4
Ayu Maiauin a Baisigogo Ayu
Yau tuturau au nuabo: sabu engon sebikakafun sau, wei Ayu wabo, on men wonitutumes baise omi ayu wonrutobonai wonitai, osi ayu siboai on God emon o ambin. Yabin baisigogo aubairuruotis on sigat tafanam au engon ibonu. Atonio bobo nanaba on wonsagob mamaba on God an Ayu: iyai iyafan dura inkurereb inau Iesu on Keriso inat orot imatar, ato On an Ayu on God emon. Baise iyai iyafan Iesu aurin ebisosouf on an ayu on men God emon on. Atonio ayu on Keriso an Ragit emon; omi dura wotatam Keriso an Ragit on enat, ato ari on inat nono tafanamai emama.
Baise yau nanatu, omi on God ebinoanai, ato omi on baisigogo aubairuruotis wobomerubes nono; yabin Ayu ato omi amomui emama on an faiwar irat kwakwan men ato ayu nin tafanamai semama asi faiwar ba. Osi on bobo aifan nin tafanamai semamatar auris wat on sebikakafun ato sabu tafanamai on asi dura setatam yabin osi on tafanam ebinoanis. Baise ot on God ebinoanai. Iyai iyafan God isasagobai on ot fonat etatam; iyai iyafan men God ebinoanai on, men ot etatamit on. Atonio eta nanaba on, tansagob menan on Ayu maiauin a menan on ayu baisigogo’otin.
God On Nuabo
Arie yau tuturau au nuabo! Ot on tuturat mat taninuabo bonen yabin nuabo on God emon enat. Iyai iyafan ebinuabo on God natun a on God isagobai. Iyai iyafan men ebinuabo on God men isagobai on yabin God on nuabo. Atonio bobo nanaba on God an nuabo ot aurit ebiyoboet: On Natun kaikas iyafarai inat au tafanam onai ot yawas On emon tatboai mes. 10 Nuabo an yabin min on nanaba. Atonio on men ot God tainuaboai on baise On ot inuaboit on mes On Natun iyafarai eta iyamai ot ati bokomas bainotbur mes.
11 Arie yau tuturau au nuabo, God atonio nanaba ebinuaboit on mes ot on tuturat mat taninuabo bonen. 12 Men iyafan tani matanai God it on; ato ot tuturat mat taninuabo bonen on God on ot amoti emama a On an nuabo on amoti ebobo ebiyamet obinai tuturat mat taninuabo bonen.
13 Atonio nanaba tabi dura bag on ot God amonai tamama ato On ot amoti emama: On an Ayu on ot itet. 14 Ato wei On mataii wait ato sabu wakasones Tamat on Natun iyafarai inat au tafanam ot Baiyawasit mes. 15 Iyai iyafan dura ekukurereb yau, Iesu on God Natun, God on on orot jever amonai emama ato orot jever on God amonai emama. 16 Ato ot tout tasagob a tabitutum God on nuabo itet.
God on nuabo, ato iyai iyafan nuaboai emama on, on God amonai emama ato God on, on amonai emama. 17 Nuabo an yabin on ot amoti on iyamet matafit tamatar onai Baigurubaban an Ra on nunuat inwani tantawar; ot nunuat inwani tantawar yabin ot ati yawas atonio tafanamai on Keriso an yawas ba. 18 Nuabo amonai on men beruber yen on; nuabo matafin on beruber engon ifaitanis sigat. On mes iyafan ebeber on God arimon inimakiai yabin on an baitutum on kafakakai a on men isagob God an nuabo on mamaba on aurin yen.
19 Ot tabinuabo yabin God ainau on ot inuaboit. 20 Iyai iyafan inau, “Yau God abinuaboai,” baise on tain tuan ebisisiweiai on baisigo’otin. On tain tuan toun matanai it baise ebisisiweiiai, on mes on men fofonin God ininuaboai ato men toun matanai i’tai on. 21 Atonio dura wawanin on Keriso itet: On iyafan God ebinuaboai on, on tain tuan mat inuaboai.