6
Osi sabu iyabon Keriso an baigibubunuotis agirotis on asi babadis auris on asi kakaf gagamin bag auris sinyein, onai babadis on men iyafan tani dura komasis ati God Wabin a ati baibebe aurin inikakafun mes. Agirotis asi babadis on baitutumotis, on an yabin min osi engon on taitais tutuas wat Kerisoai, baise agirotis on men asi babadis sinisisiweiis mes. Ab osi on asi babadis siniagires tiwag, yabin osi agirotis iyabon asi bobo obin sefofour min baitutumotis sebibaisis yabin osi sebinuabois on mes.
Baisigogo Baibebe a Dura Bag Sawarotim
Om atonio osi bobo auris on sabu unibebeyis a auris dura unkurereb. Iyai iyafan baibebe magin tani inbibebe a ot ati Bada Iesu Keriso an dura maiauin aurin men inbibasitai a men ot ati baitutum an baibebe inbiyamai on, on toun ebifain ato men bobo aifan tani isagob on. On sawau ibo ato on an gogoi on sabu mat sinbibas a duraiai mat sinagam, ato on bobo arimon iniyamai baiboboar inmatar, on bobo komasin inafour, dura komasis inbikakafun, on tuturan auris komasinai inbinatutumures, ato sabu on nanaba ra engon segagam on asi not men ebobo tiwag a osi auris dura maiauin on men tani yen on. Osi senonosin ato baitutum an eta iniyamai on nan unnat sawarotim unmatar.
Dura bag, baitutum on orot jever ebiyamai enat sawarotin emamatar, on ato aifan eboai on ebifofonin on aurin. Ot min sawar aifan tabo tanat au tafanam? Ambin bag! Ot min sawar aifan tafanam emon tanboai tangat? Ambin bag! On mes ot aurit bayu a beber sen on basit on min ato fofonin ot aurit. Baise osi sabu iyabon segogoi sawarotis sinmatar mes on, ato Afaguban an rutobon seboai on sefefeu, osi bobo yabis ambin a bobo komasis tous inbigawudes an bobo on iboes an egirafai sifeu ikomasis ato aunas aunas sigorosis isawar. 10 Yabin sabu agim sebinuaboai kwakwan on, ebiyames bobo komasis magis magis segaturen. Sabu fani on sigogoi agim sitboai mes, baise agim iyames on asi baitutum emon sifeu ato nunuasi on yababan sigaraba sen.
Ekesim am Dura
11 Baise om on God an orot, atonio osi bobo engon tutufin emon on unabaseir. Om unafourtobon yawas totorin on unboai, om God uniagirai, om am baitutum On aurin unyein, om sabu uninuabois, om bobo yaterabobai nan unfaskikin a nuataiai nan bobo unafour. 12 Om unafourtobon am baitutum on nana unbotan, ato orot ayaiotin efofurtobon yai tuturan mat sebigeg ba, ato yawas mama wantoanin on toum unsowarai unboai; yabin atonio yawas emon on God iyorem ato om am baitutum Kerisoai ubiyatet on sabu sigaraba sitatam. 13 God nanai sawar engon tutufin yawas ebites, a Keriso Iesu nanai on dura maiauin Pontius Pilate nanai nana itawar dura ikurereb, onai dura wawaninai awurem: 14 Om osi dura auris unifonabo a om nana baitutumai unama a om men bobo komasin tani unafour mes, om on nanaba unama weie ati Bada Iesu Keriso an Ra innat ingat inrobotet. 15 An werai bag God arimon Iesu Keriso infourai inrobotet, On on baimomogin a On ekesin Bainetewarotin, On on Aiwab, aiwab engon tefasi, a On Bada, babad engon tefasi. 16 On ekesin God yawas mama wantoanin; On ratafin gagaminai bag nan emama on men iyafan tani aurin inkufoforen on. Men iyafan tani toun matanai it; o men iyafan tani arimon toun matanai initai. On aurin wat tanifain taniduduranai a On an Faiwar on mama wantoanin! Dura bag.
17 Sabu atonio tafanam an yawasai sebisawarotis on, dura wawaninai unawures men sintaseseir mes, baise asi baitutum sinyein, men ato sawarotim unmatar aurin on; baise osi asi baitutum on God aurin sinyein. On sawar engon nunuan tutufinai ebitet taniyasisir aurin. 18 Om dura wawaninai unawures bobo obin sinafour, osi bobo obis sinafour nan sawarotis sinmatar, osi on nunuas tutufinai sawar sabu sinites a sinbotitiwagis tuturas mat sinraram bonen. 19 On etaiai on osi arimon tous auris on sawar sintubabaren onai osi ass nan faiwarinai sinrou ra gibui enat aurin. Namon osi arimon yawas sinbokikin, on min yawas maiauin bag.
20 Timothy, om God itutumem bobo engon tutufin ibitem on unkaifarai tiwag. Sabu ato dura yabis ambin sebikakafun a dura maiauin aurin sebiragitai segagamo on men amosi unar mes, sabu fani on fetag baisigogo dura aurin on sau, “Sagob.” 21 Sabu fani sau on sagob sibo on yabinai osi asi baitutum an eta on sisarar.
God an kaber on omi engon tutufin aurim inama.