JUDE
JUDE AN FEF IGAYAM
1
Yau Jude on Iesu Keriso an agirotin a yau on James tain orot—Yau on fef agagayam omi sabu aurim iyabon God iyoyorem on, omi on God Tamat inuaboim a omi on Iesu Keriso erufafarem:
Yau ababayoi God aurin On an kaber, an tuf a omi tuturam mat wonbinuabo on inarat gagamin bag inmatar.
Baisigogo Baibebeotis
Yau tuturau au nuabo! Yau afofourtobon omi aurim fef atgayam ati baitutum kaitamomai yawas tafasararam aurin on, baise ari bag yau aitai on gogoi gagamin bag yen omi aurim ra kaita fef an gayam an kufaiwarim nana wonafourtobon baitutum aurin on wonigagam, ato God ra kaitamom wat an sabu auris ibites on. Yabin sabu fani on bubuniai nan sinat ati kuayo amonai sirui semama, atonio osi sabu on ati God an kaber an dura sebikitabirai tous asi gogoi bobo komasis four aurin an dura on sebikakafunen, ato osi sabu on men segogoi Iesu Keriso On ekesin mom ati Bada, on aurin on sebifonaseir. Ainau bag atonio osi sabu nanaba asi baimaki sinboboai aurin on God an dura buk amonai sigayam.
Basit omi atonio dura engon wosagob min on baise yau agogoi tainam an yein men, mamaba Bada ainau an sabu Israel yangan Egypt emon ibiyawasis on, baise gibui ato osi sabu iyabon men sibitutum on ikomasis. Omi wononosin anea on men asi efanai nan sima ato God asi baibad ibites on fofoninai nanaba isawar on, baise osi tous asi efan bag nan simama sibobo on sikirir sisur; osi on nan God iyousis ebotanis tafanam babanai bag woumanai nan semama, ato Ra gagamin innanat nan on osi inimakies. Omi wonnosin mafam gagamis Sodom a Gomorrah a mafam gagamis bisisi fani mat, osi sabu on anea sifofour ba on nanaba sifour; osi on kuke foro asi yawas ba sibiyayar a orot tous tuturas orot mat kuke foro asi yawas ba sibiyayar: ato osi sabu on wairaf iyarasis baimaki sibo, ato atonio baimaki on ot bokomasotit engon tutufin aurit ebitainaya. Ato osi arimon wairaf wantoanin eyoyour on nan inarasis.
Ato on eta kaitamomai mat, atonio osi sabu on sebomomout ato on bomomoutai ebinetewaris on tous usis aurin on sebokomas; osi God an baibad aurin on sebisisiweiai a osi dura komasis safam an anea kudidiris auris sebikakafun. Anea asi aiwab gagamin wabin Michael on men atonio bobo ifour on. On Afaguban rus sigam iyafan on Moses usin itboai, Michael on men dura komasinai Afaguban igigimai on baise on iyau, “Bada inimakiem!” 10 Baise atonio osi sabu on dura komasis sawar fani auris sebikakafunen ato asi yabis on men sisagob, osi on rega kuke foro ba asi not ambis, osi usis an gogoi on sebigibubunuen, osi on bobo nanaba sefofour on tous sebikomasis. 11 Osi sabu on arimon baimaki gagamin bag sinboai! Osi on Cain bobo ifofour ba nanaba sifour. Agim fasinai on osi bobo komasin sifour ato Balaam ifofour ba. Osi on sebiragit ato Korah God aurin ibiragitai ba, ato osi arimon Korah ba sinikomasis. 12 Osi sabu on aru was mamatas ato kamit babanai sen wa saseseben ba on omi baitutumotim mat ami kuayo amonai woruruayo Bada an bayu wam. Osi on men mamai seboes on, osi tous wat on sekakaifares. Osi on kasakasau ba yabat isisin iyaru enan, ato men usan eyayar on. Osi on wengar ba men uwas soubibiro on, basit wengar uwas soubibiro an wera eboai min on, baise on aweroros siyabarainen ato aunas aunas sirabob isawar. 13 Osi sabu on kamitai yawarad gagamis was serukikien serur ba, osi mamai an bobo sefofour on yawarad toreai erarabin kafufus duma auman yen on ba. Osi on siribod ba safamai sebidadanamis mom, osi auris on God asi efan wouman didibar wantoanin on ibotitiwag yen emomousis.
14 Enoch on wawan agirin nimtereban ruam kounai weie Adam irat, on ainau bag atonio osi sabu auris on ikakafun iyau: “Woit! Bada arimon an anea Kakafotis 1,000 sigaraba mat sinnat, 15 sabu engon tutufin inigurubabanis, osi bobo komasis engon on God aurin sifour on inimakies a osi sabu bokomasotis dura komasis bag God aurin sibikakafun on inimakies!”
16 Atonio osi sabu on ra fufur tuturas auris sebikakafun a sebiubares; osi tous asi bobo komasin on sebigibubunuai; osi tous sebogaiis a dura momonis wat on tuturas auris sebikakafunen a osi asi gogoi aifan on sinboai mes on.
Dura Ebitainaya a Bobo Wonafour
17 Baise yau tuturau omi wonnosin! Omi wonnosin mamaba baiyoyobotis ainau ati Bada Iesu Keriso an dura sibikakafunen on. 18 Osi omi aurim siyau, “Ra kanfoun innat ingagat on, sabu arimon sinrobotet omi sinikoboim, osi sabu on tous asi bobo komasis on wat sebigibubunuen.” 19 Atonio osi sabu on ami kuayo amonai kuseseb sebiyamen, osi sabu tafanam an yawasai on ebinetewaris, osi auris on men God an Ayu bisisi emama on. 20 Baise omi yau tuturau, omi on ami baitutum kakafotin gagaminai on nana wonyonim ingegeg. Ayu Kakafotin an faiwarai nan wonbayoi, 21 a omi on woniyamai God an nuaboai wat wonama, omi ati Bada Iesu Keriso womomousin innat an kaberai on yawas mama wantoanin initem.
22 Sabu iyabon asi bainonot fetag fetag on wonkaberes; 23 sabu fani on wairaf emon wonboes wongat woniyawasis; a sabu fani mat on wonkaberes ato baise wonkaifarem tiwag men woniyamai osi sinboem asi yawas komasin amonai wonar mes, God matanai yawas duma komasis emon on nanenei bag nan wontawar.
Bayoi an Baikakaiu
24 God on faiwarin ato On inibaisim men wonafeu mes a On inboem wonnat an kudidirin nanai matafim a yasisirai wontawar— 25 Iesu Keriso ati Bada emon ot engon tutufin God On ekesin mom Baiyawasotin on tanifain taniduduranai, On kudidirin bag, On gagamin bag, On faiwarin bag, a On an baibad auman on nanaba i’yen weie tafanam sifourai a inat ari ra igat a On nana wantoan au wantoan inama! Dura bag.