PHILEMON
PAUL AN FEF IGAYAM PHILEMON AURIN
1
Yau Paul on Keriso Iesu fasinai on fafatum goai amama, ato yau on ot tait tuat Timothy ibaisiu rui fef wagagayam om Philemon aurim—Om on turai ainuabo a om on wei mat Keriso aurin tabobo, a wei fef wagagayam ekalesia yangan ato senat om am goai nan seruruayo auris, a robut Apphia, a turat ayuai ati wou orot Archippus aurin:
Yau wababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso On an kaber a an tuf initem.
Philemon an Nuabo a an Baitutum
Wei tai tuai Philemon, yau wera fufur ababayoi an ra on anonosim ato au God abikakaiwai. Yabin om on God an sabu ebinuabois a ati Bada Iesu ebitutumai aurin on duram sabu sikasoneu atatam. Ot ati yawasai Keriso Iesu mat tabikaita on, yau ababayoi om am baitutum on uniyamai inarat sabu fani auris mat unfasararam onai Keriso an baimomogis sigaraba ebitet on babadonai tansagob tiwag. Yau taiu tuau au nuabo, om on God an sabu ebinuabois aurin on men sunub abiyasisir a nunuau men sunub ekukufaiwarai on! Yabin om on God an sabu ebiyames sebiyasisir.
Paul on Onesimus aurin Ebifefeyan
On yabinai, yau tuam Kerisoai on dura totor wat anawurem on, yau agogoi dura wawaninai anawurem on om bobo ato nanaba unafour. Baise yau ainuaboim on mes asir aurim nunuau tutufinai abifefeyanim mom. Yau atonio bobo afofour basit yau on Paul, Keriso Iesu aurin on an dura baikakafunotiu amatar a mat ari bag on yau Keriso an wasagobin akurereb aurin on fafatum goai amama. 10 On mes yau Onesimus wein on om abifefeyanim, Onesimus on yau natu bag ba Kerisoai; on an werai yau nin fafatum goai amama on yau anat on taman ba amatar onai on inat baitutumotin imatar. 11 Ainau bag on men bobo obin aurim ifofour on, baise ari on fofonin bobo obis om yau rut aurit inafour inibasit.
12 Ari on abiyafarai men inmatabir om aurim, ato on orot on ainuaboai kwakwan. 13 Yau wasagobin akurereb fasinai on fafatum goai amama, ato agogoi on nin anbotan om amgaramin on yau inibaisiu. 14 Baise yau men agogoi duraiai anau gaganim mom unibaisiu; ab agogoi asir om toum am gogoi nan on bobo unafour. Ato om unibasit weie yau bobo anafour.
15 Tait, Onesimus on wera dibon wat on ikirirem inai onai om unboai inmatabir men on arimon wantoan bisimui inama. 16 Ari on men unnos on asir agirotin wat on, baise on gagamin bag men agirotin ba on: on orot on taim tuam am nuabo Kerisoai. Yau on ainuaboai kwakwan! Baise om on gagamin bag uninuaboai, on orot on om am agirotin a mat Bada‘@146’ai on om turam baitutumotin!
17 On mes om yau unnonosiu yau on om am bobo turam mes on, on orot unikakaiwai unboai am goai uniwan ato om yau utbikakaiwiu am goai utbiwaniu ba on. 18 On bobo komasin tani aurim inafour o agim sawar bisimui inboen men angaramin inbibaiyanim men on, basit on wabin on eboseir ato angaramin yau wabiu on am fefai egayam. 19 Atonio, yau tou imaui on dura agagayam: yau Paul on arimon angaramin anibaiyanim men. (Dura bag, om toum am yawas boboun Kerisoai yau bisiwui emon uboai on atonio nana bisiwui yen, atonio dura on men atawurem on, baise awurem.) 20 On mes taiu, Bada Wabinai abifefeyanim am obin utiyamai an etaiai on utibaisiu, om on taiu Kerisoai on uniyasisireu!
21 Yau atonio fef agagayam on asagob abifefeyanim on arimon unifonabo bobo unafour—yau asagob om arimon Onesimus aurin unafour on gagamin bag men ato yau awurem unfofour ba on. 22 Yau auriu dura tani ba yen anikakafun, om am goai nan au efan unbotitiwag weineu i’nen, yabin yau dura bagai amomousin omi engon tutufin God aurin wobabayoi on ami bayoi inbiyafotem on, ato On inboeu anmatabir men omi aurim annat.
Baikakaiu Kanfoun
23 Epaphras on Keriso Iesu an wasagobin ikurereb fasinai on yau rui fafatum goai wamama, on ebikakaiwim, 24 a mat yau au bobo tuturau, Mark, Aristarchus, Demas a Luke osi sebikakaiwim.
25 Yau ababayoi Bada Iesu Keriso an kaber on omi engon tutufin aurim inama.