19
Aming arantagim girii wari yong kadagang Babilon wari kadaga tugu' waraga' kabaksi' karengsa' naking
Ning tanga nakuk ka aming kabi'mo' wari kunimganang kuta bak girii tanga midi bang dabiksa' ning toging,
“o Anutu adi didimeng bengsa' tara' kayam. Indining Anutu girii kubanik anasa' yotangkanip tinga gi'sa' ikitam. Adisa' adi wap girii kareng a tangkunang kigineng wara'ning tuang beng sini'. Adi amingning kadapmang u yapdidimanga tagagareyabonga wa adi kadapmang didimeng sini' wara'ganang bengsa' tanga yapma tagagareyabita'. Wara' adi taming kadagang tim iyak ki beng sini' warisa' aming kamaganangni kabi'mo' u ifakangkaranga ifakadasasu'negu' waraga' tanga Anutu wari kagaya girii wa kadagang wara'ning to ganang didimengsa' kabingamara'. Adi Anutuning kane aming ami taming u fadipmita' waraga' tanga Anutu wari kagaya u amira'.”
Ning tonga nua'bu ning toging, o beng sini' Anutu adi didimeng sini' beng sini' tara'. Adi yong girii u kura sara' wara'ning kudip girii wa bibi' guk mo' tota', fikifiki ningsa' ko danga farota'ga'. Ka adi midi u tuguinga ning tanga yapkuk ka aming girisi ka tare 24 ning ganang marekiting wara'siguk ka napa' firisi' guk fama'gong fama'gong ka tare kareng ka Anutu wari marekita' wara'ganang ikiting wari Anutuga' mandaksi' upmama mesisiringa tangama ning toging, o girii Anutu gu didimengsa' beng sini' tarang. Ning tuguinga nakuk wa midi nua'ni ka Anutu wari marekita' ganang du' sini' u ning kadofigu', aming ka Anutuning midi naknga adining kane tanga iking sidi dabiksa' adining wap bema aranga adita' mesisiringa sa' tini'. Ka aming sige a aming girisi ka adining midi naknga adining kapmik ganang ikiting sidindu' adining wap bema arani'.
Jon wari sipsip nano wari taming kafauwe titiga' tangsana tiging u kagu'
Ning tanga nua'bu nakuk wa ami taming arantagim kabi'mo' wara'sining midi gigi girii sini' ka ama sam girii ning gigi abanga gururu' gigi da'ning wari ubu kadofigu'. Ka wa ning togu',
“o Anutu girii adi didimengsa' tara'. Anapmo' kubaniksa' adi girii. Anapmo' kubaniksa' adi Anutu kigineng beng guk sini'. Adisa' adi king girii beng sini' ikita'. 7-8 Indi kabakni' karengsa naknga adining wap bema aranga mesisiringa girii sini' tantam, adining sipsip nano kareng wari taming kafauwe titi ning kama kuma' kadofira' waraga' tanga. Ka Anutu wari sipsip nano wara'ning tamni ga' kwi' kangkama titining inga'ni fafa' kareng sini' ka tifik guk u amiinga taming wari u kaminga kafauwe titi waraga' kuma' tugunungnanga kapmeita' wara' indi kabakni' karengsa' naknga mesisiringa sa' tem ning toging.”
Ka taming wari kwi' fafa' kamira' wara'ning kini wa kadapmang didimeng kareng ka Anutu wari ami taming ga' iminga tanga ikiting wang.
Ning tinga ensel ka tim nanggu' wari nua'bu ning nanggu', midi ka i ganotik ya umpang ganang yora kabotang. Midi ka wa ning, aming arantagim ka Anutu wari sipsip nano ning taming kafauwe wara'ning tangsana u nana waraga' katianara' adi kabaksi' karengsa' nakanting. Ning tanga nua'bu nanggu', midi ka u iyok ga' ganarik wa mandaga' mo' midi beng guk sini' Anutu ananing mini sanom sini' u bema ganarik. 10 Ning tuguinga na adining midi u naknga adita' mandakna upma mesisiringam totik ning tonga tuguk ka nangsefi tanga ning nanggu', a mokngang mokngang sini' gu mesisiringa wa nagata' guk mo' tanamotang, na Anutuning kane amingsa'. Ka gu a guning kuyaga arantagim fam ka tim girii Jisas ning midi kareng ininga naknga naktangka tiging wara'guk dabik indi Anutuning kane amingsa'. Jisas ning midi kareng ka Jisas ana tipkadofiamara' wa inga'ni mo', timinggi' profet arantagim ininga midi ka wa profet arantagim wari kuma' tokadofiging unggung inita'. Wara' profet arantagim a sidi a naga indi dabiksa' indi Anutu girii ning kane amingsa' wara' gu mandaka upma mesisiringa tonga wa Anutu girii ga' kubaniksa' tangamotang wa didimeng ning nanggu'.
Aming kigineng guk wari hos fafa' ganang mera mugogu' u kagu'
11 Ning tanga taranga kaguk ka kunim wari tubo kidagang tinga aming nua'ni wari hos fafa' ganang aranga mareiagu'. Aming ka wara'ning kaneni wa aming kamaganangni dabik wara'sining kadapmang u tagagareyap a adining digirapni guk ami' titi ning tita' wari aranga mareiagu'. Ka adi kane ka wa didimengsa' tita' waraga' tanga aming wari adining wap wa fama' ning aniting, didimeng sini' a beng guksa'. 12 Aming ka wara'ning deni wa giming sini' kudip mambaya' da'ning a ki ganang wa mungkup karesi ka aming girisi king wari ipmating ningwara' kabi'mo'. Ka fugu ganang wa wap nua'ni guk yoking. Wap ka wa aming adi kigeda guk mo' titing wara' adi wara'ning ki guk mo' nakiting, tuang anasa' wap wara'ning ki u nakita'. 13 Ka adining fugu ganang wa kwi' paramu' ka amaa adi' u kamagu'. Ka aming wara'ning wapni wa Anutuning midi ning aniting. 14 Aming ka wari hosni fafa'ganang mera ami'ga' tim ira auinga aming arantagim kabi'mo' ka kunim ganang ikiting adindu' kwi' fafa' ipmasaronga hos si' fafa' wara'ganang aranga mera arantagim paramu' mandang yaranga aramugoging. 15 Ka tim iyak aming wara'ning mini ginang ganang wa bainat ka mini fasi' kadagang wari mini ginang ganang u kadofinga fainga wara'guk aramugogu'. Adi aming ka adining midi ga' manda ukngamiting wara'guk ami' tanga bainat ka warisa' dipmasasu'no'ga'. Adi adisigok ami' girii u tanga adining kagaya ning kigineng girii wari tanga adisa' irafiksasu'nanga manggara fabanga adining kapmiksa' kukyabo'ga'. Adining tangkunang warisa' irafaro' wa aming wari grep mindip manggara fonga bak kura tipmasururap tinga wain ama urang igikiting ning da'ning tiabo'ga'. Kagaya ka u tipmiabinga bemni' wa Anutu girii kigineng wari adi kadagang tinga adisining kadagang waraga' kaba kagaya siamo' nakita' wara'ning tuboni bemni'ga'. 16 Ka aming wara'ning kwi' paramu' ka bang ganang tara' wa wap nua'ni guk yora kabiging wa ning, aming girisi king arantagim adisining tim iyak a aming girisi arantagim adisining girii.
17 Ning tanga nua'bu taranga kaguk ka ensel nua'ni wari mayam de ganang u adegu'. Adenga yang ka kama bining kuta uparanga fengaging u ku bang ning katianggu', ai sidi abubu tini', Abanga Anutu wari tangsana girii tara' yara'ning nana i abanga nani'. 18 Ka tangsana girii wara'ning nana wa kama ganangni aming girisi king wara'sining fuksi' gom a aming ami'ning arantagim wara'sining girisi' wara'sining fuksi' gom a ami'ning aming fam wara'sining gom a hos ka ami'ning wara'sining gom'. Abanga aming ka hos ka wara'ganang mera ami'ga' auting wara'sining gom a aming kuni' kuni' ka kane kagaya sige titing slev a aming ka aming nua'ni ning kapmik ganang guk mo' ira anasining sasuk ganangsa' yaranga tanga kugurang gi'sa' ikiting a aming wapsi' girii guk a aming sige dabiksa' u defata' wara'sining fuksi' gom u abanga dopma niapni'.
19 Ning tanga yapkuk ka napa'nda' kadagang ka kusip girii lepat da'ning wara'guk ka king arantagim kama ganangni a adisining ami'ning aming wara'guk dabik wari bak girii tanga aming kareng ka hos fafa' ganang mera abugu' adining ami'ning aming arantagim wara'guk ami' tonga tugunungnanga aratiging. 20 Ning tanga ami' tiging. Ka aming kareng ning arantagim warisa' tangkunang sini' irafara dipmasasu'neging. Dipminga ning tanga keng baseni ka kusip girii lepat da'ning wara'guk ka adining profet mandaga' ka adi yotangkangama midi mandaga' ituanga kane tangkunang mirakel mandaga' fam ka ami taming ning dasi'ganang tanga yaregu' u kaga'sa' manggakyapma fonga kudip girii ka uningkim salfa wari danga gwang da'ning bera defagu' wara'ganang kura ipmainga adi kagaya girii fikifiki ningsa' bema yagumu'. Profet mandaga' ka wa tim adi napa'nda' kadagang ka kusip girii da'ning u yotangkanga kane tangkunang mandaga' fam tinga ami taming ka napa' kadagang wara'ning wapni fuksi'ganang yora a adining uuring se kati tiging waraga' mandaksi' upma mesisiringa tangamging wari adining kane tangkunang mandaga' u kanga beng ning toging u bema kura kamaging. 21 Ka aming kareng ning arantagim warisa' ami' u tanga irafara dipmasasu'neging wa adi aming ka hos fafa'ganang mera bainat fasi' mini ginang ganang kadofinga fagu' warisa' tanga dipmasasu'neging. Dipmiinga yang ka furo'ning kuta uparanga fengaging wari abanga aming kungkumosi wara'sining fuksi' gom giknim u wadigi' sini' dopma nugufafageyapking.