2 CORINTHIANS
PAUL AN FEF BAIRUIN IGAYAM CORINTH YANGAN AURIS
1
Yau Paul on God an gogoiai ifouriu anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar, yau on tait tuat Timothy ibaisiu rui fef wagagayam omi aurim—Omi God an ekalesia sabu nan Corinth mafam gagaminai womama aurim a God an sabu nan Achaia tafanam tutufinai womama engon aurim:
Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an kaber a an tuf initem.
Paul on God Ikakaiwai
Ot on God a Bada Iesu Keriso Taman on tanikakaiwai. On Tamat on kaberotin, On God on kubainunub engon tutufin min On emon enat! Ot ati yababan engon tutufin tagaturen on engon On ekubainunubet, onai ot on fofonin arimon tuturat asi yababan ta ta segaturen on tanibaisis, ato baibais kaitamom God emon tout taboai on nan tuturat tankubainunubes. Keriso on ikokosarai, ato wei on eb waikokosari On ifofour ba, on mes ot Kerisoai on God an kubainunub gagamin on tafasararam. Wei wabikokosari on, omi on baibais woboai a ayuai on wakukufaiwarim; ato wei God emon kubainunub waboai on, omi mat on kubainunub kaitamom woboai, on ebiyamem on fofonin ato baikokosar kaitamom wei waboai on nanaba wonboboai on arimon yaterabobai wonfaskikin. On mes wei ai baitutum omi aurim on men wabosame on; wei wasagob omi wei mat baikokosar taboai on mes, wei mat kubainunub waboai on omi mat tanboai.
Wei taitai tutuai, wei wagogoi wanawurem wonsagob ato yawas wawanis gagamis nan Asia tafanam amonai waboai aurin on. Osi bit on sirat kwakwan wei ai wani engon isobonai on mes wei ai baitutum ifeu, wei wanos on arimon watarab. Wei dura bag nunuaii wainonot on arimon watarab. Baise atonio bobo imatar onai wei men toui auri wat watinonot mes, ab God On sabu rabob emon ebobaimisires On aurin wat on watnos. 10 Ainau bag beruber komasis on kafakakai mom sitasububunuei watarab, on emon on God iyawasi; ato On gibui arimon iniyawasi men; wei ai baitutum On aurin wayein on arimon nana iniyawasi men, 11 ato omi wei auri wonbayoi on nan wonibaisi. Wei auri on sabu sigaraba arimon sinbayoi God aurin ato God on arimon asi bayoi iniyafotes ato wei inimomoginei; ato sabu sigaraba arimon God sinikakaiwai ato wei inbimomoginei aurin on.
Paul an Bainonot Ikitabirai
12 Wei atonio sawar kaitamom aurin on wataseseir ato wabi dura bag: Tafanamai bobo engon tutufin wabobo on yawas totorin a matafin wat God an gogoi nanaba on waboen, gagamin bag on ai yawas on obin omi aurim wafour, wei on God an gogoi nanaba on nunuai tutufinai aurim wafour. Wei on men orot jever asi gigiboanai nan sibonanawaii on, baise God an faiwar an kaberai nan ibonanawaii. 13-14 Wei omi aurim fef wagagayam on dura sasasas rerebisi nan wagayam woniyab wonsagob mes on. Baise basit ari omi on men wosagobi tiwag, ato yau abitutum omi on arimon gibui wonnat wonsagobi tiwag onai, ra taniai nan ati Bada Iesu an Ra inmamatabir men on omi wei auri on woniyasisir a wei mat omi aurim on waniyasisir.
15 Yau atonio osi bobo engon auris on ai dura bag on mes au bainonot aiyamai ainau on atnat omi atfasiuem mes, onai omi baimomogin on ra ruam wotboai. 16 Yabin yau au bainonot aiyamai on Macedonia tafanamai attananan on omi atfasiuem ato atmatabir men atananat men on eta nenenai atfasiuem men, onai omi on yau baibais wotiteu atinanawan atan au Judea tafanamai nan. 17 Omi wononosin on yau atonio bainonot abiyamai on men ainonotai tiwag weie on bobo aiyamai i? Yau au bainonot abiyamai min sabu tafanamai asi bainonot ba aiyamai, abotitiwagiu anau, “Dura bag, dura bag,” on min on ra kaita anau, “Ambin, ambin?” 18 Dura bag God on ra fufur dura maiauin wat ebikakafun on mes yau dura maiauin wat omi aurim abikakafun on men anikitabirai anau, “Dura bag o Ambin.” 19 Yau, Silas a Timothy on Iesu Keriso, God Natun aurin on omi aurim dura wakurereb on men, “Dura bag a Ambin”; baise On on “Dura bag”, on God; 20 yabin Keriso on, “Dura bag” God an aumatan engon auris. On yabinai ot ra engon God tabifain on Iesu Keriso Wabinai tau, “Dura bag.” 21 Atonio on God Toun On ebiyamet omi mat tabikaita, ato ot on Kerisoai nan tabikaita ato tafafaiwar; God Toun on ot irubinet, 22 On Toun on an kufofot On ebinoanai on usiti iyein, ato On Ayu Kakafotin nunuati itet ato sawar obin tani ba ot aurit itubarai weinet yen.
23 Yau God awur on au bainonot on initai insagob, On yau nunuau isagob! Yabin yau men amatabir anat men au Corinth on, yau men agogoi ati yababanim. 24 Wei men wafofourtobon omi ami baitutum on wei wanibadim on, wei wasagob omi ami baitutumai on wofaskikin. Baise omi ami yasisir aurin on wei on omi mat bobo tabobo.