7
Tabin an Baiyoboen
Yau taitaiu tutuau, omi dura bag wosagob mamaba anikakafun mes, yabin omi engon tutufin on Moses an baifafaro dura wosagob. Orot yawasin emama on baifafaro min on ebinetewarai. Ato nanaba, jever toutabinin awan orot yawasin emama on baifafaroai nan iyousis semama; baise orot inrarabob on, jever ato baifafaroai orot rus iyousis simama emon on irufanai. On mes, jever awan orot yawasin emama ato on inai orot tani rus sitabin semama on, on arimon sinyorai bairegnanotin; baise jever awan orot inarab weie, jever on tabin an baifafaroai on irufanai, ato on orot tani inbiawan, on men ebireg nan on. Yau taitaiu tutuau, on fasinai omi aurim on eb on bobo nanaba wofofour. Omi mat on baifafaro dura an faiwar usimui i’yen on isawar, yabin omi on Keriso usin turin; ato ari on On ebinoanai, God On rabob emon ibobaimisirai onai ot on bobo obinai wat God aurin tanabo. Yabin ot usit an gogoi nanaba tanama on, bokomas an gogoiai nan Baifafaro iyamet usiti nana ebobo, ato ot on rabob an bobo aurin wat on tabobo. Ainau bag Baifafaro on ifatumet tamama, baise ot usit atamanis on sirabob a baifafaro emon on irufanit. Ari on men eta atamaninai nan baifafaro dura sigagayam onai nan bobo tabobo on, baise eta bobounai on min Ayuai on nan bobo tabobo.
Baifafaro Dura a Bokomas
Ot dura mamaba tanau? Ato Baifafaro dura toun min on bokomas? Ambin bag! Baifafaro dura iyameu on asagob, bokomas on abifan. Yau arimon men atsagob dura ato basi on an yabin on abifan, ato Baifafaro dura men itau, “Om men unbasi mes.” Bokomas on an eta igaturai on baifafaro duraiai nan ebiyameu sawar ta ta auris agogoi an basi. Yabin baifafaro dura ambin on, bokomas arimon an faiwar ambin. Yau tou ainau on men baifafaroai amama on; baise on an ra anat baifafaro dura asasagob on, bokomas ibosuruf yawasin ibobo, 10 ato yau arabob. Yau auriu on baifafaro dura an yabin bag on itiyameu yawas atboai mes, baise rabob on ibo inat auriu. 11 Bokomas an eta igaturai ato baifafaro duraiai nan isigoeu; baifafaro dura emon on bokomas iyasubunueu.
12 Ato Baifafaro toun on Kakafotin a baifafaro dura on eb toun on Kakafotin, totorin wat a obin wat. 13 Atonio an yabin min bobo obin on au rabob ibo inat? Ambin bag! Bokomas an bobo nanaba ifour; bobo obin on ibo iyamai ato rabob on ibo inat auriu onai bokomas an yawas bag on itboai itgat au rereb mes. On mes baifafaro dura emon on, bokomas iyoboet on ikomas kwakwan.
Orot Usin amonai on Ebigagam
14 Ot tasagob baifafaro on ayubit aurin; baise yau on orot usiu maiauiu wat, tou atoboniu bokomas an agirotiu mes amatar. 15 Yau men asagob bobo mamaba afofour on; yabin yau bobo men agogoi atfofouren on, afofouren, baise bobo ato abisisiweien on auris on afofour. 16 Ato atonio bobo men agogoi atfofour on, afofour onai atonio boboai ebiyoboet on yau baifafaro aurin abibasitai on totorin wat. 17 On mes yau tou on men dura bag atonio osi bobo afofour on; baise bokomas ato usiui yen on bobo efofour. 18 Yau asagob bobo obin on men yau usiui yen on—on men yau biou amonai yen on. Basit yau agogoi bobo obin on anafour, baise yau men fofonin anafour on. 19 Yau bobo obin four aurin on men afofour on, baise bobo komasin men agogoi atfofour on afofour. 20 Ato yau bobo men osi agogoi atfofour on afofour, on an yabin min yau on men on bobo afofour on; baise bokomas on yau usiui yen on bobo efofour.
21 On mes agaturai yawas on atonio nanaba ebobo: ato yau on agogoi bobo obin wat anafour mes, baise yau on bobo komasis wat on arurubinen. 22 Yau nunuau on ebiyasisir yabin baifafaro on God emon enat on mes. 23 Baise yau ait baifafaro tani on usiu amonai ebobo on min bokomas an baifafaro on ifatumeu amama—baifafaro ato nunuau amonai yen agogoiai on osi baifafaro ruam on rus sebigagam bonen. 24 Yau on men yasisir orot on! Atonio usiu ebiyameu anarab on iyafan arimon iniyawasiu? 25 Ati Bada Iesu Kerisoai on God abikakaiwai! Yau on atonio nanaba amama: yau tou on God an baifafaro wat on nunuaui nan aurin aniagirai, baise yau usiui on bokomas an baifafaro on iniagirai.