3
Jew yangan min asi obin irat kwakwan, men sabu men Jew yangan ba? O askibubu min er an yabin auman? On dura bag, eta au engonai on ebibasit! Efan ainau bag on, God itutum On an dura Jew yangan ites. Ato Jew sabu fani men sibitutum on mamaba? On yabinai omi wononosin God aifan iyaumatan on men iniyamai? Ambin bag! Om unsagob God on ra fufur dura maiauin wat ebikakafun, basit sabu engon tutufin on sebisigogo min on. God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Om dura ebikakafun on totor dura maiauin wat ebikakafun; Om sabu sebiubarem on totor dura maiauin wat ebikakafun ebisowaris.”
Baise ot ati bobo komasis tafofour on sabu rerebai seitai God aifan bobo efofour on totorin wat. Ot dura arimon mamaba tanau? God min eta ebisarar fetag asir ebimakiet? (Yau atonio dura abikakafun on orot jever asi dura ra engon sebikakafun ba.) Atonio on men dura bag! God on men bobo fofoninai wat itfofour on, On men arimon tafanamai sabu itigurubabanis tiwag on.
Baise orot jever arimon inau, yau au baisigogo duraiai nan on God Wabin duran gagamin abogaiai, yabin yau au baisigogo duraiai on God an dura maiauin ebiyamai ebidura bag. On mes yau on aibo mes God igurubabaniu yau on bokomasotiu? Ot aibo mes kokok dura on tanikakafun tanau, “Bobo komasis sigaraba tanafour ato yawas obis on sigaraba sinnat”? Sabu fani on dura bag atonio dura kaitamomai nan dura komasisi siyawureu, siubareu siyau on yau atonio osi dura kaitamom on aikakafun! Sabu ato osi nanaba asi bobo emon on God arimon asi baiyan gagamin inites inimakies.
Orot Jever Men Tani an Yawas Totorin
On mes ot Jew yangan on obit bag men sabu men Jew yangan ba? Ambin bag! Yau on aiyoboem nono Jew yangan a sabu men Jew yangan on bokomas an faiwar babanai tamama. 10 God an dura buk amonai sigayam siyau:
“Men iyafan tani on an yawas totorin on,
11 men iyafan tani on gigiboanotin o God ekwakwafirai on.
12 Sabu engon tutufin on kous God aurin siyein; osi engon eta sisarar bobo komasis sefofour; men iyafan tani bobo obin efofour mes, ambin bag men iyafan tani.
13 Osi duraiai wat tuturas seborarabis; osi fafesi on baisigogo dura on sebikakafunen, a dura komasis riribis bag mota an farum ba on giburusi emon segat nan sabu sebirabobis;
14 osi awasi osi on audab dura riribis wat on sebikakafunen.
15 Osi sabu on sasasan wat sinikomasim a sinasububunuem;
16 osi efan menan menan senan on sabu sebikomasis a sebiyames sebikokosaris.
17 Osi on tuf an yawasai tuturas mat mair ma tiwag on men sisagob on,
18 o osi God men sebeberuai on.”
19 Ari tasagob baifafaro dura engon buk amonai sigagayamen on ato osi sabu iyabon baifafaro dura babanai semama auris, onai sabu engon tutufin on awas sinafot ato God arimon tafanam engon tutufin amonai sabu engon inigurubabanis. 20 Yabin men orot jever tani Baifafaro dura iyau nanaba ifofour on nan inat God matanai an yawas totorin imatar on; aifan Baifafaro dura efofour on ebiyamai orot jever esasagob on ibokomas.
God Mamaba Ot Sabu Ebiyamet On Matanai ati Yawas‘R’ Totorin emamatar
21 Baise ari on God orot jever ebiyames asi yawas totorin semamatar on aurit ibo igat iyoboet, ato men baifafaro dura takakaifarai nan iyamet ati yawas totorin tamatar on. Baifafaro dura a aubairuruotis min atonio yawas mamaba God iniyamai inmamatar on aurit sikakafun: 22 Sabu asi baitutum Iesu Kerisoai seyeyeinin on God osi ebiyames senat asi yawas totorin semamatar. God atonio bobo on sabu engon auris efofour osi sabu iyabon Keriso sebitutumai on, yabin men iyafan tani on magin tani, ab engon tutufin on fofonin wat: 23 Sabu engon tutufin on sibokomas on mes osi on men fofonin arimon God Toun Kudidirin on mat sinikaita sinama on. 24 Baise God an siwar an baiyan ambin an kaber Iesu Kerisoai nan ifofour on osi sabu engon tutufin itobonis iboes men sinat On matanai asi yawas totorin simatar. 25 God on Keriso ikutetai onai On an rabobai on itiyamai sabu asi baitutum On aurin sityeyeinin on asi bokomas sitinotbur. God atonio bobo ifour onai itiyoboet God on ra fufur bobo totorin a fofoninai wat efofour. Ainau bag, On nana yaterabobai imomousin a sabu asi bokomas sifour on nana irutatanen; 26 baise ari wera on God on sabu asi bokomas on enonosin, On an yawas totorin on iniyoboet. On etaiai God ebiyoboet On Toun on an yawas totorin wat ato sabu engon on iyafan Iesu ebitutumai on ebiyamai an yawas totorin emamatar.
27 Ato ot aifan aurin on tout tanbogaiit? Ambin! Ato atonio bobo an yabin bag on aifan? Ot Baifafaro dura tabifonabo aurin on? Ambin, baise ot tabitutum on. 28 Yabin dura kanfounai tanau on, orot an baitutumai on enat God matanai an yawas totorin emamatar, ato men Baifafaro dura iyau nanaba unfofour on nan unnat am yawas totorin unmatar on. 29 O God min Jew yangan wat asi God? Ato On men sabu men Jew yangan mat asi God? Dura bag On sabu men Jew yangan mat asi God. 30 God on kaitamom, ato Jew yangan asi baitutumai on inboes sinnat On matanai asi yawas totorin sinmatar, a mat sabu men Jew yangan asi baitutumai on iniyames On matanai on asi yawas totorin sinmatar. 31 On mes atonio an yabin min ot tabitutum on mes baifafaro dura on tarereben? Ambin bag, baise Baifafaro dura on nana tanbokikin.