2
Jisas wari aming kayong kafong kungkumong tipmaragu'
Mat 9:1-8; Luk 5:17-26
Ka Jisas wari Kapaneam yongga' tubobu mugogu'. Anga kadofiinga aming wari adi tubobu kuma' agu' wara'ning midi ne u kuma' naking. Naknga ning tanga abanga yak ka Jisas wari mareiagu' wara'ganang amanga kuking. Amanga kura bak girii tanga yak u tiptona sini' tanga fam ka fugang do mera yareging. Ka Jisas wari yak iyung u adenga midi fianggu' ganang ka aming fama'gong fama'gong wari aming nua'ni bagana agik girii tanga kayong kafong kuma' kumoging u ipma bema Jisas kaunga abiging. Ka adi aming u iyung bane bema ama ning kama guk mokngang, aming wari bak girii tanga kama kuma' tipkirikneging. U kanga Jisas wa indining tanga katuantam ning tonga yak furo'ning u kinga aranga yak ki kubing kuta kwetama ning tanga aming tagim u bema aranga aya wari tubo tofing tanga kamainga amanga Jisas ning mamamni ganang didimeng u deiagu'. Ka Jisas wari bagana aming wara'ning amine wari Jisas ning kigineng ga' naktangka tanga kabaksi' kubaniksa' kufara kane tang sini' tiging u yapma bagana aming u ning anigu', sabana guning kadagang kuma' tipmiringa suknakubegamarik. Ka Juda arantagim ning sasuk aming fam ka adisining bining ganang mareiaging wari Jisas ning midi u naknga anasa' ning toging, ai aming ka ya midi ka Anutu anikige ningda'ning wa indining tora'. Aming kamaganangni ka ni aming ning kadagang waraga' wa midisa' tuguinga bibi'ning tangkunang guk mokngang. Anutu anapmo' kubanik warisa' wa aming ning kadagang tipmiriam ning tang guk ning toging. Ka Jisas adi adisining sasuk ka banaksi' ganangsa' sura mareiaging u kuma' yapkedanga ning yanggu', ka sidi wa indining suknaming. Na gu kadagang kuma' bira' ning u midisa' torik wa kadagang tirik wa, a dasi'ganang sireng sini' aninga tipmarakinga marara mugoinga kayaning wa giri unda'. 10 Ka sireng ning sanotik, Amingning Tim Iyak na aming ning kadagang u tipmiri wara'ning tangkunang guk wara' na sangtinting tinga kanga beng ba ning tutugu waraga' totik i kani', ning yanggu'. Ning tanga Jisas wari aming kayong kafong kungkumosi u ning anigu', 11 kuyana mamarak te'. Marara kwi'ga mambong i manggaknanga yakangga' karensa' maya', ning anigu'. 12 Ning tinga aming wari bagana aming u dabiksa' adenga arakafainga bagana aming wari dasi'ganang kaga' urapsa' karendanga maragu'. Marara ning tanga kwi'ni manggaknanga yoringga' mugo tugu'. Ning tinga aming adi Jisas wari napa' girii tugu' u kanga base tanga ning toging, o beng sini' indi tim napa' ka ningyara' guk mo' kanga ira abutam. Ning tonga Anutuning wap bema areging.
Jisas wari Livai katuanga nagiku'
Mat 9:9-13; Luk 5:27-32
13 Ning tanga Jisas adi kama ka Galili gwang gaga tara' waraga' tubobu mugogu'. Ka aming arantagim kabi'mo' wari Jisas ganang abuinga Jisas wari Anutuning midi kareng yanggeku'. 14 Yanggera ning tanga ibinga kabi'ning nua'bu anganga aming nua'ni katuaging. Aming ka wa Alfias ning mindingni Livai, adi Juda aming ka adi Romni gavman ning kane aming ira takis mamanggak kane tarugu' wari ananing takis yak kabasi'ganang u mera kane fatugu' u anga katuanga Jisas wari ning anigu', ai abubu te'. Abanga naga naware'. Ning aniinga ninak sa' tanga marara kane fatugu' u kabinga Jisas ubu yaranga ning tanga adisigok mugoging.
15 Ning tanga iya' inga'ning Jisas guk ka arantagimni guk wari Livai ning yak ganang amanga aming takis mamanggesi a aming ka wap sansaramik titisi ning iniaging a aming fam ka Jisas u yaranga aging ning wara'siguk dabiksa' bak girii kura mera nana u naging. 16 Ka Juda ning sasuk aming fam ka Farisi arantagim ning wari Jisas wari aming kadagasi guk ka aming takis mamanggesi guk nana dabik mera naging u kanga anga Jisas ning arantagim u ning yangging, ai indining, adi aming kadagasi ka takis mamanggesi a aming sansaramik titisi wara'siguk nana kubap ba mera faning, ning yangging. 17 Ka Jisas adi adisining midi u naknga midi tipfaraim kabi' tanga ning yanggu', ning sanotik dokta adi kane girii wa bagana aming ifakarenda wara'ga'sa' titing. A aming kareng adi dokta ganang guk mo' auting wara' dokta adindu' aming karesi wara'guk mo' sukiting. Ka nandu' na aming karesi katiang ga' mo' afuguk, mokngang na aming kadagasi katiang ga' afuguk wara' na aming kadagasi guk mera nem yang ning yanggu'.
Jisas wari nana tapni titi waraga' togu'
Mat 9:14-17; Luk 5:33-39
18 Ka Jon Baptis ning arantagim guk ka Farisi ning arantagim guk adi fiking nua'ni ganang Juda anasining kadapmang yaranga nana tapni tiging. Ka aming sige fam wari adisining kadapmang u kareng ning kanga abanga Jisas u ning anigaging, ai Jon ning arantagim a Farisi adi nana tapni ting yabem a guning arantagim adi tapni guk mo' tanga nanasa' ba ting, ning aniging. 19 Ka Jisas wari ning tipfaranga yanggu', indining, aming nua'ni wari taming kafauwe tonga tangsana tota' wa adining amine adi nana ka wa mo' nanting wa. Mokngang adi wara'ganang wa kabaksi' karengsa' naknga ning tanga nana wa nanasa' tinting. 20 Ka inga' aming fam wari aming ka kafauwe titining u abanga nagira auinga amine adi kabaksi' mamareng naknga ning tanga nana tapni wa wara'ganangsa' tanga biinga marekanting.
21 Ning tanga nua'bu yanggu', a nua'ni ka ning, kwi' timini damirik tota' wara'ning ginang wa kwi' inga'ni kareng wari mo' dopma muntofotang. Mokngang, ning totang wa inga'ni wari tang ko adeinga timini wari nua'bu ibaramara kadaga sini' tota'. 22 Abanga nua'ni ka ning, wain ama inga'ni kigineng guk wa maga giknim kandang timini wara'ganang mo' tagarotang. Mokngang, ning totang wa wain inga'ni wara'ning kigineng wari tanga kandang timini u ibaramak tanga wain ama kareng wari kamaganangsa' masasu'neinga kandang undu' wadigi' kadauta'. Wara' kadapmang kareng wa ning, wain ama inga'ni undu' maga giknim kandang inga'ni ganangsa' tagarotang wa giri karengsa' gi' adeuta'. Ka naning arantagim adindu' kadapmang inga'nisa' yaranga tinting ning yanggu'.
Jisas wari sabat ning ki waraga' togu'
Mat 12:1-8; Luk 6:1-5
23 Ka fiking nua'ni mengkura ning kama sabat ganang Jisas guk ka arantagimni guk kadak mugoging. Anga wit feng ganang kadofinga arantagimni wari seksi' naknga wit u upma manggara buroma nanga nanga mugoging. 24 Ka Farisi arantagim fam wari wit manggara naging u yapma Jisas u ning aniging, ai arantagimga u yabe'. Kami ya mengkura ning kama urang udi, ka naga' tanga adi wit wa kama tapni ganang guk manggara naing. Juda aming indining kadapmang tangkunang wa ning, indi mengkura ning kamaganang wa napa'ni kabi'sini' ning guk mo' titam mokngang sini', ning aniging. 25-26 Ka Jisas adibu ning yanggu', a timinggi' papani' Devit adindu' segi kagaya naknga kadapmang ka ningyara' udi kuma'sa' tugu'. Ka indining, sidi midi ka adi u tugu' wara'ning ka umpang ganang kuma' yoking wara'guk mo' ba indangira kating. Wa ning tiging, tim aming wap Abiata wari pris girii yagu' ganang wa Devit guk ka adining ami'ning aming arantagim fam guk adi ami' tanga nana guk mokngang waraga' tanga seksi' kagaya sini' naknga abanga siring yak ganang amanga baret ka Anutuga' ning tonga kuma' animamangnanga kukngamging unggung manggara naging. Ka indining kadapmang wa ning titam, baret ka Anutuga' ning tonga kuma' kamingamting wa aming sige wari nana ning guk mokngang, wa pris girisi warisa' nana wara'ning. Ka Devit adi unggung amanga manggara arantagimni ga' undu' ima ning tanga naging. Ka sidi waraga' wa indining suking, Devit adi kadagang tugu' wa. Mokngang. 27 Ka sidi ning nakanting, Anutu adi mengkura ning kama sabat wa aming ga' mamareng iyam ning mo' kamigu'. Mokngang sini' adi mengkura ning kama wa aming wari kabaksi' ararangeng karengsa' naknga ning tanga mesisiringa sa' tanga marek waraga' kamigu'. 28 Beng sini' sanarik, mengkura ning kama wara'ning tuang wa Amingning Tim Iyak nagasa' itik wara' naga mengkura ning kamaganang napa'ni ka kadagang mo' ning kanga wa girisa' totik, ning yanggu'.