16
Jon wari Anutu wari aming kagaya iyam ning napa' ka dis seven ning ganang tanga kuking u yapku'
Ning tanga nua'bu nakuk ka midi bang nua'ni ka Anutuning siring yak girii ka kunimganang ikita' wara'ganang kuta kadofigu' wa ensel arantagim seven ning u ning yanggu', sidi Anutuning kaba kagaya ka dis ganang kwasinanga samging u manggara anga aming kama ganangni ga' kwasinaiminga adi kagaya u bemni' ning yanggu'.
Ning tuguinga tim munumung sini' ka ensel nua'ni wari anga amingga' kagaya iyamning napa' ka adining dis ganang u kwasinegu'. Kwasinanga ipmainga aming arantagim ka napa'nda' kadagang ka keng baseni kusip girii lepat da'ning wara'guk ka adining uuring tiging waraga' naktangka tanga wara'sining wapsi' adining fuksi' ganang yora yareging wa udi kadagasi girisi wari adisining fuksi' ganang u kadofiapma yareging. Ning tinga ensel ka namba tu adibu anga adining napa' kagaya ka dis ganang u kwasaneinga wari amanga gwang girii do aming kungkumosi ning amaa tipigikinga gwang wari amaa sa' igikinga napa' napa' gwang girii ganang yaging wari wadigi'sa' kumaksasu'neging.
Ning tinga ensel ka namba tri adibu anga amingga' kagaya iyam ning napa' ka dis ganang bema fidegu' u kwasaneinga napa' kagaya ka wari amanga ama girisi a ama kababi' u amaa ifaigiku'. Ning tinga ensel nua'ni ka tangkunang ka amingga' ama ifakadofiam wara'ning u katatoreta' wari ning togu',
“o Anutu gu timinggi' ira abugung a kami yara'ganang undu' ko ningsa' itang. A guning kadapmang undu' didimeng sini' beng guk wara' gu aming kadagasi ga' kagaya i kabiamarang ya fe' mo' tarang. Mokngang gu anasining kadagang wara'ganang tubobu didimeng beng guksa' tiamarang. Aming ka kagaya u imarang wa tim guning aming arantagim karesi a profet arantagim u dipmiging wara' gu wara'ning amaa kura'bu iminga topning wa didimeng beng guk sini' tarang.”
Ensel ka wari ning tuguinga adining midi u tiptangkaunga midi nua'ni ka Anutuning siring yak wara'ning alta ganang u ning kadofigu',
“o Anutu girii kigineng beng guk sini' guning napa' tagagareyap wa didimeng sa' titang wara' gu mamareng ka u imarang wa didimengsa' imarang ning togu'.”
Ning tinga ensel ka namba fo adibu amingga' kagaya iyam ning napa' ka adining dis ganang bema fidegu' u bema tonga mayam de ganang kwasineinga mayam de wari kagaya sini' ubu kadofinga aming u diapku'. Diabinga aming ka mayam wari diapku' adi Anutu wari tiamgu' u kuma' nakedanga Anutuga' kabaksi' kadagang sini' naknga anikadaga tiging. Adi Anutu wari napa' kagaya girii tiamgu' wa kuma' kaging de ka adi adining tangkunang waraga' sura adisining kadagang u kabinga kabaksi' faranga o beng sini' gu indining Anutu girii ning guk mo' toging mokngang sini'.
10 Ning tinga ensel ka namba faiv wari amingga' kagaya iyam ning napa' kagaya ka dis ganang tanga bema fidegu' u bema tonga kama ka napa' kadagang kusip girii lepat da'ning wari mera aming yaptatoranga tanga yagu' wara'ning kama gapmam ganang sini' u kwasinegu'. Ning tinga kama kangkam wari aming ka yaptatora tugu' u farafiabinga adi kagaya girii bemging wara'ning kagaya guk ningsa' yaging. 11 Aming arantagim ka wa udi girisi fuksi'ganang kagadofi a kagaya girisi fam u bemging. Ka adi kagaya girii u bemging wara'ning kiga' sura naknga kabaksi' faranga adisining kadagang u kagabi guk mo' tiging. Mokngang adi kagaya girii u bema Anutu girii beng guk ikita' waraga' midi kadagang kabi'mo' anikadagaging.
12 Ning tinga ensel ka namba siks wari napa' kagaya ka dis ganang tanga bema fidegu' u bema tonga ama girii Yufretis wara'ganang kwasinegu'. Kwasineinga napa' kagaya wari manga Yufretis ama girii u danga ama wari wadigi' nanggatasasu'nanga ama kingsa' adegu'. Ama king ka wa kadapmang meng girii da'ning tugu', aming girisi king ka kama tubo mayam de ararap tara' u ikiting wari yaranga abu wara'ning kadapmang tugu'. 13 Ning tanga yapkuk ka masi' unggo kadagasi ka adim da'ning famineng wari kadofiging. Masi' unggo kadagasi ka wa nua'ni ka napa'nda' kadagang ka garam girii da'ning wara'ning mini ginang ganang kadofigu'. A nua'ni ka napa'nda' kadagang ka keng baseni kusip girii lepat da'ning wara'ning mini ginang ganang kadofigu'. A nua'ni wa napa'nda' kadagang ka profet mandaga' ka kusip girii yotangkagu' wara'ning mini ginang ganang kadofigu'. 14 Ka masi' unggo kadagasi ka wa Setan ning arantagim wara' adi anga kane mandaga' fam ka amingning dasi'ganang u tinga aming adi u kanga beng sini' ba ning tonga adisita' naktangka titing. Ning tanga adi aming girisi arantagim u inagira fonga adiganang bak girii kubaniksa' kukyapma midi ka Anutu kigineng sini' wari abubu wara'ning kama wari kadofiinga adigok ami' titi waraga' ina yareging.
15 Ka adi aming u fonga kukyapma Anutu guk ami' titiga' ning tonga kapmefakiting. Ka Anutuning midi wa ning, i nakni' naga kadofonga wa tim ka midi ne kaminga ning tanga mo' kadofotik. Mokngang na naganing sasuk ganangsa' kubu aming wari kuba tonga urang kadofiting ningda'ning kagadofi sa' totik. Wara' aming karesi ka sasuk guk adi naga abubu wara'ning kama u kapmek waraga' sura aming wari ka' marera nip guk urang tama mareiating ningda'ning tanga marekota' wa adi naga kadofiinga marara naura mugo sa' tota'. A ning guk mo' tota' wa adi naga kadofiinga marara nip tantaam ning kama guk mokngang kanga bi'sa' urang marara tanga tiangating ningda'ning marara dekangkaranganga tiangainga aming wari fugu bi'sa' u kanga kanggaga tinting ningda'ning to'ga' ning tuguta'.
16 Ka masi' unggo kadagasi wari kama ka aming kama ganangni ning girisisi' king arantagim u fonga kukyapming wara'ning wapni Hibru ning midiganang wa Amagedon ning aniting wara'ganang u fonga kukyapking.
17 Ka ensel ka namba seven ning ka ari' wari amingga' kagaya iyamning napa' kagaya ka dis ganang bema fidegu' u bema anga gugubik girii ganang u kwasinegu'. Ning tinga Anutuning siring yak girii ka kunimganang kuta ikita' wara'ning iyung bane ka Anutuning tare ganang sini' u ku nua'ni ning kadofigu', kagaya ka u kwasinara' wa ari'. 18 Ning tuguinga kaguk wa tifik tangkunang tanga mungkurap girii afanga a napa' gigi girisi fam a kining girii wari kadofigu'. Kining ka u kadofigu' wa kining ka fiki kamaganang i kadofita' ningwara' mo', kining girii sini' kadofigu'. 19 Kining wari kadofiinga Anutu adi yong girii Babilon wara'ning kadapmang kadagang ga' ko sura adining kaba kagaya naknga itarugu' u tipsarendanga yong girii u famineng ning udayapku'. Ning tanga kining girii ka wari yong yong dabiksa' ka kama yara'ganang ira yareting u dabiksa' ifakadasasu'nanga yaregu'. 20 Ning tinga kama dibing ailan ka gwang bining ganang ira yareting undu' gwang ganangsa' sepma mamasasu'neinga gwang sa' ubu faferanga defagu'. Abanga kama bubo girisi girisi undu' kining girii wari tanga wadigi' kuma' ifakubirasasu'neinga kubing sa' ubu defagu'. 21 Ning tinga uningkim ais guk kababi'mo' wari kunimganang kuta afaging. Afanga aming ning fuksi' ganang mangfanga aming u wadigi' dipmidadagenga igukyangaging. Uningkim ka u mangfaging wa kababi' mo' girisi sini' uningkim wara'ning mamarengni ning nambani wa 50 kilogram ning wari mangfaging. Ka adi kagaya ka uningkim girisi wari manga dipmiging wa kuma' naking de, ka adi kagaya wara'ning bining ganang wa banaksi' giptanga Anutuga' midi kadagangsa' nua'bu fatoging.