6
Bokomasai Tarabob Baise Kerisoai Tabikaita on Tayawas
Ot dura mamaba tanau? Ot nana bokomas tanfofour onai God an kaber on nana gagaminai aurit indedebur? Ambin bag! Bokomas an faiwar ot usiti on ikomasai nono—ato aibo mes ot nana ati yawas amonai on bokomasai tanmama? Dura bag omi atonio on sibebeyem wosagob: on an rai ot tabibapataito Keriso Iesu mat tabikaita on, ot on taibapataito On an rabob on mat taikaita. Ot ati bapataitoai on, ot on Iesu mat sigarobit ato On an rabob tafasararam, onai Tamat an faiwar gagaminai ato Keriso rabob emon ibobaimisirai ba, on ot mat on yawas bobounai nan tanama mes.
Yabin Keriso ifofour irarabob nan on, ot On mat on kaitanei tarabob, on eta kaitamom Keriso ifour imisir men on ot On mat on kaitanei tamisir men. Ot atonio bobo on tasagob: Keriso nabai irarabob nan on ati yawas atamanis tamama on auman sikubaren, onai ot ati bokomas auris tagogoien kwakwan on igorosen, on mes ot ari on men bokomas taniagirai mes. Yabin orot jever erarabob on, on bokomas an faiwar emon on erurufanai. Ot Keriso mat tanrarabob on, ot tabitutum arimon On mat tanama men. Yabin ot tasagob God on Keriso rabob emon ibobaimisirai men ato On arimon men inarab men—rabob an faiwar on men arimon On innetewarai on. 10 On rabob ato ibo irarabob on, bokomas an faiwar on ibomerubai, On ra kaitamom irabob ato On men arimon inarab men; ato ari an yawas emama on God an yawasai rus semama. 11 On eta kaitamomai omi on toum wonnosim, omi on bokomasai worabob baise omi Iesu Keriso mat wobikaita on omi God mat yawasim womama.
12 On mes omi men woniyamai bokomas on usim maiauin amonai ininetewarim mes, fetag omi arimon toum usim an gogoi on aurin wonifonabo. 13 O omi men usim turin wonikirir inbokomas mes, omi usim on men wonboai woniyamai nan bobo komasis auris wonafour mes. Baise omi usim on wonkutetai God aurin, ato sabu ba rabob emon sibobaimisires siyawas semama, a omi usim engon on God aurin wonkutetai yawas totoris wat wonfouren. 14 Bokomas on men omi innetewarim mes; omi on men baifafaro dura babanai womama on, baise omi on God an kaber babanai womama.
Yawas Totorin aurin Taniagir
15 Ot dura mamaba tanau? Ot tanbokomas, yabin ot on men baifafaro dura babanai tamama on, baise ot on God an kaber babanai tamama on mes? Ambin bag! 16 Dura bag omi wosagob tiwag on an rai omi usim engon wonkuteten agirotim ba orot jever aurin wonifonabo on, omi ami bada min ato on aurin wobifonabo wobiagirai—omi on bokomas wonigibubunuai o God On aurin wonifonabo. Bokomas amonai on wonarab ato God aurin wonifonabo on iniyamem On matanai ami yawas totorin wonmatar. 17 Baise ot on God tanikakaiwai! Yabin ainau on, omi on bokomas wobiagirai; baise omi baibebe maiauin sibibebeyem on nunuam tutufinai nan wobo aurin woifonabo. 18 Omi ami bokomas emon on God irufanim ato omi wonat yawas totorin an agirotim womatar. 19 (Yau on asir orot jever asi bobo asi yawasai on nan dura abikakafun, yabin omi usim maiauis on samisamis.) Ainau bag on omi usim wokutetai bobo dumais a bobo komasis auris on wobiagir, bobo komasis auris wat wofofour womama. On eta kaitamomai omi on ari usim wonkutetai yawas totoris auris on woniagir, yawas kakafotin aurin wat on wonfofour wonmama.
20 Omi on ainau bokomas an agirotim womama on, yawas totorin on men omi inetewarim on. 21 Bobo ato osi wofofour amon emon min abi obin wobo on ari mamai seboem? Ato osi bobo asi yabis amonai siniyamem wonarab! 22 Baise omi on ari bokomas emon God irufanim ato omi on On an agirotim womatar; ato on an baiyan on yawas Kakafotin a yawas mama wantoanin on wonboai. 23 Yabin orot jever ebokomas on an baiyan min rabob on eboai; baise omi wonat Keriso Iesu ati Bada mat wobikaita on God an siwar an baiyan ambin ibitet on yawas mama wantoanin on tanama.