4
Abraham an Baiyoboen
Ot wawat agirit Abraham on ot ati tar, on toun aurin on mamaba tanau? On abi bobo igaturai? On ato bobo ifofour nan on God itiyamai itnat matanai an yawas totorin itmatar nan on On arimon toun wabin itbogaiai. Baise on men fofonin God matanai toun Wabin itbogaiai on. God an dura buk amonai sigayam siyau, “Abraham on God itutumai, ato on an baitutum emon on God ibo iyamai inat an yawas totorin imatar.” Orot bobo ebobo on sebibaiyanai, on an baiyan on men siwar on, baise on aifan baiyan aurin ibobo on eboai. Baise orot on men an boboai nan iniyamai God matanai an yawas totorin inmatar on, ab on iyafan ebitutum on, on iyafan God ebitutumai ato on an bokomas nana yen on esosouin egugumidar, a on an baitutum emon God eboai ebiyamai onai on enat matanai an yawas totorin emamatar. David min atonio dura kaitamom aurin on ikakafun iyau, orot jever senat God matanai asi yawas totorin semamatar on yasisir gagamin bag, men osi asi bobo emon senat asi yawas totorin semamatar on.
“Yasisir gagamin bag ato osi sabu bobo komasis sifofour on, God inotbures, osi asi bokomas on God isouen isawar!
Yasisir gagamin bag orot iyafan an bokomas ifofour on Bada men arimon nana innonosin on!”
David atonio yasisir aurin ibikakafun min sabu sibiaskibubues wat on ebinoanis? Ambin. Atonio yasisir on sabu men siaskibubues on mat ebinoanis. Yabin wei God an dura buk amonai sigagayam on nan waikakafun wau, “Abraham on God itutumai, ato yabin on an baitutumai on God ibo iyamai inat matanai an yawas totorin imatar.” 10 Atonio bobo on meyan inmatar? Atonio bobo min ainau o gibui imatar weie Abraham siaskibubuai? Ainau, men gibui. 11 On gibunai weie siaskibubuai, ato on an askibubu on asir ayun wat inidura bag on, yabin Abraham an baitutum emon on God ibo iyamai inat matanai an yawas totorin imatar weie siaskibubuai. On mes ayuai on Abraham on osi tamas, osi iyabon engon tutufin God sebitutumai on a On iboes sinat On matanai asi yawas totorin simatar, basit osi men siaskibubues min on. 12 Mat Abraham on ato osi sabu iyabon sibiaskibubues on osi tamas, osi men ato sibiaskibubues wat auris on, baise osi on baitutum an yawas kaitamomai nan simama mamaba tamat Abraham ainau imama ba weie gibui siaskibubuai.
God An Aumatan on Baitutumai Tanboai
13 God on Abraham a an dam warar auris iyaumatan ato tafanam on engon arimon osi ininoanis. Atonio aumatan on siyamai, men ato Abraham Baifafaro aurin ifonabo on, baise On itutum ato God ibo iyamai inat an yawas totorin imatar. 14 Ato God aifan i’yaumatan on ato osi sabu iyabon Baifafaro dura aurin sinbifonabo inbibites on, orot jever asi baitutum on yabin ambin a God an aumatan on yabin wagan wat. 15 Baifafaro dura on God an yatatab ibo enat; baise baifafaro dura ambin on, men arimon baifafaro dura tatastob on.
16 Aumatan on baitutum tefanai nan etatawar, onai aumatan on God an siwar an baiyan ambin on Abraham an dam warar engon auris ites—ato men osi sabu iyabon Baifafaro dura aurin sibifonabo wat auris on, baise osi sabu iyabon Abraham ifofour ba on nanaba situtum on mes, osi mat ites. Yabin ayuai on Abraham on ot engon tutufin tamat; 17 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Yau afourim unat sabu engon tutufin tamas unmatar.” On mes aumatan on obin God matanai, ato Abraham min God itutumai—God On sabu rabob emon ebobaimisires seyayawas a bobo ainau men simatar si’yen, on an dura wawaninai iyau bobo simatar. 18 Abraham on itutum a baitutumai imomousin bobo obin itmatar mes on men imatar, baise on nana ibitutum on mes on inat sabu engon tutufin tamas imatar.“ God an dura buk amonai sigayam siyau, “Om am sabu dam warar on arimon inison kwakwan.” 19 On an kwanda on kafakakai mom orot nim itboai; baise on an baitutum God aurin on nana i’yen ato toun usin aurin inonosin on usin orot iyein nono, o on yabinai on mes Sarah on men fofonin fifirig ititu on. 20 Abraham an baitutum on men ifeu on, a God an aumatan aurin on men fetag inonotai on; on an baitutum emon on faiwar ibonuai ato on God ifain iduduranai. 21 Abraham toun aurin iyau idura bagai God on fofonin arimon aifan aurin i’yaumatanai on aurin inafour. 22 On fasinai Abraham an baitutum emon, “God ibo iyamai an yawas totorin imatar.” 23 Atonio dura, “On ibo iyamai an yawas totorin imatar” on men Abraham aurin wat sigayam on. 24 Atonio osi dura on ot mat aurit sigayam, ot iyabon sinboet tannanat ati yawas totorin tanmamatar aurin on, ot iyabon God tabitutumai on, God On Iesu Keriso ati Bada rabob emon ibobaimisirai on. 25 God on Iesu ibo sabu imasi iyagai sitirabobai mes, yabin ot ati bokomas fasin emon on; ato God ibobaimisirai men iyawas ato On iboet tanat God matanai ati yawas totorin tatmatar mes.