9
God a On An Sabu Rurubinis
Yau dura aifan abikakafun on dura bag; yau on Keriso ebinoanai, yau men abisigo on. Yau au not on Ayu Kakafotin ebinetewarai, ato On dura bagai ekakasoneu on men abisigo on. Yau au yababan on irat kwakwan ato yababan nunuaui yen on men insawar on, yau tou au sabu au dam au warar Jew yangan! Yau tou agogoi osi asi garamin on God itaudabiu a abiyasisir Keriso emon on itkusebiu mabiui atama onai osi atibaisis asi obin sitboai aurin on. Osi on God an sabu rurubinis; On Toun nanatun ifouris ato On Wabin duran kudidirin on mat sitfasararam; On an dura bobaibasit on mat siyamai a baifafaro ites; osi dura bagai sekwakwafir; osi on God an aumatan on sibo; osi on wawat agirit gagamis Hebrew asi dam warar emon, a Keriso ot usit maiauin i’boai min osi asi dam warar emon. Yau God aurin ababayoi On bobo engon tutufin auris ebinetewar on wantoan wantoan tanifain! Dura bag.
Yau men dura abikakafun au, God an aumatan on men an bobo iyamai on; yabin Israel sabu fani wat on God an sabu mes irubinis. A Abraham an dam warar fani wat on God nanatun on. God on Isaac a Ishmael rus auris on Abraham aurin iyau, “Isaac an dam warar on siniyab om am dam warar mes.” On an yabin min fifirig asir usit maiauit sirarat on men God nanatun on; baise fifirig ato God an aumatan emon sirarat on seboes on dura bag On an dam warar. Yabin God an aumatan dura on atonio nanaba ikakafun; “An werai bag Yau anmatabir men ato Sarah on arimon fifi orot inituai.”
10 Ato men on bobo wat. Rebecca nanatun orot ruam on tamas kaitamom, ot wawat agirit Isaac. 11-12 Baise weie fifirig sisiru sitarat, God on Rebecca iyawur iyau, “Fifi ainauin on arimon fifi giya orot on iniagirai,” onai God Toun an gogoi fifi orot tani irurubin on nana itama. On atonio dura iyau weie osi sirat, weie osi bobo obin o komasin sinafour; on mes God an rubin ibiyamai on an yor ibiyamai on nan etatawar, a men ato bobo tani sifofour nan on. 13 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Yau on Jacob ainuaboai, baise Esau on abisisiweiai.”
14 On mes ot dura mamaba tanau? God on men bobo fofoninai wat efofour? Ambin bag. 15 Yabin God on Moses aurin iyau, “Yau arimon iyafan agogoiai on an kaberai, a Yau arimon iyafan agogoiai on aurin aniyababan.” 16 On mes on men ato orot an gogoi nanaba egogoi o bobo efofour aurin on, baise on bobo on God an kaber emon wat enat. 17 Yabin dura on sigayam Pharaoh aurin God iyau, “On yabin bag aurin on mes om afourim unat aiwab orot umatar, om usimui atiyamem au faiwar on utiyoboes, a Wabiu atiyamai itarat tafanam au engon itboai.” 18 On mes God an gogoi nanaba iyafan inkaberai on nanaba inafour a On an gogoi nanaba iniyamai orot jever nunuan inwani on arimon nanaba inafour.
God An Yatatab a An Kaber
19 On mes omi orot tani on yau inawureu inau, “God atonio etaiai bobo nanaba itfofour on, On men fofonin arimon orot an komasin ingaturai on? Yabin ot men arimon God an gogoi tanibasai on?” 20 Baise yau turau om enonosin om on iyafan on God an dura aurin unigaraminai men? Naukwat on men emimisir orot iyafan on naukwat ibitawar on yawur, “Om aibo mes nanaba utawariu?” 21 Orot iyafan naukwat ebitawar on an baibad yen an gogoi nanaba on naukwat aurin inafour, ato on naukwat mumun kaitamom amonai on naukwat ruam initatawaren, naukwat tani on ra gagamis asi bobaitab auris a naukwat tani on asir ra fufur an bobaitab aurin.
22 Ato on eta kaitamomai dura bag God on nanaba ifour. On igogoi bag an yatatab on sabu itiyoboes a an faiwar on sititai sitsagob. On mes On sabu iyabon auris ibiyatatab on nana yaterabobai ima imousis, sabu ato osi iyabon sibotitiwagis nono baikomasis auris on. 23 Mat God igogoi an kudidirin gagamin on itboai itgat, On an kudidirin on ot aurit idebur, ot iyabon On an kaberai ikakaberet on, ot iyabon On ibotitiwagit an kudidirin tatboai mes on. 24 Yabin ot sabu on God iyoret, men Jew sabu amosi ekesis, baise sabu men Jew yangan on osi mat iyores. 25 God on dura atonio nanaba on Hosea an buk amonai iyau:
“Sabu iyabon men Yau sebinuaboiu on, an yores ‘Yau au sabu.’ Sabu ato osi men abinuabois on, an yores ‘Yau au nuabo sabu’.
26 Ato on efan kaitamomai min God iyau, ‘Omi on men Yau au sabu on,’ omi arimon sinyorem, ‘God Yayawasin nanatun.”
27 Ato Isaiah on Israel yangan auris ikakafun iyau, “Basit Israel yangan on arimon sigaraba bag gasa ato toreai sen ba, baise arimon sabu fani wat on sinyawas; 28 yabin Bada on sasasan wat ra kaitamomai wat arimon sabu tafanam au engon tutufin on inimakies sinsawar.” 29 Isaiah on ainau bag dura ikakafun iyau, “Bada faiwarin on men sabu dam warar fani aurit itbikirires on, ot arimon tatnat mafam gagamin Sodom Gomorrah ba tatmatar.”
Paul Israel Yangan auris Ibayoi
30 Ot dura mamaba tanau? Atonio: Sabu men Jew yangan, osi on men sifofourtobon sitiyames God matanai asi yawas totorin sitmatar on, baise osi asi baitutumai on sinat God matanai asi yawas totorin simatar; 31 ato Jew sabu irurubinis, osi on baifafaro sinunuen on itiyames sitnat asi yawas totorin God matanai sitmatar mes, baise osi men sigaturai on. 32 Sabu fani arimon sinitetem sinau, osi aibo mes men sigaturai? Yabin osi bobo sifofour on men baitutumai nan sitawar siyamai on, baise osi on boboai wat nan sitawar. Osi on “agim ato sabu ass erurugedanen sefefeu” on tefanai sitawar ass irugedanen. 33 God an dura buk amonai sigayam on ebikakafun yau:
“Woit, efan wabin Zion, on nan agim ayein, on agim on sabu iniyames ass sinrugedanen, on agim on iniyames sinafeu. Baise iyai iyafan On agim ebitutumai on arimon men mamai inboai.”