1 JOHN
JOHN AN FEF AINAUIN IGAYAM
1
Dura Yayawasin
Wei on Dura yayawasin aurin on fef wagagayam omi aurim, on dura yayawasin ainau on i’yen nono weie tafanam anai bag sifourai: Wei On an dura watatam a wei toui mataii bag wait; dura bag wei toui mataii wat, a imaii nan usin waruyein. Atonio yawas on Toun irerebai mataii wait; on mes wei on omi aurim wabikakafun a wei yawas mama wantoanin aurin on wakakasonem a On rerebai Tamat rus sibo sigat siyoboei. Wei aifan mataii wait a tainaii watatam mat on wakakasonem, onai omi wonnat wei mat tanruayo On Tamat a Natun Iesu Keriso mat tanikaita On an dura tanraram bonen mes. Wei atonio fef wagagayam omi aurim onai wei ai yasisir on initutufin.
God On Ratafin
Wei atonio dura on, On Natun emon watatam ato omi aurim wakurereb: God on ratafin a On aurin on men wouman tani yen tobon. Ot ari tanau, wei On mat waruruayo wabikaita an dura wafasararam bonen baise omi sabu magim kaita on woumanai womama, ot on tout ati duraiai a ati boboai on tabisigoet. Baise ot ratafinai tamama—On Toun on ratafin—namon ot tanruruayo tanbikaita tuturat mat On an dura tanfasararam bonen, ato On Natun Iesu on ati bokomas emon on an taraiai esosouit tagugumidar.
Ot ari tanau, wei auri bokomas ambin, ot on tout tabisigoet ato ot aurit dura maiauin on men yen on. Baise ot ati bokomas God aurin taniyatet on, On arimon an aumatan inbokikin ato bobo totorinai wat inafour: On arimon ati bokomas innotbur a bobo komasis tafofour emon on inigumidarit. 10 Ot ari tanau, wei men wabokomas on, ot on God tabisigoai, ato On an dura on men ot bisiti yen on.