2
God Sabu Engon Inigurubabanis
Yau turau, om men tuturam fani unigurubabanis mes. Om iyafan tuturam fani unbigurubabanis on, om men fofonin dura uniyafot on, om mat bokomas uyamai. On an ra om tuturam fani ebigurubabanis, baise om osi bobo komasis sefofour, on magis kaita min om nanaba efofour, ato om on toum baimaki ebitem. God on ato osi sabu iyabon osi bobo komasis nanaba sefofour on ebigurubabanis, ato ot tasagob On totorinai wat sabu ebigurubabanis. Baise yau turau, om on atonio osi bobo magis kaita on toum efofour ato om tuturam ebigurubabanis! Ato om enonosin arimon God an baigurubaban emon unayai kirir? O tait om on God an kaber gagamin om aurim a On nana yaterabobai emomousim aurin on ebisisiweiai. Dura bag om usagob God on kaberotin yabin On efofourtobon inbonanawaiim unan ya baikitabir unboai mes. Baise om nunuam on wawanin a om men egogoi dura untatam. On mes om toum aurim am baimaki on gagamin fafa bag ebitem on an werai God an yatatab a an baigurubaban totorin an Ra inboai ingagat nan. Yabin orot jever kakaita kakaita asi boboai nan on God arimon asi baiyan inraramis. Sabu fani on nana bobo obis sefofour, a On baifain baiduduranin a yawas mama wantoanin aurin on senunuen; osi sabu auris on God arimon yawas mama wantoanin inites. Sabu fani on tous auris on senonosis kwakwan ato yawas totorin aurin on sebisisiwei; a osi yawas komasin aurin on segogoi on sinigibubunuai; osi sabu auris on God arimon yatatabai nan inigurubabanis inimakies. Sabu engon tutufin iyabon bobo komasis sefofour on baikokosar a usibaban sinboai, Jew yangan on ainau baikokosar sinboai weie sabu men Jew yangan mat on gibui baikokosar sinboai. 10 Baise God on arimon baiduduran, baifain a tuf on sabu engon osi iyabon bobo obis sefofour on inites, Jew yangan on ainau inites weie sabu men Jew yangan mat gibui inites. 11 Yabin God on fofoninai wat sabu engon tutufin ebigurubabanis.
12 Sabu men Jew yangan on men Moses an Baifafaro dura sibo on; baise osi on sibokomas a sisiwan, basit osi Baifafaro dura on men sibo min on. Jew yangan on baifafaro dura sibo; osi sibokomas a Baifafaro duraiai on igurubabanis. 13 Yabin sabu on men Baifafaro dura setatam nan senat God matanai asi yawas totorin semamatar on, baise Baifafaro dura wawaninai aifan ebikakafun on aurin unifonabo bobo uniyamen on nan unnat am yawas totorin wat unmatar. 14 Sabu men Jew yangan on men Baifafaro dura sibo on; baise osi asi gogoi nanaba Baifafaro dura iyau nanaba sinfofour on, osi on tous sisagob menan on men sinafour a menan on sinafour, basit osi men baifafaro dura sibo min on. 15 Osi asi bobo ebiyoboes on aifan Baifafaro dura ibikakafun on nunuasi sigayamen sen nono. Osi asi bainonot mat ebiyoboes on dura bag, ra tani asi bainonotai yawures on osi bobo komasin sifour, ra ta asi bainonot yawures on osi bobo obin sifour. 16 On mes yau Wasagobin akurereb, on iyau nanaba on, atonio bobo on arimon nanaba on Ra nan inmatar, on an rai God on Iesu Kerisoai arimon sabu asi bainonot buburis on inigurubabanen.
Jew Yangan a Moses an Baifafaro
17 Ato om aurim on mamaba? Om toum eyoyorem Jew orot; om Baifafaro dura ebitutumai a toum ebogagaiim ebikakafun yau, God on om ebinoanim; 18 om usagob mamaba God egogoi om bobo unabo mes on, a om Baifafaro dura amonai on usagob bobo totorin wat on unrubin; 19 om enonosin dura bag om on sabu matas fotis asi eta ebinetewaris senan, a om on tafa ba sabu iyabon woumanai semama on amosi etatagawai, 20 om enonosin dura bag on sabu asi not samisamis on unitotoren, a fifirig gugudis unibebeyes. Yabin om Baifafaro dura ubo on mes om enonosin dura bag on engon tutufin usagob tiwag a dura aifan ebikakafun on dura bag wat. 21 Om on sabu fani ebibebeyes—ato aibo mes om toum on men ebibebeyim? Om dura ekurereb yau, “Omi men wonbainau”—baise om toum on ebabainau. 22 Om yau, “Omi men wonireg nan mes”—baise om on ebireg nan. Sabu baiyuyur sekwakawfires aurin on dura wawaninai yawures men sinkwafiren mes—baise om on baiyuyur ato tafaror goai sen on ebabainauen. 23 Om God an baifafaro dura uboai aurin on toum ebogagaiim—baise om On an baifafaro dura u’yastob aurin on God ebimamaiai. 24 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Omi Jew yangan ami bobo emon on, sabu men Jew yangan on God Wabin aurin on dura komasis sebikakafun.”
25 Om Baifafaro dura aurin utbifonabo on, am askibubu ebiyamai on er an yabin auman; baise om Baifafaro dura aurin ebifonaseir on, sitau om men siaskibubuem bait. 26 Orot men Jew, on men siaskibubuai on, ato Baifafaro dura aurin ibifonabo on, God arimon on aurin inidura bag on sitau siaskibubuai bait. 27 On mes omi Jew yangan on arimon sabu men Jew yangan on sinigurubabanim, yabin omi Baifafaro dura wastob on mes, basit omi on Baifafaro dura on toum wobo a siaskibubuem, baise osi Baifafaro dura aurin on sifonabo, basit osi on men usis maiauis siaskibubues on. 28 Dura au kanfoun on, iyafan on Jew maiauin, dura bag sibiaskibubuai on? Ambin, orot men ato usin koun wat on Jew orot a asir orot usin maiauin sibiaskibubuai on. 29 Baise dura bag Jew on orot ato usin amonai on Jew orot, an yabin min on orot nunuanai on siaskibubuai, on min God an Ayu an bobo, men Baifafaro dura sigayam nan on. Atonio orot on baifain God emon eboai, men orot jever emon eboai on.