5
God Mat Ati Yawas Totorin Tanmatar
Ari on baitutumai tanat God matanai ati yawas totorin tamatar, ot ati Bada Iesu Keriso emon on tanat God mat tai tuf. Baitutum emon iboet tanat atonio God an kaber on tasagob, onai on ot ari ato tamama. Ot tabiyasisir ari ati baitutumai nan tamomousin God an kudidirin tanfasararam aurin on! A mat ot ati baikokosar taboai aurin on tabiyasisir, yabin ot tasagob ato baikokosar taboai on iyobin ot aurit inibaisit tanfaskikin mes, ato ot nana yaterabobai tanfaskikin on God ot aurit ebidura bag, ato On ot aurit ebi dura bag on ebiyamet baitutumai tamomousin. Atonio baitutumai tamomousin on men ebiyamet tanikirir on, yabin Ayu Kakafotin emon God an nuabo on nunuati ideburen, on min God an siwar on aurit itet.
Yabin ot nana samisamit tamama on, an werai bag God irubinai ato Keriso on ot sabu komasit aurit irabob. Bobo iwani kwakwan ato orot jever tani itarab orot jever tani an bobo totorin efofour aurin. Baise, orot jever tani ingogoi on inarab orot jever tani an yawas obin efofour aurin. Baise God ibiyoboet On an nuabo ot aurit on irat kwakwan; ot on nana bokomasotit tamama ato Keriso on aurit irabob! On irarabob emon on ot on ari tanat God matanai ati yawas totorin tamatar; on mes ot on tabi dura bag God an yatatab emon on arimon iniyawasit. 10 Ot on God an ragit, baise On Natun irarabob emon on iyamet On tuturan mes tamatar. Ari ot on God tuturan, on mes ot on tabi dura bag Keriso an yawas emon on iniyawasit! 11 Baise men on wat; ot ati Bada Iesu Kerisoai on God aurin tabiyasisir, On ari iyamet tanat God tuturan mes tamatar.
Adam a Keriso
12 Orot kaitamom emon on bokomas inat au tafanam, ato on an bokomas emon on rabob mat ibo inat. On yabinai, rabob on igat sabu engon tutufin auris, yabin sabu engon tutufin sibokomas on mes. 13 Bokomas on tafanamai i’yen weie Baifafaro dura sitet; baise baifafaro dura ambin on, ati bokomas arimon men sitnonosin on. 14 Baise Abraham an werai inai Moses an werai on, rabob on sabu engon tutufin ibinetewaris, basit osi sabu fani on men sibokomas ato Adam ifofour ba, on God an dura wawanin aurin on ifonaseir baise osi nana sirabob.
Adam on asir ayun wat On Iyafan gibui innanat aurin on. 15 Baise osi sabu ruam on men magis kaita on, yabin God an siwar an baiyan ambin on men Adam an bokomas ba on. Dura bag sabu sigaraba sirabob yabin orot kaitamom an bokomas emon on. Baise God an kaber on gagamin gagamin bag, on etaiai on sabu engon tutufin on Orot kaitamom Iesu Keriso an kaber emon on siwar an baiyan ambin on ites sibo. 16 Ato God an siwar a orot on kaitamom an bokomas on men magis kaita on. Orot kaitamom i’bokomas gibunai on God igurubabanai, “Ibokomas,” baise sabu sigaraba sibokomas gibunai God an kaber iyoboes iyau, “Osi on men sibokomas!” 17 Dura bag orot kaitamom an bokomas emon on rabob ibosuruf inetewar, yabin ato orot kaitamom emon on. Baise dura bag Orot kaitamom Iesu Keriso on an bobo gagamin bag ifour! Sabu engon tutufin osi iyabon God an kaber wantoan ededebur osi auris a On an siwar obin fafa an baiyan ambin siboai on arimon yawas mama wantoanin Keriso mat sininetewar.
18 On mes orot kaitamom i’bokomas on sabu engon tutufin imakies, on eta kaitamomai Orot kaitamom yawas totorin kaitamom ifofour on sabu engon tutufin irufanis ato yawas ites. 19 Ato orot kaitamom an fonaseir fasin emon on sabu engon tutufin iyames sibokomas, on eta kaitamomai orot kaitamom an fonabo fasin emon on God arimon sabu sigaraba inboes iniyames On matanai asi yawas totorin sinmatar.
20 Baifafaro inat on sabu iyames aumiet bag sibokomas; baise sabu nana si’bokomas on, God an kaber gagamin gagamin bag ibites. 21 On mes bokomas emon on rabob inetewarit, ato God an kaber emon yawas totorin mat on ininetewarit, ati Bada Iesu Kerisoai on ibonanawaiit tanat yawas mama wantoanin aurin.