Anutuning midi kareng Mak wari yoku'
1
Jon Baptis wari midi tokadofigu'
Mat 3:1-12; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28
Midi ka ya Anutuning mindingni Kasira Aming Jisas adining iikni wara'ning midi kareng. Ka midi ka ya timinggi' Anutu wari profet Aisaia aniinga Aisaia wari tuguinga yoking wara'ganangsa' yaranga abanga kadofigu'. Midi ka u togu' wa ning,
“o sabana na aming nua'ni tim anigarotik, adi tim anga guning kadapmang kagaragamota'. Aming ka wa kama sigesa' ganang anga adenga ku ning kato'ga', ai girii ning kadapmang tipdidimangamni' adi abubu waraga', ning yoking.”
Ning tanga ira ababanga inga' aming wap Jon wari kadofigu'. Kadofinga ning tanga anga kama bining sigesa' ka aming guk mokngang wara'ganang naro' ira anga aming u ama iyamonga midi ning ina yaregu', ai aming sidi kadagang tanga iking u kabani'. Kadagang u kabinga kabaksi' faranga abuinga ama isamotik. Ning tinga Anutu wari sidining kadagang u suknakubesamota' ning ina yaregu'. Ning tanga aming ka kama tubo Judia tara' a Jerusalem yong girii wara'ni kabi'mo' wari Jon ning midi nakonga marara abiging. Abanga kadofinga adisining kadagang u ifadaksasu'neinga Jon wari Jodan ama u iyamgu'.
Ka Jon Baptis wari kama sigesa' ganang ira fatarugu' wara'ning wa ning, adi kwi' kareng mo' kaminga fatarugu'. Mokngang, adi kwi' ka maga kamel ning dumni wari tanga muntofiging u kaminga ning tanga nip u tamtangka wara'ning wa maga giknim wari tama ning tanga nanani ka gitara' ka nana tiaging a nimi' ameng unggungsa' nanga tanga fentarugu'. Ning tanga yangara midi tokadofi tanga ning fatorugu', aming ka ni naganing kumana ganang mandang abota' adining tangkunang wa naga narafiro'ga'. Adi aming girii sini' wap guk naga ningyara' mo'. Na tatafak aming sigesa' wara' na ama warisa' isamarik a adi mini unggo wari isamo'ga' ning yanggu'.
Jon Baptis wari Jisas ama ingamgu'
Mat 3:13-17; Luk 3:21-22
Ning tanga iya' Jisas adi yong kabasi' Nasaret ka kama tubo Galili tara' u itarugu' u kabinga abugu'. Abanga Jon Baptis ganang u kadofiinga Jon wari Jodan ama ganang ingamgu'. 10 Ka Jisas wari ama mang amogu' u kabinga marara adenga kunimganang kuta taranga degaranga kagu' ka kunim wari tubo kidagang tinga Anutuning mini unggo wari yang mimbe da'ning igira kadofinga didimeng ka ana adegu' ganang u afugu'. 11 Afuinga ning tanga naku' wa Anutu wari midi nua'ni kunimganang kuta ning togu', gu naganing sabana kareng na guning kadapmang wa karengsa' kanga guta' siamo' nakitik.
Setan wari Jisas anigagaregu'
Mat 4:1-11; Luk 4:1-13
12 Ning tanga Anutuning mini unggo wari Jisas u anigareinga adi kama bining sigesa' u ironga agu'. 13 Anga kadofinga kama bining sigesa' wara'ganang kama paramu'sini' tiim sidii 40 ning u aming uwa guk mokngang Jisas anapmo' kubaniksa' keng baseni guksa' ikiaging. Ka wara'ganang aming kadagang Setan wari kadofinga Jisas u kadagang titiga' anigagaregu'. Anigagarenga taramira tanga anganga kabing mugoinga Anutuning kunung aming ensel wari afanga Jisas u yotangkangamging.
Jisas wari kane munumung sini' tipmaragu'
Mat 4:12-17; Luk 4:14-15
14 Ning tanga iya' king aming wari Jon Baptis u bema kalabus iyung dasiging. Ning tinga Jisas adi kama tubo Galili ga' tubobu mugogu'. Anga kadofinga Anutuning midi kareng u tokadofinga yaregu'. 15 Ning togu', kama ka Anutu wari aming u manggara adining binging ganang gi' kukyabinga iik wara'ning wa kami kuma' kadofisamara' yang. Wara' aming sidi kadagangsi' u wadigi' kabisasu'nanga ning tanga abanga Anutuning midi kareng ingging sa' nakni', ning togu'.
Jisas wari aming fama'gong fama'gong yapma inagiku'
Mat 4:18-22
16 Ning tanga kama nua'niganang ka Jisas wari Galili gwang gaga u yaranga agu'. Anganga aming fama' iguyangguk ka Saimon ya Andru ya u yaptuagu'. Adi ama ging wengmanggak ning kane tiagumu' wara' adi ama gwang wara'ganang anga ama ging kane fatugumu' u yaptuagu'. 17 Ka Jisas wari aming fama' u anga yaptuanga ning yanggu', ai aming fama' sidi ama ging wengmanggak kane ba titamu', ka ningwara' kane ka wa kagabi tanga nagok kubap manam. Ning tinga nagabu kane ka naning aming arantagim ka ama ging u manggakitamu' ningda'ning tanga inagikdemu' waraga' ubu sanggerotik. 18 Ning ininga adi ninaksa' tanga kanesi' u kabinga ning tanga Jisas ubu yaranga adigok kubap mugoging.
19 Ning tanga inagira gwang gaga u kabi'ning yaranga anganga aming fama' nua'bu yaptuaging wa Sebedi ning mindine fama' Jems ya Jon ya adi babangsi' Sebedi anagok ka kane aming fam guk bot furo'ning mera umben tiptatare kane fatiging u anga yaptuaging. 20 Yapma ning tanga Jisas wari katiang tugu'. Katianinga Jisas ning ku u naknga marara babangsi' Sebedi guk ka kane aming fam guk wa bot furo'ning ganang unggung ibinga bemkura abanga Jisas u yaranga adigok kudap mugoging.
Jisas wari aming nua'nining mini unggo kadagang tanga kayongamgu'
Luk 4:31-37
21 Ka Jisas guk ka arantagimni guk wari Kapaneam yongga' aging. Anga kadofinga iya' ning tanga Juda ning mengkura ning kama wari kadofigu'. Wara'ganang ka Jisas wari siring yak ganang amanga aming u Anutuning midi kareng ituaima yaregu'. 22 Ka ami taming adi Jisas ning midi wa kigineng guk kuni' nua'ni sini' ka adisining sasuk amingning midi ningda'ning mo' naking waraga' tanga base tiging.
23 Ka kama ka wara'ganang aming nua'ni mini unggo kadagang guk adindu' siring yak iyung bane u amanga mareiagu' wari Jisas u kanga ku ning katigu', 24 ai Jisas Nasaretni gu nasi' tinibonga abangang, indifi tonga abangang wa. A na gu udi kuma' gapkedarik aming ka Anutu wari kasiringa gangkaregu' udi gusa' ning togu'. 25 Ka Jisas wari mini unggo kadagang u ning anikagaregu', a kabap mini unggo kadagang gu aming u kagabi te'.
26 Ka mini unggo kadagang wari aming u kabonga tantaramik tinga aming wari paparap girii tugu'. Ning tinga mini unggo kadagang wari ku bang katinga ning tanga aming u kabinga mugo tugu'. 27 Ning tinga aming ka siring yak ganang Jisas ning midi u mera fanaking wari Jisas wari mini unggo kadagang anikagaregu' u kanga base tanga ning tonga yareging, ai ya nasi' aming, adining kadapmang wa kuni' nua'ni sini' kayam sanem. Adining midi udi kigineng guk wara' adi mini unggo kadagasi inara' udi nakngam sa' tanga maing, ning toging. 28 Adi Jisas ning tangkunang u kanga waraga' midi tonga yareging wari kama tubo Galili tara' dabik u urapsa' feradanga mugoinga naksasu'neging.
Jisas wari Pita ning ipmang taming tipkarendagu'
Mat 8:14-15; Luk 4:38-39
29 Ning tanga siring yak u kabinga fugang afanga Jisas guk ka Jems ya Jon ya wara'guk adi Saimon iguyangguk Andru ya adisining yak ganangga' mugoging. 30 Ka Saimon ning ipmang taming udi bagana fugu kagaya mamareng tanga defagu'. Ka Jisas wari anga kadofiinga waraga' aniging. 31 Jisas wari midi ka u naknga iyung amanga ning tanga taming wara'ning kafong u suronga wenga tipmarak tugu'. Ning tinga taming wara'ning bagana wari kaga' wara'ganang'sa' kabiinga karendanga marara Jisas se' anasita' nana siam kane tugu'.
Jisas wari aming kabi'mo' ifakarendagu'
32-33 Ningtanga kibiri ganang yong wara'ni aming kabi'mo' wari amise fam ka bagana guk a masi' unggo kadagasi guk u inagira ning tanga abanga yak ka Jisas wari mareiagu' wara'ganang bak girii tiging. 34 Ning tinga Jisas wari aming bagana kuni' kuni' guk inagira aging u ifakarendasasu'nanga a aming ka masi' unggo kadagasi guk wa masi' unggo kadagasi u yangkagareimgu'. Ka masi' unggo kadagasi wari Jisas u kuma' kigedaging waraga' tanga Jisas wari yangkara tanga yangsefi tangkunang ning tugu', sidi naganing wap wa mo'sini' tonting.
Jisas wari kane kama tubo Galili tara' unggung tanga yangagu'
Luk 4:42-44
35 Ning tanga deia' ka Jisas adi anapmo'sa' gaa' sini' marara yong ka u kabinga mugogu'. Anga kama ka aming guk mokngang wara'ganang kadofinga mera beni Anutuga' ibang futogu'. 36 Ka Saimon se' adi kamasa' marara denga adita' wenanga yareging. 37 Wenanga anga katuanga Jisas u ning aniging, ai aming kabi'mo' udi guta' siamo' toing kanga wenanga abem. 38 Ka Jisas wari ning yanggu', beng sini' na kane ka ningwaraga' afuguk de ka yong udi kubanik unggungsa' mo', yong fam ka ko adeing waraga' ubu anga midi ituaima yarotik. 39 Ning ina ning tanga yong ka u kabinga anga kama tubo Galili tara' unggung wara'ning yong yong u yangara adisining siring yakganang amanga Anutuning midi kareng ituaima yaregu'. Ning tanga aming masi' unggo kadagasi guk kabi'mo' wara'sining masi' unggo kadagasi u tanga igukima ning tugu'.
Jisas wari aming bagana kadagang lepa guk u tipkarendagu'
Mat 8:1-4; Luk 5:12-16
40 Ka aming nua'ni bagana kadagang sini' ka kayong kafong ki natugupmuresi lepa guk wari Jisas ganang kadofinga manda upma mera Jisas u ning anigu', o beng sini' girii gu bibiri' napma yotangkanam te', ning gabarik ka gu nifikarenda sini' titining, ning anigu'. 41 Ka Jisas wari u kanga bibiri' siamo' kanga ning tanga aming u suronga ning anigu', we' kuma' yotangkagamarik, karenda te'. 42 Ning aniinga bagana kadagang wari urapsa' kabiinga kayong kafong wari kaga' karendanga fafandangeng karengsa' ubu mareiagu'. 43-44 Ning tanga Jisas wari aming u anisefi tangkunang ning tugu', napa' i tagamarik ya aming sige fam guk mo'sini' anga inotang, gu didimeng i anga pris ganangsa' kadofinga fuka i anatintingnotang. Ning tanga pris wari fuka karengsa' u gabinga gu ofa ka aming wari fuksi' tubobu karendainga tiam wara'ning kadapmang ka tim Moses wari togu' u yaranga titing u totang. Ning tinga aming adi o fuka urang udi beng sini' ba karendara' ning wa inga' gapma tonting, ning aninga anigaregu'. 45 Jisas adi midi anisefi tang ning kuma' tugu' de, ka mokngang bagana aming adi Jisas wari napa' girii sini' tangamgu' u kanga de danga kaba karengsa' naknga ning tanga anga aming yong yong u napa' Jisas wari u tangamgu' wara'ning midi u yangsasu'na sa' tanga yaregu'. Ka Jisas wari adining midi ne wari yong yong kuma' semiriku' u naknga aming wari adiganang bak girii titi waraga' tanga yongganang guk mo' anga kadofigu', adi kama bining sige wara'ganang anga ikinga aming yong ka tubo tubo ikiaging wari marara abanga fagayaging.