8
Ayu An Gogoiai nan Tanama
Sabu ato osi iyabon Keriso Iesu mat sikaita semama on men arimon God inigurubabanis on. Yabin Ayu an faiwarai ato iboet tanat Keriso Iesu mat tabikaita on, bokomas a rabob asi baifafaro emon on irufanit. Moses an Baifafaro on men fofonin itafour, yabin ot usit on sisam, baise God on bobo ifour. On bobo ifour Toun Natun iyafarai isur usiti bokomas i’yen on igoros, On inat orot jever ba imatar ato usit bokomas tafofour on nanaba ibo ato Toun usin on siwar ba ikutetai bokomas itobonai. God atonio bobo ifour onai ot iyabon ayu an yawasai tamama on, Baifafaro an dura wawaninai yawas totorinai tanafour aurin ebikakafun, on arimon fofonin iniyamet tanabo, ato ot men usit an gogoiai tanama mes. Sabu iyabon usis asi gogoi nanaba yawures yawas sefofour on, osi asi not on usis an gogoi nanaba on ebinetewaris. Sabu iyabon Ayu an gogoiai nanaba yawures yawas sefofour on, osi asi not on Ayu an gogoi nanaba on nan ebinetewaris. Omi ami not ato usit angogoiai nan ebinetewarim on, on an yabin amonai on rabob wat; ato omi ami not ato Ayu inbinetewarim on, on an yabin amonai on yawas a tuf on wonboai. Ato orot an not ato usit an gogoiai ebinetewarai on enat God an ragit emamatar; yabin on men God an baifafaro aurin ebifonabo on, ato on men meyan arimon inifonabo on. Sabu iyabon usis aurin sebifonabo on men arimon God siniyasisirai on.
Baise omi on men usit an gogoiai yawurem on nanaba wonama mes; omi on Ayu angogoiai yawurem on nanaba wonama—God an Ayu bisimui inmama mes on. Iyai iyafan men Keriso an Ayu ibo on, on men On ebinoanai on. 10 Basit Omi usim on arimon sinarab, yabin bokomas fasin emon on mes, baise Keriso omi amomui inmama mes on, Ayu arimon yawas initem, yabin omi on wonat God matanai ami yawas totorin womatar. 11 God an Ayu On Iesu rabob emon ibobaimisirai on usimui inmama mes on, ato God On Keriso rabob emon ibobaimisirai, On an Ayu usimui inmama on God mat arimon yawas usim maiauin on initem ato wonrarabob gibunai on.
12 On mes yau taitaiu tutuau, ot on ati bobo on God an Ayu iyawuret on nanaba tanama, baise men usit an gogoiai nan tanama mes. 13 Yabin omi usim an gogoiai nan wonmama on, omi arimon wonarab; baise omi Ayuai wonmama on, omi ami bokomas wofofour on arimon wonasubunen, ato yawasim wonama. 14 Osi sabu iyabon God an Ayu ebinetewaris on God nanatun. 15 Yabin God an Ayu ato ibitem on men iniyamem beruber an faiwar on woniagirai men; baise Ayu ebiyamem God nanatun womamatar, ato Ayu an faiwarai ot God aurin tayoyor tau, “Tamau! Yau Tamau” 16 God an Ayu on ot ati ayu on rus sebikaita ato rus sau sebikakafun ot on God nanatun. 17 Ato ot God nanatun on mes, ot arimon On an baimomogin an sabu auris ebotan on tanboai, a ot arimon Keriso mat aifan God Natun aurin ebotan on tanboai; yabin ot Keriso an baikokosar on mat tanfasararam on, ot arimon On Wabin duran gagamin on tanfasararam.
On An Baiduduranin Ra Gibui enat Tanboai
18 Yau anonosin ari wera on ot tabikokosarit, baise baikokosar ato taboai on men fofonin ato an baiduduran gagamin inboai ingagat mat tanikaita tanifofon on. 19 Sawar engon tutufin tafanamai sifofouren on semomousin wat segogoi bag God nanatun inboes ingagat auris on. 20 Yabin sawar engon tutufin tafanamai sifouren on sikomasen inat yabin wagan wat imatar, men on sawar engon tutufin tafanamai sifofouren on an gogoiai on, baise God an gogoiai on bobo ifour. Baise On idura bag ibitutum on 21 ato sawar engon tutufin tafanamai sifofouren on ra tani God arimon sawar engon tutufin iniyawasen, onai on sawar men sinifaim mes, ato God nanatun asi baiduduran rurufanin on sitfasararam bonen. 22 Yabin ot tasagob wera inat ari i’gat on sawar engon tutufin tafanamai sifofouren engon on usibaban auman sedadar ato jever natun fifi boboun ebituai an usibaban eboai ba. 23 Baise men sawar engon tutufin tafanamai sifofouren wat; baise ot iyabon Ayu ato God an siwar ainauin ibitet on, ot tout mat on tadadar auman God tamomousin infourit tannat On nanatun mes tanmatar ato usit tutufin engon on infouren inrufanit. 24 Yabin atonio baitutum emon on ot tayawas; baise ot aifan dura bagai tamomousin aurin tout matati tait nono on, on men dura bag tamomousin on. Iyafan wat sawar aurin dura bagai emomousin on toun matanai eitai? 25 Baise ot sawar men matati taitai on aurin dura bagai tamomousin on, ot on yaterabobai nan tamomousin.
26 On eta kaitamomai ot ayuai tasasam kwakwan an werai on Ayu mat enat ot ebibaisit. Yabin ot on men tasagob mamaba tanbayoi; ot aurit on Ayu Toun on God aurin dura faiwarinai bag nan ebikakafun, ato ot on men fofonin dura awati tanikakafun on. 27 Ato God On sabu nunuas eiten, On isagob Ayu an bainonot on mamaba; yabin Ayu on Taman an gogoi on isagob ato On sabu weines on ebabayoi God aurin.
28 Ot tasagob sawar tutufin au engonai on God on bobo obis wat efofour ato sabu iyabon On sebinuaboai auris on, osi sabu min On an gogoi nanaba iyoyores on. 29 Ato osi sabu iyabon God ainau bag irubines nono on mabisi iyeinis osi mat sinnat On nanatun ba sinmatar, onai Natun on itnat taitain engon tutufin sanasi on asi ainau orot mes itmatar. 30 0n mes God ato sabu iyabon mabisi iyeyeinis on iyores; a osi sabu iyabon On iyoyores on On Toun matanai asi yawas totorin simatar, a osi sabu iyabon ifouris sinnat On matanai asi yawas totorin simamatar on, On mat Wabin duran gagamin on sinfasararam.
God An Nuabo Iesu Kerisoai
31 On mes atonio bobo auris on mamaba tanau? God ot aurit etatawar on men iyafan arimon ot iniragitet on. 32 On men meyan Toun Natun ibotan mes, baise On Natun on sirifu ba ikutetai ot engon tutufin aurit! On Natun on ot itet—ato On dura bag arimon sawar engon tutufin on asir initet mom. 33 Iyai iyafan on arimon God an sabu irurubinis on iniubares? Men iyafan tani! God Toun on dura ikurereb on osi men bobo komasis sifour on! 34 Iyafan on arimon osi sabu inimakies? Men iyafan tani! Keriso Iesu On Toun on irabob, o baise men on wat, God On rabob emon ibobaimisirai men ato On ari God an asumaiauai emama. On ot aurit on God aurin ebabayoi! 35 Iyafan arimon Keriso an nuabo emon inkugeyet? Bobo komasin min ot aurit infourit o yawas wawanis o baikokosar o baibitanan gi o ara beber ambin emon o beruber emon, o rabob emon inkugeyit? 36 God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Ra weromin fufur Om fasimui on wei beruber wanai watatawar kafakakai mom sinasububunuei; wei on foro sheep ba sefofouri ato kafakakai mom sinasububunuei.”
37 Ambin, atonio osi bobo au engonai On emon on ot taisowarit, On ot ibinuaboit on! 38 Yabin yau abi dura bag on men aifan sawar tani arimon On an nuabo emon inkugeyit: rabob o yawas; anea o safam an bainetewarotis o ayu komasis asi faiwar; ari ra o ra gibui enat; 39 tafanam aiyetunai o tafanam babanai—men aifan tani ato tafanamai sawar engon tutufin ifofouren on God an nuabo emon inkugeyit, God an nuabo ato Keriso Iesu ati Bada’ai ibitet on.