ROMANS
PAUL AN FEF IGAYAM ROME YANGAN AURIS
1
Yau Paul on Keriso Iesu an agirotin, a yau God irubineu On an baiyoyobotin amatar a On yau iyoreu On an Wasagobin an kurereb mes. God on ainau bag Wasagobin aurin on an aubairuruotis auris on iyaumatan, ato osi sibo buk Kakafotin amonai sigayam. 3-4 Atonio Wasagobin min On Natun, ot ati Bada Iesu Keriso aurin: On inat Orot maiauin imatar, David an dam warar emon irat; God Toun an Ayu Kakafotinai, On rabob emon ibobaimisirai onai iyoboet On an faiwar gagaminai idura bag on God Natun. Keriso emon on God bobo gagamin tani iteu anat baiyoyobotiu amatar, yabin Keriso fasinai on sabu tafanam engon tutufinai on atinetewaris On aurin sititutum a sitifonabo. Atonio dura on omi sabu iyabon Rome womama mat aurim, omi on God iyorem Iesu Keriso ininoanai mes.
On mes yau on fef agagayam omi Rome womama yangan aurim, omi on God inuaboim a iyorem On Toun an sabu mes womatar:
Yau ababayoi God Tamat a Bada Iesu Keriso an kaber a an tuf initem.
Baikakaiu an Bayoi
Ainau on, yau Iesu Kerisoai on omi engon tutufin aurim on au God abikakaiwai; yabin tafanam engon on omi Iesu Keriso wobitutumai on duram sitatam. God isagob yau dura aifan abikakafun on dura bag—God ato yau nunuau tutufinai abiagirai, On Natun an Wasagobin akurereb aurin on. God isagob yau ra fufur On aurin ababayoi on 10 omi anonosim. Yau God abifefeyanai, On an gogoiai on an werai bag nan auriu inbibasiteu on ari anan anfasiuem. 11 Yabin yau abiamari kwakwan anitem, ato ayubit an siwar on aurim anfasararam, onai aniyamem ayuai ankufaiwarim. 12 Yau dura aifan abikakafun on omi a yau on ra kaita tanibaibais bonen, omi ami baitutum on yau inibaisiu a yau au baitutum on omi inibaisim.
13 Yau taitaiu tutuau, yau agogoi wonsagob wera sigaraba maiau yau abotitiwagiu atnat atfasiuem mes, baise bobo tani on ra fufur ibiyameu on nan iyayafoteu mom inat ari igat. Yau agogoi sabu fani omi sanamui semama mat on anboes sinnat Iesu sinigibubunuai mes, ato sabu men Jew yangan fani tafanam fani semama sanasi auris afofour ba. 14 Yabin yau on God bobo iteu sabu engon tutufin aniagires mes, sabu Greek yangan a sabu men Greek yangan, sabu sagobotis a sabu ojis auris. 15 On mes yau agogoi kwakwan omi mat iyabon Rome womama on aurim Wasagobin ankurereb mes.
Wasagobin an Faiwar
16 Yau Wasagobin akurereb aurin on men mamai eboeu on; ato atonio wasagobin on God an faiwar on nan, osi sabu iyabon sinbitutum on iniyawasis, Jew yangan on ainau iniyawasis weie sabu men Jew yangan ba. 17 Yabin wasagobin on ebiyoboet mamaba God on sabu ebiyames senat On matanai asi yawas totorin semamatar aurin on: God an eta mamaba ebiyamai sabu senat On matanai asi yawas totorin semamatar an bosurufin a an baisawarin on engon baitutumai wat. God an dura buk amonai sigayam siyau, “Iyai iyafan an baitutum emon innat God matanai an yawas totorin wat inmamatar on arimon yawasin inama.”
Sabu asi Bokomas nana Yen
18 God an yatatab on safam emon rerebai esusur sabu bobo komasis engon tutufin sefofour auris, osi sabu asi yawas komasis sefofour emon on God an dura maiauin sebotan, men sibo segat on. 19 God sabu ebimakies yabin sabu mamaba God sinsasagobai on iyamai irereb osi auris sinitai. God Toun on iyamai irerebai osi sabu auris On Toun on sinsagobai mes. 20 God tafanam ifofourai nenei, On an bobo gagamis, an faiwar mama wantoanin a On Toun on dura bag God, on iyamen rerebai taiten. God bobo ifofouren nan sabu min rerebai siniten sinsagob. On mes osi sabu on men sinau, “God an bobo aifan ifofour on wei men wasagob on!” 21 Osi on God sisagobai, baise osi on men God sifain siduduranai on o osi on men sikakafai on. Baise osi asi bainonot on inat yabin wagan wat imatar ato osi asi not waganin amonai on wouman wat ibonu yen. 22 Osi sau on osi gigiboanotis, baise osi on tufais; 23 osi on God Maiuin bag sitkwakwafirai on sikirir, baise baiyuyur siyamai orot asi itis ba o kiwiu o bobaitu o mota on siyamen sikwakwafires.
24 Yabin sabu on tufais, on mes osi nunuas asi gogoi nanaba on God atonio bobo iyamai ikirires bobo komasis on sefofour, a osi on usis aurin on mamai an bobo on tuturas mat sefofour bonen. 25 Osi God an dura maiauin on sikirir ato baisigogo dura on sibo; osi on God sawar aifan ifofouren on sekwakwafiren a sebiagiren baise osi on tafanam Baimatarenotin Toun, On sitifain sitiduduranai au wantoan! Dura Bag.
26 Yabin sabu atonio bobo sifofour fasinai on, God on ikirires osi asi gogoi nanaba mamai an bobo on sefofour. Mat jever on eb osi awawas orot mat si’yen simimisir on sikirir ato tous tuturas jever on mat sebiyayar. 27 On eta kaitamomai orot on eb yawas an etaiai bag jever mat sen semimisir on sikirir ato sibosuruf orot tous tuturas orot mat on segogoiis bag siniyayar bonen mes. Orot on mamai an bobo on tous wat auris sefofour bonen, ato on yabinai osi tous usisi emon on baimaki sibo ato asi bobo komasis sifofour aurin on.
28 Yabin sabu on men sigogoi dura maiauin God aurin on sitsagob, on mes On ikirires osi asi bainonot komasis on sebinonoten, onai osi bobo men on nanaba sitfofour on sefofour. 29 Osi on bobo komasis ta ta on sibonues, bobo komasis, baiafeyan a sebisisiweiis bonen, osi on baiboboar wat on amosi ibonu yen, bairabob, baigagam, baisigogo, a osi tuturas sekuneneyis. Osi seyayanu, 30 a dura komasisi nan on tous sawures bonen, osi on God sebisisiweiai, osi dura komasisi nan tous sawures bonen, setaseseir, tous sebogaiis; osi bobo komasis an eta sigaraba four auris on sebinonoten kwakwan; osi on a’yos tatamas auris sebifonaseir; 31 osi kokok ba sefofour; osi asi aumatan on men sebokikin on, a osi on yawas wawaninai nan tuturas auris sefofour a osi tuturas auris on men sebiyababan on. 32 Osi sisagob God an baifafaro dura iyau on sabu iyabon atonio yawasai semama on serarabob. Osi on men atonio osi bobo wat on nana sefofour on; baise sabu fani atonio bobo sefofour on auris sebibasites.