16
Siwar Wonboai God An Sabu auris
Siwar ato God an sabu auris boin baitayo an dura on ato: Omi on bobo wonafour ato mamaba yau Galatia ekalesia yangan awures sifofour ba. Sunday fufur, omi sabu kakaita kakaita ami agim wonboboai on turin wat on mabinai agim an didiwagai wonyeyeinin, ato yau omi aurim annanat on, men agim omi bisimui anabo men. Namon yau annanat on, arimon fef an gayam ato sabu omi worurubines on anites ato osi ami siwar sinboai auman aniyafares sinan au Jerusalem. Baise yau usiu inbiyasisir mes on, arimon osi yau sinituraniu mat anan.
Yau Ekesiu au Baifefeyan
Yau on anan Macedonia tafanam amonai nan sabu anfasiues, weie gibui on omi aurim annat yabin yau on nan Macedonia tafanam amonai anan. Yau men asagob arimon tafaror fani wat on nan bisimui anama o arimon yabat yawarad an ra on nan bisimui anama, onai yau menan menan annanan on, omi wonibaisiu au etai anabib anan. Yau on nan omi womama nan anan ato men agogoi ra dibon wat anitem; yau anonosin on nan kafakakai weromin bisimui anama, mamaba Bada auriu inbibasiteu on.
Baise yau on Ephesus mafam gagaminai nan anama weie Pentecost an Ra inboai; yabin yau au eta obin iruseren yau auriu, bobo gagamin anabo God an dura ankurereb mes, basit sabu sigaraba sebiragiteu au bobo sebikomasai min on.
10 Timothy omi aurim innanat on, wonafourtobon yawas obinai wat aurin wonafour, yabin on Bada an bobo yabar, ato yau afofour ba. 11 Omi men iyafan tani on inisuweigan mes. Omi tufai wat wonboai woniyafarai an etai inabib inan, onai inmatabir men yau auriu. Yau on amomousin on taitain tutuan bobo’otis mat sinmatabir men sinnat.
12 Ot tait tuat Apollos aurin on. Yau ra sigaraba dura faiwarinai akukufaiwarai on taitain tutuan mat on omi aurim sinan. Ari bag on men egogoi inan, yabin on men God an gogoiai baise on an wera obin inboai weie inabib inan. 13 Omi wonkaifarem tiwag; ami baitutumai on nana wonfaskikin, woniyamai on sabu faiwarim ba wonmatar wonfaiwar. 14 Omi ami bobo engon tutufin on nuaboai wat wonabo. 15 Omi wasagob Stephanas awan nanatun mat on osi ainau ya baikitabir sibo Keriso situtumai tafanam Achaia nan, ato osi asi yawas tutufinai sikutetis God an sabu auris siboen. Yau taitaiu tutuau dura wawaninai abifefeyanim, 16 sabu ato osi nanaba sebinetewar bobo sebobo tiwag on wonigibubunues a sabu engon osi iyabon mat sebikaita tiwag bobo sebobo on wonkakafes. 17 Yau abiyasisir kwakwan ato Stephanas, Fortunatus, a Achaicus osi sinat yau sinfasiueu mes, yabin omi ami garamin on osi sabu on ami bobo mamaba wobobo on ami dura engon sibo sinat sikasoneu. 18 Osi on yau nunuau siyasisirai mamaba omi nunuam sebiyasisiren ba. On mes osi sabu nanaba on wonkakafes a wontatamis tiwag.
Baikakaiu Kanfoun
19 Ekalesia nan Asia tafanamai semama on sebikakaiwim. Aquila a Priscilla rus osi Bada’ai sikaita on sebikakaiwim kwakwan bag, a ekalesia yangan osi asi goai seruruayo mat on sebikakaiwim.
20 Ot taitait tutuat nin semama on engon tutufin sebikakaiwim. Omi taitaim tutuam mat wonbikakaiwim bonen on tai tu an etaiai nan nuaboai wonbirorout rerebam woniyayan bonen. 21 Yau Paul on tou imaui agagayam: “Abikakaiwim.” 22 Iyai iyafan men Bada inbinuaboai on—wonikirir God an audab babanai inama. Ati Bada enat! 23 Ati Bada Iesu an kaber on omi bisimui inama. 24 Yau on Keriso Iesu’ai on omi engon tutufin abinuaboim.