3
God Nanatun
Woit ot Tamat on inuaboit kwakwan! On an nuabo on irat kwakwan ot aurit ato ari on seyoyoret God nanatun—ato dura bag ot On nanatun. Atonio yabinai, sabu tafanamai on men sisagobit on: osi mat on God men sisagobai. Yau tuturau au nuabo, ari ot on God nanatun, baise ot men tasagob tiwag ra gibui on ot arimon mamaba tanmatar. Baise ot tasagob Keriso inrorobotet an ra on, ot tannat On ba tanmatar yabin ot on arimon On Toun bag on nanaba tanitai. Sabu engon iyafan dura bagai emomousin ato Keriso inmamatabir aurin on, toun nana ebiyamai matafin emama ato Keriso matafin ba.
Iyai iyafan ebokomas on, God an baifafaro dura on yastob yabin bokomas on baifafaro dura yastob. Omi wosagob Keriso irorobotet on sabu asi bokomas inboai inan mes, ato On aurin on bokomas ambin. On mes omi engon iyabon Keriso an yawasai woikaita womama on, omi men nana wonbokomas mes; baise iyai iyafan nana ebokomas on, on orot jever on men matanai Keriso it o isagobai on.
Yau nanatu, omi men woniyamai iyafan tani inisigoem mes! Iyai iyafan bobo totoris wat efofour on inat an yawas totorin wat imatar, ato Keriso an yawas totorin wat ba. Iyai iyafan nana ebokomas on Afaguban ebinoanai, yabin Afaguban on anai bag ibokomas. On yabinai God Natun irobotet Afaguban an bobo itikomasai mes.
Iyai iyafan God natun on men nana inbobokomas yabin God Toun an yawas on, on orot usinai yen; a on orot Taman on God, on mes on men nana inbobokomas mes. 10 Atonio bobo on rerebai wonsagob menan on God nanatun a menan on Afaguban nanatun: iyai iyafan men bobo totoris wat efofour o men tain tuan ebinuaboai on men God natun on.
Tuturam Mat Woninuabo Bonen
11 Omi dura ainau anai bag wotatam min atonio: ot on tuturat mat taninuabo bonen. 12 Ot on men Cain ba tanafour mes; on Afaguban inoanai, ato toun tain Abel iyasubun. Aibo mes Cain imisir tain iyasubun i? Yabin on bobo ifofour on komasis, baise on tain bobo ifofour on totoris.
13 On mes yau taitaiu tutuau, sabu tafanamai sinbisisiweiim on men woniror mes. 14 Ot tasagob rabob on taikirir ato tarabon tanat yawas bobounai tagat; ot tasagob yabin ot taitait tutuat tainuabois on mes. Iyai iyafan men ebinuabo on nana rabobin emama. 15 Iyai iyafan tain tuan ebisisiweiai on, on min sabu asububunuotin; ato omi wosagob sabu asububunuotin on men aurin yawas mama wantoanin yen on. 16 Atonio bobo nanaba tasagob nuabo an yabin on mamaba: Keriso an yawas on Toun ikutetai ot aurit. Ot mat on tout ati yawas tankutetai taitait tutuat auris! 17 Orot iyafan sawarotin on tain tuan an gogoi on it isagob baise on nunuan on men iruseren tain tuan aurin on, mamaba arimon inau, on nunuanai on God ebinuaboai i? 18 Yau nanatu! Ati nuabo on men duraiai wat tanikakafun mom; on nuabo on dura bagai wat, on nuabo on boboai iniyoboet.
God Nanai Tanfaskikin
19 Atonio bobo nanaba ati boboai iniyoboet tansagob on ot dura maiauin on ot ebinoanit. Atonio nanaba on ot nunuat arimon inwani God nanai tantawar. 20 Ot nunuat inbikomasit tannos ati bokomas on nana yen on, tasagob God on gagamin bag men nunuat ba, ato On bobo engon tutufin isagob. 21 On mes yau tuturau au nuabo, ot nunuat men inbikomasit on, ot God nanai on faiwarinai tantawar. 22 Ot Keriso aurin tabifefeyan on sawar ebitet taboai yabin ot on On an baifafaro dura aurin tabifonabo a bobo obis tafofour tabiyasisirai. 23 On dura wawanin ato nanaba iyau: Ot On Natun Iesu Keriso Wabinai tanitutum a tuturat taninuabois bonen ato Keriso dura wawaninai iyawuret nanaba. 24 Iyai iyafan God an baifafaro dura aurin inbifonabo on inat God amonai emama ato God on ato orot jever amonai emama. Yabin God Ayu ibitet nan on tasagob, God on ot amoti emama.