15
Sabu Fani Woniyasisires, Men Omi Toum Ekesim
Ot sabu iyabon ati baitutum faiwarinai tamama on ato osi sabu iyabon asi baitutum samisamis on tanibaisis asi bit tanabar. Ot on men tout wat taniyasisiret mes. Baise ot kakaita kakaita on tait tuat an obin aurin on taniyamai iniyasisir onai on an baitutum on tankufaiwarai inwani. Yabin Keriso on men Toun an gogoi ifour iyasisirai on. Ato, God an dura buk amonai sigayam God iyau, “Sabu dura komasis om sawurem on, ato osi dura komasis sawurem an bit on Yau tefaui inafeu.” Dura engon tutufin ainau God an buk amonai sigagayam, on sigayamen ot sinibebeyit mes, onai ot on dura bagai nan yaterabobai tanmomousin a dura buk amonai sigagayamen on inkufaiwarit mes. Yaterabobai mousin a kufaiwar min God emon enat, ato yau On aurin ababayoi infourim toum amomui on wonibasitem bonen mamaba Iesu Keriso ifofour, on nanaba woniyuyurai, onai omi engon tutufin wonikaita fonam kaitamomai nan God a ati Bada Iesu Keriso Taman on wonifain woniduduranai.
Wasagobin on Sabu Men Jew Yangan auris Sikurereb
Omi on tuturam mat yasisirai wonboem wonikaita bonen ato Keriso i’boem ba, omi atonio bobo nanaba wonafour onai sabu on God sinifain siniduduranai. Yau awurem yabin Keriso on inat Jew yangan asi agirotin imatar onai itiyoboes God dura aifan iyaumatan on fofonin arimon iniyamai, ato On mamaba wawat agirit gagamis auris iyaumatan on inat itidura bag, a mat On atonio bobo ifour God an kaber sabu men Jew yangan ebites aurin on God sinifain. God an dura buk amonai sigayam siyau,
“On mes Yau arimon sabu men Jew yangan sanasi nan anifaim, Yau arimon Om Wabim aurin on ankwarer an bogagaiai.”
10 Mat God an dura buk amonai sigayam men siyau,
“Omi sabu men Jew yangan on God an sabu rurubinis mat woniyasisir!”
11 Mat dura buk amonai siyau men,
“Omi sabu men Jew yangan engon on Bada wonifain, omi sabu engon tutufin on On wonifain!”
12 Mat God an dura buk amonai sigayam men Isaiah iyau,
“Jesse an dam warar emon Orot tani arimon innat; God arimon On iniyamai inag intawar sabu men Jew yangan ininetewaris a osi arimon asi baitutum on On aurin sinyein.”
13 Yau ababayoi God aurin On ebiyamet dura bagai tamomousin on arimon iniyamem yasisir a tuf on inibonuem, yabin omi On wobitutumai on mes, onai Ayu Kakafotin an faiwarai on omi dura bagai womomousin on iniyamem nana wonrarat gagamim wonmatar.
Paul Dura Iyau Bubunag Aibo Mes an Dura Totor Wat Igagayam aurin on
14 Yau taitaiu tutuau: Yau tou abi dura bag omi on obim bag, omi on sagob engon wobo ato omi on fofonin toum wonibebeyim bonen. 15 Baise atonio fef agayam sawar fani auris on, dura totor wat awurem on nan wonnos. Yau dura totor wat abikakafun yabin atonio bobo obin on God yau iteu 16 anat Keriso Iesu an agirotiu amatar sabu men Jew yangan auris anabo mes. Yau on priest ba bobo abobo God an Wasagobin on akurereb, onai sabu men Jew yangan on sinnat siwar ba sinmatar God siniyasisirai, on siwar on Ayu Kakafotin emon iyamai Kakafotin imatar. 17 Yau on Iesu Kerisoai rui waikaita on mes yau God aurin abobo on agimemen. 18 Yau arimon dura totorinai wat anikakafun mamaba Keriso yau auriu ifofour on, onai yau on au duraiai a au boboai nan sabu men Jew yangan on aninetewaris sinnat God aurin sinifonabo, 19 osi on bobo baiduduranis, bobo buburis a Ayu an faiwar siten on mes God aurin sifonabo. Yau on osi bobo afofour auris on Jerusalem emon eta weroromin maiau abib anai Illyricum tafanamai nan Keriso an Wasagobin on tutufinai nan akurereb. 20 Yau au gogoi bag on ra fufur Wasagobin efan ta ta nan menan Keriso an dura men sitatam on nan ankurereb mes, yabin yau on men agogoi orot jever ainau on bobo nan i’bosuruf nono on tefanai atyon men. 21 God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Sabu iyabon auris men on dura sikurereb on arimon sinitai, a osi sabu iyabon an dura men sitatam on arimon sinsagob.”
Paul Inonotai au Rome Itinanawan Mes
22 Atonio bobo abobo on sibotaniu fasinai on ra sigaraba maiau men fofonin aurim atnat on. 23 Baise ari atonio nin efan menan amama nan on bobo aisawarai, ato kwanda sigaraba maiau on agogoi kwakwan atnat atitem mes; 24 Yau anonosin ari wera weie anan. Yau anan au Spain ato arimon eta nenenai nan anama anitem roke biyam nanaba nan on yasisirai bisimui mat tanama weie omi wonibaisiu anan au Spain. 25 Baise ari bag yau on agim siwar abo anan au Jerusalem God an sabu auris. 26 Yabin Macedonia a Greece ekalesia yangan on sinonotis siwar sitboai God an sabu Jerusalem semama sanasi sabu kokoianis on sitibaisis mes. 27 Osi tous atisi sinonotis on bobo nanaba sinafour mes. Baise dura bag on osi asi bobo yen on osi sabu kokoianis sinibaisis; Jew yangan on Ayu an baimomogin on sabu men Jew yangan mat sinfasararam, on mes sabu men Jew yangan on Jew yangan auris aifan God ra ra sawar ebites onai nan inibaisis sinabo. 28 Yau atonio bobo anisawarai weie agim engon osi auris sibotayo on anites, ato anan au Spain, ato eta nenenai nan on anama anfasiuem. 29 Yau annanat aurim on, asagob Keriso an baimomogin gagamin on inibonueu auman annat tanfasararam.
30 Yau taitaiu tutuau, ati Bada Iesu Keriso a ati Ayu ato nuabo ebitet on nan abifefeyanim: yau au bobo aurin on wonibaisiu God aurin wonbayoi. 31 Omi wonbayoi ato osi sabu men baitutumotis nan Judea semama on men auriu bobo komasin sinafour mes, onai yau au bobo Jerusalem amonai an bobo on obin wat God an sabu auris. 32 Ato yau arimon yasisirai bag aurim annat, atonio on God an gogoi mes on, ato yau on omi anfasiuem on arimon yasisir on inibonueu a nan kafakakai aniyarir yau antein. 33 Yau God aurin ababayoi On tuf ebitet on omi engon on aurim inama. Dura bag.