HEBREWS
FEF SIGAYAM HEBREW YANGAN AURIS
1
God An Dura Natun’ai Ikakafun
Ainau ainau bag God ra sigaraba maiau aubairuruotis auris eta magis magis auris on ikakafun ato osi simisir wawat agirit auris atonio dura on sikasones, baise ari ra nin tamama on God Toun Natun’ai on ot aurit ikakafun. On Toun Natun irubinai ato bobo engon tafanamai sen on engon On itinoanai mes, ato Natun emon on tafanamai bobo engon ifouren on ari sen. Natun an ratafin an kudidir ebiyoboet God on faiwarin bag, On an Itin on Taman ba, ato On an dura faiwarinai on bobo engon tutufin ebotanen. On irabob ato sabu asi bokomas emon on igumidaris, namon On God Faiwarin Maiau safamai emama on an asumaiauai imair.
God Natun On Gagamin Bag
On mes Natun on inat gagamin bag imatar men anea engon ba, ato God Natun Wabin ibitai on gagamin bag men osi anea wabis ba. Yabin God on men meyan an anea tani aurin iyau,
“Om on Yau Natu; ari Yau anat Om Tamam mes amatar.”
O God men anea tani aurin iyau,
“Yau on On Taman mes amatar, ato On on Yau Natu.”
Ato God Natun abou iniyafarai innat au tafanam men on, arimon inau,
“God an anea engon On wonkwafirai.”
Atonio dura on anea auris ikakafun iyau,
“God an anea ifouris on yabat ba simatar, ato On an agirotis ifouris on wairaf wamemeran ba simatar.”
Baise God atonio dura on Natun aurin iyau,
“O God, Om on am baibad auman uninetewar au wantoan au wantoan! Om am Baiaiwab amonai unbinetewar on sabu engon totorinai wat uninetewaris.
Om bobo totoris wat auris on uinuabo, ato bobo komasis auris on usisiweien; on mes God, Om am God on irubinem baibad item bobo engon auris uninetewar mes, ato On yasisir an momon ibo imutem onai Om baibad gagamin item, men tuturam fani ba.”
10 Mat On aurin iyau,
“Bada, ainau anai bag Om tafanam ufourai ato Om Toum imamui on safam ufourai.
11 Osi tafanam on arimon engon sintumai insawar, baise Om on arimon nana wantoan unama; osi arimon engon ara beber ba siniatamanis.
12 Om arimon osi on ara beber ato usit tabitakwakwarit on ba unanu mabinai unyein; ato ara beber ba arimon uniwambir, baise Om on arimon nana wantoan unama ato am kwanda on men meyan insawar.”
13 God atonio dura on men anea tani aurin iyau:
“Om nin au asumaiauai emair, weie Yau arimon anafour am ragit anboes sinsur om am baibad babanai sinama.”
14 Baise anea engon on asir ayu wat ato osi on God sebiagirai; ato On iyafares osi sabu yawas sinboai aurin on sinibaisis.