2 TIMOTHY
PAUL AN FEF BAIRUIN IGAYAM TIMOTHY AURIN
1
Yau Paul on God an gogoiai ifouriu anat Keriso Iesu an baiyoyobotin amatar, On yau iyafareu yawas ato God i’yaumatanit, ot Tamat Keriso Iesu mat tabikaita aurin on an dura an kurereb mes— Timothy, yau fef agagayam om aurim, om on yau natu au nuabo ba:
Yau ababayoi God Tamat a Keriso Iesu ati Bada an baibais, an kaber a an tuf on initem.
Baikakaiu a Kufaiwar
Yau God abikakaiwai, On aurin on au not totorinai wat abiagirai, ato wawau agiriu sifofour ba. Yau On abikakaiwai an ra on ra fufur om anonosim fom ra aurim ababayoi. Yau abikirirem an ra om auriu utotou on anonosin, ato agogoi bag anitem, onai yau on aniyasisir. Yau anonosin om am baitutum on dura bag, om wawam jever wabin Lois a ayom wabin Eunice osi mat on baitutum kaitamom nanaba on sibo. Yau abi dura bag on baitutum kaitamom nanaba on om mat ubo. On yabinai yau dura awurem men on, yau ato imau om tefamui ayayagai nan on God siwar ibitem on nan nana yawasin wat unkaifarai inarat wairaf ba inayour. Yabin Ayu ato God ibitet on men ebiyamet tabeber on; baise On an Ayu on ebiyamet tafafaiwar, on ebiyamet tuturat tabinuabois, a on ebiyamet tout tarutotorit tiwag.
On mes ati Bada aurin dura unkurereb on men mamai inboem mes; o om yau auriu mat men mamai inboem mes, yabin yau Keriso fasinai on fafatum goai amama. Baise om on Wasagobin aurin on unikokosarim, ato yau afofour ba, ato God faiwar ebitem on nan unfaskikin bobo unabo. On iyawasit ato iyoret tanat On Toun an sabu mes tamatar, men ot bobo aifan tafofour aurin on, baise On Toun an gogoi a an kaber emon. Iesu Kerisoai on atonio kaber itet weie tafanam anai bag sifourai, 10 baise ari on ati Baiyawasotin Keriso Iesu i’nat on nan aurit ibo igat iyoboet. On rabob an faiwar on ikomasai nono, ato Wasagobin emon on yawas mama wantoanin ibo igat.
11 God on yau irubineu On an baiyoyobotin a an baibebeotin amatar, an wasagobin an kurereb mes, 12 ato on yabinai on yau atonio osi bobo auris on abikokosariu. Baise yau on men mamai eboeu on, yabin yau asagob yau On aurin on au baitutum ayein, yau abi dura bag On fofonin On an wasagobin aurin yau ibitutumeu on inkaifareu inan an Ra innat ingat. 13 Om dura maiauin ato abibebeyim on nana unbokikin, on dura on am baiyoboen mes on unigibubunuai, a Keriso Iesu an baitutumai a an nuaboai mat tabikaita on nan nana unama. 14 Ayu Kakafotin an faiwarai ato bobo obis om situtumem sibitem on nana obinai wat unbokikinen. On Ayu Kakafotin min ot amoti ebobo ebibaisit.
15 Yau atonio dura awurem yabin om usagob sabu engon Asia tafanamai semama on yau sikirireu sinai, mat Phygelus a Hermogenes, osi mat on eb yau sikirireu sinai. 16 Yau ababayoi Bada aurin on Onesiphorus awan nanatun mat on inkaberes, yabin on ra sigaraba maiau yau iyasisireu. On men mamai ibo ato yau fafatum goai amama aurin on, 17 baise on inat nin Rome mafam gagaminai igat mom on, ibosuruf yau inunueniu mom asir igatureu. 18 Yau Bada aurin ababayoi On an Ra innanat on Onesiphorus inkaberai! Ato om usagob tiwag on bobo engon tutufinai on auriu iboen Ephesus mafam gagaminai nan.