3
Bada An Nat Ra Iyaumatanit
Yau tuturau au nuabo, atonio on au fef bairuin omi aurim agagayam. Atonio fef ruam aurim agagayamen on omi nunuam ankubogagaien ato God an dura aurin on ami not totorinai wat woninonot. Yau men agogoi dura woninosfotai mes ato ainau aubairuruotis God an bainonot mamaba ra gibui inmamatar aurin siyawuret tatam on. Mat yau men agogoi dura faiwarin on woninosfotai, ato ati Bada Baiyawasotin an dura aubairuruotis awasi ibikakafun on. Yau agogoi omi wonsagob tiwag, ra kanfounai arimon sabu sinnat omi sanamui God an dura sinikoboai. Osi arimon nana bobo ato osi usis an yasisir aurin on sinafour, ato osi on omi sinikoboim ato sinau: “Bada iyaumatan On arimon inmatabir men innat au tafanam? Ato On min menan nan? Ot wawat agirit ainau sirarabob on ato nana motobai sen. Anai bag God tafanam engon ifourai, ato men sawar aifan boboun tani imatar men on. Sawar engon ato magis kaita nana sen.” Omi wonitai, osi sisagob ato segogoi sininosfotai ato sawar on men magis kaita nana sen on. Ainau bag God Toun dura wawaninai iyau ato safam a motob simatar, ato motob on sareu emon igat, ato sareu on motob ikiman tefanai a babanai engon, ato motob on basunai nan iyen. Gibui, God iyau men sareu gagamin iyafarai igat motob engon ikiman ato sawar aifan nan motobai simama on engon sirabob sisawar. Ainau bag God Toun dura kaitamom wawaninai ikakafun, ato gibui dura wawaninai ikakafun men. Omi safam tafanam ato nin woiten on osi asir wengar ba sen semomousin wairafai sinaraten mes. Weie God arimon engon inikubaren sinaraten sinsawar. Ato bobo inafour, on an rai Bada inmatabir men ato osi sabu iyabon men God an dura sekakafai on inigurubabanis.
Baise yau tuturau au nuabo, yau men agogoi atonio gigiboan dura tani aurin on woninosfotai mes. Bada matanai, on ra itom kaitamom wat ato On ebiyab on an itin on kwanda weroromin 1,000 nanaba. Ato On kwanda weroromin 1,000 ebiyab an itin on ra itom kaitamom wat bait. On an bainonotai kwanda weroromin a ra itom kaitamom on rus engon fofonis wat. On bobo aifan inafour aurin iyaumatan on sabu fani senonosin on arimon inabit. Ambin, On arimon inmatabir men. Baise On ari yaterabobai omi emomousim yabin On men egogoi iyafan tani inan efan komasinai inar. Ab On egogoi sabu engon tutufin ya baikitabir sinboai ato sinbosuruf God an eta sinigibubunuai.
10 Baise Bada an Ra inboai inmamatabir men au tafanam on arimon orot bainauotin ba. Baise on Ra innanat on, God arimon iniyamai safamai sawar sen on engon sinfotir rarabin gagaminai bag inrarab ato sinsawar. Ato sawar engon motobai God ifouren sen on engon wairaf gagaminai sinaraten sinkoded sinsawar. On eta kaitamomai ato tafanamai sabu engon a sawar nin sifouren semama on engon sinsawar. 11 God arimon on bobo nanaba inafour safam a tafanam inikomasen. On aurin omi on mamaba? Iyobin omi on wonafourtobon ami yawas woniyamai kakafotim wonmatar a God an dura aurin on toum wonkutetim. 12 Omi God an Ra womomousin innat mes on, iyobin omi wonafourtobon woniyamai God an Ra on gariwat innat. Yabin God on inonotai nanaba inafour mes, safamai sawar sen on arimon engon wairaf gagaminai sinaraten sinsawar, ato motob on arimon men sunub inforab, ato sawar motobai sen on engon sinkoded sinsawar. 13 Baise ot God tamomousin yabin On iyaumatan arimon ato bobo on ot aurit inafour. God on arimon safam a tafanam bobous infouren ato sawar bobous min nan inaya. Sabu engon tutufin on nan efan bobounai sinmama on arimon eta totorinai wat sinabib ato men iyafan tani arimon inbokomas mes.
14 On mes yau tuturau, atonio bobo aurin womomousin inmatar on, yau agogoi omi wonafourtobon God an yawasai on matafim wonama, ato gibui God an Ra innanat men on Bada omi aurim iniyasisir ato inboem obinai a tufai wonama. 15 Mat omi wonnos ati Bada on ot yaterabobai emomousit sabu engon ati bokomas emon iniyawasit mes. Ot tait tuat ati nuabo Paul on atonio eta kaitamomai nanaba fef omi aurim igayam ikakafun. Dura bag, God on not gigiboan Paul itai atonio osi bobo engon auris. 16 Atonio osi bobo auris on omi aurim fef igayamen ato sabu fani auris iyafaren, ato on fef kaitamomai on auris ikakafun. Baise dura bag on an dura fani igagayamen on bibitas a wawanis bag men fofonin arimon asi yabis tansagoben. Osi baisigogo baibebeotis on men arimon dura totorinai wat God an dura maiauin aurin sininonotis on, ato osi tous asi notai on eb men sefaskikin tiwag on. Osi on Paul an dura on seboai sebikitabirai, ato sebiyamai osi tous asi not asi dura mes ba, on nan sabu auris sebikakafun, ato osi not on men Paul emon. Dura bag on eta kaitamomai on God an dura maiauinai nan fani bukai sigayamen sen on nanaba sebobo sebikitabiren. On nanaba sefofour ato gibui on Bada arimon inigurubabanis ato inimakies.
17 Baise omi yau tuturau, omi on dura ato awurem on wosagob nono. On mes omi matam woneit tiwag, men ato osi sabu God an dura men sekakafai yangan on asi baisigogo dura sinawurem mes, omi on bobo nanaba wonafour on arimon, ami yawas mamaba God an dura maiauin aurin ami baitutum faiwarinai wobokikin on arimon wonikirir inafeu. 18 Omi wosagob, Iesu Keriso on ot ati Bada, ato ot ati bobo komasis tafofour on iyawasit. On mes omi Bada an gogoi nanaba on woniyamai On an kaber on aurim inabo inkaifarem inibaisim bobo au engonai. Mat omi ami not Bada aurin on inarat gagamin uwan inyein. Ot On Wabin on tanifain taniduduranai ari ra au wantoan au wantoan! Dura bag.