^
1 TIMOTI
Pol wari aming ka bumara' sige yanggekisi u yangsefi waraga' Timoti anigu'
Pol wari Anutu wari kareng tangamgu' waraga' kaba kareng naku'
Timoti wari Anutuning midi u surotangkanga midi mandaga' ka aming fam wari tutugu u utapa waraga' kane tang titi wara'ning midi
Naktangka aming wari aming yotangkayap ga' ibang tutugu wara'ning midi
Naktangka taming wari kadapmang kareng titi wara'ning midi
Naktangka aming bak ning yaptatora aming ning kadapmang kareng wara'ning midi
Anutuning midi yotangka ning kane aming wara'ning midi
Anutuning midi kareng wara'ning ki sini'
Pol wari Timoti u aming ka napa' tapni ka ki guk mokngang waraga' tiaging waraga' anigu'
Pol wari Timoti wari Kasira Aming ning kane aming kareng iik waraga' anigu'
Naktangka aming ifadidima ning kadapmang kareng wara'ning midi
Naktangka tamkasa' yotangkayap wara'ning midi
Aming girisi ka Anutuning kane katatora wara'ning midi
Kane aming sige slev ka naktangka guk tanga yaging wara'ning midi
Yanggek aming kareng a yanggek aming mandaga' wara'ning midi
Pol wari Timoti wari kadapmang kareng ka ka' iyak titining u tangkunang ningsa' surotangkanga iik waraga' anigu'
Pol wari naktangka aming ka mambong siamo' guk wari tanga iik waraga' togu'
Pol wari Timoti u midi ari' anigu'