10
Yau taitaiu tutuau, yau nunuau tutufinai agogoi kwakwan on tou au sabu Jew yangan engon on sityawas! Yau on nanaba afofour osi auris on God aurin ababayoi! Yau osi auris dura anikakafun weines, ato osi on segogoi kwakwan nunuas tutufinai God siniagirai mes. Baise osi God senunuen siniagirai mes on baise osi eta totorin on men sisagob on. Osi on men sisagob eta mamaba God sabu ebiyames senat On Toun matanai asi yawas totorin semamatar on, ato osi sifourtobon tous asi eta tani on siyamai imatar; on mes osi tous on men God an eta bag on sibo on, mamaba On an sabu ebiyames senat asi yawas totorin semamatar aurin on. Yabin Keriso on baifafaro iyamai an faiwar isawar, onai sabu engon tutufin osi iyabon sebitutum on sinat God matanai asi yawas totorin simatar.
Yawas on Sabu Engon Tutufin auris
Moses on dura atonio nanaba igayam mamaba Baifafaro aurin wonbifonabo on wonnat God matanai ami yawas totorin wonmatar aurin on: “Iyai iyafan baifafaro dura iyau nanaba efofour on, arimon on duraiai nan inama.” Baise dura buk amonai on ato nanaba sigayam mamaba am baitutumai unnat God matanai am yawas totorin unmamatar aurin on: “Om men toum aurim unau, Iyafan arimon inag au safam?” (on min Keriso inboai insur aurin on) Mat on dura men inau, “Iyafan insur tafanam babanai?” (on min Keriso rabob emon inboai inag aurin on.) Dura aifan i’yau on atonio: “God an dura on om bisimui, on om giburumui yen a on om nunuamui nan yen”—on min baitutum an dura ato wei wakurereb on. Om toum giburumui dura unkurereb unau, “Iesu on Bada,” ato nunuamui unitutum God on Iesu rabob emon ibobaimisirai on arimon unyawas. 10 Yabin ot nunuati tabitutum on mes God matanai ati yawas totorin tamamatar; ot tout giburuti dura takurereb on mes tayawas. 11 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Iyai iyafan On ebitutumai on men arimon mamai inboai on.” 12 Atonio dura on sabu engon tutufin auris, yabin Jew yangan o sabu men Jew yangan, osi on engon fofonis wat; God min on Bada kaitamom osi engon tutufin auris, ato iyafan On aurin ebabayoi on an baimomogin gagamin inboai. 13 God an dura buk amonai sigayam siyau, “Sabu engon tutufin Bada Wabin sebaton seyoyor on arimon sinyawas.”
14 Baise osi men sitbitutum on mamaba arimon aurin sitayor? Ato osi dura men sittatam on, mamaba sititutum? Ato dura men sitkurereb on, sabu mamaba dura sittatam? 15 Ato sabu dura bobibotis on men sitiyafares sitgat on, mamaba arimon dura sitkurereb? God an dura buk amonai sigayam siyau, “Sabu Wasagobin sibo senat sekurereb ato osi sabu iyabon dura yasisirai setatam seboai, osi auris on iyobin bag!” 16 Baise osi men engon tutufin wasagobin aurin sifonabo on. Isaiah toun on iyau, “Bada, iyafan arimon wei ai dura intatam?” 17 Orot jever Keriso an dura ekurereb ato sabu min dura setatam ato sabu wasagobin setatam on sebitutum.
18 Baise yau abitetemim: Dura bag osi sabu on men dura sitatam? Dura bag osi on dura sitatam—God an dura buk amonai sigayam siyau,
“Osi dura sibikakafun fonas on igat inai tafanam engon tutufin ibo; osi asi dura on inai tafanam kanfounai i’gat on nan igat.”
19 Yau abitetemim men: Israel sabu min men sisagob? Dura bag osi on dura sitatam. Moses toun on ainau dura God wein iyafot iyau:
“Yau arimon tafanamai ato men sabu bag semama on anboes ato omi on osi sabu auris woniboboar; yabin Yau arimon sabu ojis on tafanamai anboes ato omi on osi auris woniyatatab.”
20 Ato Isaiah on dura totor wat God wein on ikakafun iyau,
“Sabu ato osi men Yau sinunueniu yangan on sigatureu, sabu ato osi men Yau auriu sibitetem on auris arobotet.”
21 Baise On Israel yangan auris on iyau, “Yau ra tutufin on nan atawar agogoi tuf atiyamai sabu fonaseirotis a sabu nunuas wawanis auris.”