an baigibubunuotin amatar.
Yau on Ampliatus abikakaiwai, yau turau au nuabo on inat Bada an yawasai rus sikaita. Yau on Urbanus abikakaiwai, on ati bobo’otin Keriso an boboai, a Stachys abikakaiwai, on yau turau au nuabo. 10 Yau on Apelles abikakaiwai, on orot on rerebai iyoboet tasagob dura bag on nana ifaskikin Keriso ebitutumai. Ato osi sabu iyabon Aristobulus an dam warar ebinoanai on abikakaiwis. 11 Jew orot Herodion on abikakaiwai, a taitaiu tutuau Keriso an baigibubunuotis Narcissus an dam warar on abikakaiwis.
12 Yau on Tryphaena a Tryphosa on abikakaiwis, osi jever ruam on Bada an bobo sebobo kwakwan, a turau au nuabo Persis abikakaiwai, on jever mat on Bada aurin bobo iboen kwakwan. 13 Yau on Rufus abikakaiwai, on orot on gagamin bag Bada an boboai, a ayon mat abikakaiwai, on jever on ra fufur auriu ibibaisiu on natun ba. 14 Yau on Asyncritus, Phlegon, Hermes, Petrobas, Hermas on abikakaiwis a taitais tutuas Keriso an baigibubunuotis fani engon tutufin mat semama on abikakaiwis. 15 Yau on Philologus a Julia rus auris, Nereus a on robun jeverei rus auris, Olympas a God an sabu engon tutufin osi bisisi semama on abikakaiwis.
16 Omi tuturam mat wonbikakaiwim bonen on yawas kakafotinai nan rerebam wonyayanen bonen. Ekalesia Keriso an yawasai semama engon tutufin on sebikakaiwim.
Dura Kanfoun
17 Yau taitaiu tutuau abifefeyanim: sabu ato osi sebiyamai sabu asi yawas sekusesebis yangan auris a sabu asi baitutum sebikokomasen yangan auris on matam woneit, osi on baibebe ato woboai aurin on sebiragitai, omi on mabimui wonama, men osi amosi wonar mes. 18 Yabin sabu ato osi iyabon on bobo nanaba sefofour on men ati Bada Keriso sebiagirai on, baise osi on tous yas auris wat on sebinonoten. Osi on dura momonis a dura obis wat sebikakafunen onai sabu manis on asi not sekuseseben. 19 Omi on wasagobin wobo ato nana faiwarinai wofaskikin wobotan aurin on, sabu engon tutufin min omi ami dura on sitatam, ato on yabinai yau on omi aurim abiyasisir. Yau agogoi omi on yawas obis auris on wonigigiboan tiwag, baise omi men bobo komasin amonai wonar mes. 20 Ato God, On tuf ebitet on arimon kafakakai mom Afaguban inikomasai ato on arimon omi ami faiwar babanai inama. Yau ababayoi ati Bada Iesu Keriso aurin on an kaber nana bisimui inama.
21 Timothy, on yau rui wabobo on ebikakaiwim, a Lucius, Jason a Sosipater, osi on Jew yangan, osi mat sebikakaiwim.
22 Yau Tertius, yau on atonio fef Paul mamaba i’yau on nanaba agagayam, yau on Kerisoai abikakaiwim.
23 Yau on Gaius an goai nan amama, on orot an goai on ekalesia nan seruruayo, on orot on omi ebikakaiwim; Erastus on mafam gagamin an agim kaifarotin a ot tait tuat Quartus, osi mat sebikakaiwim. 24 [Yau on ati Bada Iesu Keriso aurin ababayoi On an kaber on omi engon tutufin aurim inama, Dura bag.]
God Baifainin an Bayoi Kanfoun
25 Ot on God tanifain taniduduranai! On fofonin iniyamem ami baitutumai wonfaskikin, ato Wasagobin iyau nanaba omi aurim akurereb on, on dura min Iesu Keriso aurin on a God an dura maiauin buburin ainau bag bubuniai i’yen on akurereb e’gat. 26 Baise, ari dura maiauin aubairuruotis sigagayam on sibo sigat au rereb; a God yawas mama wantoanin dura wawaninai i’yau on sibo sigat sabu engon sisagob, onai sabu engon tutufin on sititutum a sitifonabo.
27 God On ekesin mom on gigiboanotin, On Iesu Kerisoai ra fufur tanifain taniduduranai au wantoan au wantoan! Dura bag.