REVELATION
KERISO DURA IBO IGAT JOHN IYOBOAI
1
Atonio buk on Iesu Keriso an dura maiauin iyob i’yen on ibo igat ibirerebai on an dudur. God atonio dura maiauin iyob i’yen on ibo igat Iesu itai onai On an agirotis itiyoboes bobo mamaba kafakakai mom inmatar aurin on. Keriso on atonio osi bobo iyamen irereben an agirotin John aurin ato On an anea on aurin ibiyafarai on nan, ato John bobo engon tutufin matanai i’ten on ikason. Atonio on John an dudur mamaba God dura ibitai on a dura maiauin Iesu Keriso ibo i’gat ibirerebai on. Yasisir gagamin on iyafan atonio buk wasai nan fonan gagaminai ebiyab on, a yasisir gagamin ato osi sabu auris iyabon God an dura ibiyafarai setatam on, a aifan atonio buk amonai dura sigagayamen on auris sebifonabo on! Yabin wera on inat iufin nono ato atonio osi bobo engon tutufin min arimon sinmatar.
John an Baikakaiu Ebiyafar Ekalesia Mafam Gagamis Nimtereban Ruam auris
Yau John on fef agagayam, omi ekalesia yangan nan mafam gagamis nimtereban ruam tafanam Asia amonai womama aurim: God On ari emama, On ainau bag imama, a On arimon innat,
On an kaber a an tuf on omi aurim inama, a ayu nimtereban ruam osi God an mamage nanai setatawar sebabayoi osi mat asi kaber a asi tuf on omi aurim inama, Iesu Keriso On dura totor wat baitutumai kurerebotin, On Orot ainauin bag on rabob emon imisir men a On on tafanam engon tutufin asi aiwabis ebinetewaris, On an kaber a an tuf on omi aurim inama.
On inuaboit a On Toun on sirifu ba ikutetai irarabob on ati bokomas emon on irufanit, ato iyamet ot On an baiaiwab an priest mes tamatar On an God a Taman taniagirai mes. Iesu Keriso aurin dura tankurereb on Wabin gagamin bag a an baibad Faiwarin bag au wantoan au wantoan! Dura bag.
Woit, On kasakasauai enat! Sabu engon tutufin sinitai, a mat Israel sabu osi iyabon iyoai siyoyoai on mat sinitai. Sabu engon tutufin tafanamai on On aurin sinatou. Dura bag atonio on inmatar! Dura bag.
Bada God Faiwarin maiau iyau, “Yau on Ainau bag a Kanfoun bag, On ari emama, On ainau bag imama, a On arimon innat.”
John on Keriso Matanai It
Yau on John, omi taim tuam a Iesu an baigibubunuotin, yau on omi mat kaita, omi baikokosar mamaba woboai min on nanaba yau mat aboai, ato ot on Keriso an Baiaiwab on ebinoanai on mes ot engon tutufin on yaterabobai tanfaskikin yawas wawanis aurit semamatar on tanboai. Yau on siboeu nua wabin Patmos on nan siyeiniu yabin yau on God an dura akurereb on mes a dura maiauin ato Iesu ibo igat ibirerebai on. 10 Sabat an ra Ayu on yau ibonueu ibonanawaiiu ato yau fonan gagamin atatam dour fonan ba sesebiui ibikakafun. 11 Fonan iyau, “Om aifan matamui eitai on bukai ungayam ato buk min uniyafar inan ekalesia yangan engon ato mafam gagamisi nan: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, a Laodicea auris.”
12 Yau arutabir atitai iyafan yau auriu ibikakafun. Ato yau ait on tafa er antatawar auman engon nimtereban ruam agim goldai sibiyamen on sitatawar. 13 Osi amosi on Orot Natun ba nan itatawar ato On an beber on weromin isur inai annai bag igat on iwanai a an kaid on agim goldai siyamai dogaranai nan iyous. 14 On tefan on kakakaiin ato foro sheep bubunis ba o soso ba ato On matan an ratafin on wairaf wamemeran ba iyoyour; 15 On ann, an kudidirin on agim wabin brass wairafai seteterai egugumidar ba, ato On fonan an tatamin on sareu oyau emon eriribirirai esusur an rarabin gagamin ba. 16 On iman asumaiauai on siribod nimtereban ruam i’botanen, ato seri was reban reban mamatas on awan emon i’gat. On magin ikudidir on aiyet an wera ekudidir ba. 17 Yau On aitai on orot rabobiu ba annai nan afeu. On iman asumaiauai on usiu ibotobon ato iyau, “Om men unaber mes! Yau on ainau a kanfoun. 18 Yau on yawasiu amama! Yau on arabob baise om eiteu, Yau on ari yawasiu amama au wantoan au wantoan. Yau on rabob a tafanamai sabu sirabob nono asi metewan ruruseren an baibad on abo abotan. 19 Bobo aifan matamui uniten on ungayamen, bobo ato ari semamatar a gibui arimon sinmamatar on. 20 Atonio siribod nimtereban ruam uten imau asumaiauai abotanen a tafa an tatawar nimtereban ruam agim goldai sibiyamen asi yabis buburis min atonio: siribod nimtereban ruam on ekalesia nimtereban ruam asi anea on ekalesia sekakaifaren a tafa an tatawar nimtereban ruam on ekalesia engon nimtereban ruam.”