15
Ensel seven ning wari Anutuning napa' kagaya ka aming ifakadaga ning u manggeging
Ka kudi nua'ni ka tangkunang sini' u kunim ganang kuta nua'bu nangtintingneinga kaguk wa ning, ensel seven ning wari kafasi' ganang kubanik kubanik wa napa' ka amingga' mamareng iyam wara'ning kagaya kadagasi sini' u manggara suronga adeging. Ka napa' kagaya seven ning ka ensel wari u manggara adeging wa Anutu wari amingga' kagaya ari' iyam wara'ning u manggara adeging.
Ning tanga nua'bu kaguk wa napa' nua'ni ka gwang girii da'ning. Gwang ka wa glas da'ning ka tifik tanga kudip guk danga arayaregu'. Ka gwang wara'ning gaga ganang wa aming wari adeging. Ka aming u adeging wara'sining kafasi' ganang wa wagim gita ka Anutu anasa' yamgu' u manggara adeging. Aming arantagim ka u adeging wa naktangka aming. Adi Anutuga' naktangka tangkunang tanga ira napa' kadagang ka kusip girii lepat da'ning wara'guk ka adining uuring se kati tiging, abanga aming kadagang ka adining wapni ka namba 666 ning u irafiksasu'nanga tangkunangsa' ko yaging wari aradeging u yapkuk. Aming arantagim ka wari adenga siring ka Anutuning kane aming kareng Moses guk ka sipsip nano guk wari tim togumu' u tonga arauking. Ka siring ka u toging wa ning,
“o girii gusa' gu girii Anutu kigineng beng guk sini'. Guning kadapmang a kanega wa tangkunang kigineng kareng beng guk sini'. Gu aming aming ning king girii a guning sasuk a kadapmang undu' didimeng kareng beng sini'. O girii, aming aming wari guning tangkunang ga' mutu beng sini' tini'ga'. Aming aming dabiksa' wari guning kigineng girii u kanga o gusa' gu Anutu girii beng guk sini' ning toni'ga'. Abanga gupmo' kubaniksa' gu kadagang kabi'sini' guk mo' titang mokngang sini'. Aming aming dabiksa' adi guning kadapmang kareng ka u tanga abutang u kuma'sa' kasasu'ning wara' adi gu ganang abanga bak girii tanga guta' mandaksi' upma mesisiringagam tanga guning wap bema arani' ning tonga mesisiringamging.”
Adi mesisiringa u tanga biinga ning tanga tonga kaguk ka siring yak girii ka kunimganang do ikita' udi sarengsa' fidegu'. Ka wara'ganang u tonga kaguk ka siring yak iyung bane udi siring yak sel ka tim Moses se' wari Anutu wari adisigok iik wara'ning kamaga ka timinggi' sini' tiging wari fidegu'. Ning tinga ensel arantagim ka seven ning ka napa' ka amingga' kagaya iyam ning u manggara adeging wari siring yak girii u kabinga afanga fugang adeging. Ka adisining kwi'si' iipma tanga adeging wa fafa' sini' karesi sa' u ipmanga ning tanga let gol wa bapmasi' ganang gidangnanga adeging. Ning tinga napa' fama'gong fama'gong firisi' guk ka Anutuning du' ganang sini' ikiting wara'ning kubanik wari abanga dis gol seven ning manggara anga Anutuning kaba kagaya u dis wara'ganang kwasinanga manggara fabanga ensel arantagim seven ning wara'siga' ima yaregu'. Anutu adi bibi' titining guk mokngang fikifiki ningsa' iik wara'ning wara' adining kaba kagaya wa kabasi' mo' kagaya girii sini'. Anutuning kaba kagaya u kwasinanga ima yareinga Anutuning tangkunang wari kudugo mupmu girii da'ning marara siring yak iyung bane ka Anutu wari mareiagu' u tiptona sini' tugu'. Tiptona sini' tanga aming wari amama ning kadapmang kabi'guk mo' adegu'. Ka ensel arantagim seven ning ka urang adeging wari napa' amingga' kagaya iyam ning ka kafasi'ganang u manggara adeging wara'ning kane u tipmirisasu'neinga wara'ganangsa' wa giri, aming wari siring yak iyung bane u amama ning kadapmang guk u kaguk.