^
2 KORIN
Pol wari Anutu wari yotangkangam tugu' waraga' mesisiringa tugu'
Pol wari sasuk nua'ni ubu tugu' waraga' togu'
Pol wari urap mo' anga yapku' wara'ning ki yanggu'
Pol wari aming ka kadagang tugu' wara'ning kadagang u suknakubengam waraga' yanggu'
Pol wari girii Jisas wari aposel arantagim yotangkayabinga tang sa' adeging waraga' togu'
Kasira Aming ning tangkunang ganangsa' wa aposel arantagim wari mamareng u tipmikurati tanga kigineng sa' adeting.
Aposel arantagim wa Anutuning kadapmang inga'ni kareng ning kane aming
Aposel arantagim wa Anutuning midi sarengsa' itua wara'ning
Aposel adi naktangka tiging warisa' yotangkayabinga tanga yaging
Aposel ning kane wa Anutu guk ka aming guk kabaksi' kubaniksa' ubu kufara iik wara'ning
Aposel adi kane u tanga wa mamareng kabi'mo' bemging
Indining fukni' ya Anutuning yak kareng u ma tipkadanam
Korin aming wari Pol ning midi u naknga kabaksi' ubu tipfareging
Pol wari midi ka naktangka aming wari naktangka aming kuyase u yotangkayap waraga' yanggu'
Pol wari Taitas guk ka kane aming fam guk wari Korin ga' au waraga' yanggu'
Pol wari naktangka aming kuyase fam yotangkayap wara'ning kadapmang kareng waraga' togu'
Pol wari midi animbe tiging waraga' midi kigineng kura'bu yanggu'
Pol wari aposel mandaga' ning kadapmang u sareng tokadofiamgu'
Pol wari aposel kane tanga mamareng kabi'mo' bemgu' waraga' togu'
Pol wari Anutu wari aramak ganang napa' tangkunasi anatintingnegu' u inonga ananing wap kapmo' sepma yokiamgu'
Anutu wari mamareng nua'ni kagabi sa' tinga Pol ganang kadofingamgu'
Pol wari Korin aming ning naktangka ifitangka waraga' yanggu'
Pol wari korin aming wari naktangkasi' u kafakafa katatora waraga' yanggu'
Pol wari midi fam ari' togu'