20
Ensel wari aming kadagang Setan u kalabus tangkunang ganang kama paramu' sini' iik ga' bema dasiging
Ning tanga kaguk ka kunimganang kuta ensel nua'ni wari afugu'. Ensel ka wa ki' guk ka aya kigineng sen paramu' wara'guk bema afugu'. Ki' ka wa kwang kadagang girii ka ari'ni guk mokngang wara'ning de u wapsefi wara'ning. 2-3 Ensel ka wari afanga ning tanga aming kadagang Setan u suronga bema kayong kafong sen wari iptatangkanga bema kwang ginang kadagang girii ka ari'ni guk mokngang wara'ganang kuragamanga ning tanga ki' ka u bemgu' wari kwang wara'ning deni u wadigi' sini' wapsefitangkagu'. Ka aming kadagang Setan ka u bema kuragamagu' wa garam girii da'ning urang fengata' wang. Adi Anutuning ami taming karesi ga' bibi' sini' nakita'. Timinggi' sini' adi kamaganang i gimik urang igira kadofigu' wang unggungsa' bema kuragamagu'. Anutu wari ami taming nua'bu mo' ifakadaga waraga' sura bema kwang wara'ganang kuragamainga adi kwang mang apa kama paramu'sini' ka gurak wan tausen ning itarota'ga'. Ira anganga gurak wan tausen wari biinga Anutu wari kama pumpurumsa' kabi'ning fadara kaminga ami taming u kama pumpurumsa' ganang nua'bu ifakadawa'ga'.
Ning tanga nua'bu faranga yapguk ka aming fam wari tare karesi arantagim ka aming girisi king wari marek ning wara'ganang mera yareging. Aming arantagim ka u mareiaging wa Anutu wari kane girii ka amingning iik u yapdidimanga tagagareyap waraga' kukyapku' wari mareiaging. Abanga na aming ka tim girii Jisas wari kadapmang tiaminga adi Jisas ga' naktangka tanga ira Anutuning midi kareng ituanga yareinga aming wari midi kareng waraga' bibi' sini' naknga kisi' doptayapking wara'sining urasi' wari bak girii tiging u yapkuk. Ka aming urasi' ka wa adi tim aming fam wari keng kadagang baseni ka wara'ning uuringni waraga' mesisiringa tangama ning tanga napa' kadagang wara'ning wapni adisining fuksi'ganang yora yara ning tiging wa adi wara'guk mo' tiging. Mokngang adi sigesa' yaging u dipmiging. Dipmiinga kumara tubobu marara anga Kasira Aming Jisas guk aming yaptatora ning girii dabik tanga ikiting. Adi girii Jisas guk kane ka u tanga kama paramu' gurak wan tausen ning iik wara'ning wari mareiaging. Ka aming fam ka tim kumoging adi aming ka wara'siguk ka' iik dabik mo' tiging. Mokngang adi kama paramu' gurak wan tausen ning wari biinga tubobu mamarak waraga' ko kapmeking. Ka aming karesi arantagim ka tubobu marara ka' u iking yapkuk wa tubobu mamarak ning munumung sini' wa adisa' maraging. Aming didimesi ka u maraging yapkuk wa adi inga' aming fam wari tubobu marara adisining kadagang waraga' kagaya girii bemni' ganang wa adi kagaya ka wara'guk mo' bemni'ga'. Ning tanga adi Anutuning kane a Kasira Aming Jisas ning kane u tanga ira inga' Kasira Aming wari kama paramu' gurak wan tausen ning wara'ganang aming yaptatoro' ganang wa adindu' adigok kubap ira yaptatorini'ga'.
Jon wari aming kadagang Setan wari wadigi' kadagagu' u kagu'
Ka aming kadagang Setan wa Anutuning ensel wari kalabus bema dasiinga adi kalabus iyung bane ikita'. Ka gurak wan tausen wari biinga wa adi' tubobu fadara kamiinga kadofinga kama yara'ning kama kama ari' u yangaksasu'nanga ami taming u mandaga' iramara fonga bak kukyabinga Anutuning arantagim guk ami' tini'ga'. Ka aming arantagim ka Anutuning arantagim karesi guk ami' titi ga' u fonga kukyabo' wa bak kabasi'mo', indangiksasu'na titining guk mokngang ama king da'ning. Ka adi bak girisi fama' guk, bak fama' wara'sining wapsi' wa Gok guk ka Magok guk. Aming ka wari marara anga aming arantagim ka yong ka Anutu wari waraga'sa' nakita' wara'ganang ikiting u karamakyapma yong u tipkadaunga tinga Anutu wari kudip kagaya kamaiminga aming arantagim ka wa kudip kuma' dasasu'neging. 10 Ning tanga Anutuning ensel wari aming kadagang Setan ka aming u mandaga' iramiku' u bema kudip girii ka uningkim salfa wari danga gwang bera fade wara'ganang kuragamagu'. Kudip kadagang ka wa tim napa'nda' kadagang keng baseni da'ning wara'guk ka profet mandaga' guk u kura ipmaging wara'ganang kuragamainga amanga fama' wara'guk bak kura ira tiim sidii kagaya fikifiki ningsa' mindinga fau wara'ganang kuragamaging.
Ami taming wari aming girii ning midi kigineng ganang adeging
11 Ning tanga nua'bu tanga kaguk ka king girii tim iyak sini' wari adining tare girii fafa' kareng wara'ganang mareiagu'. Adining tangkunang wa kabasi' kabasi' mo', napa' nua'ni wari adining tangkunang u tatarafik ning guk mokngang. Abanga adigok ade ning guk mokngang wara' napa' tangkunasi girisi fama' ka kama a kunim undu' kuma' bisasu'neinga anapmo'sa' mareiagu' u taranga kaguk. 12 Ka aming aming timinggi' kuma' kumoging aming girisi a aming sige dabiksa' wari anga aming girii wara'ganang bak girii tanga adeging. Ning tinga aming girii king ka bining sini' mareiagu' wari buk ka amingning iikning kadapmang wara'ning u yora faibita' u manggara adisining iiksi' wara'ning u kadapmang indangira yapdidimanga ning tanga buk nua'ni ka aming wari ka' fikifiki ningsa' iikning ubu bema kudi u kanga aming ka buk wara'ganang adisining wapsi' guk wa iibi tanga a aming ka buk wara'ganang wapsi' guk mokngang wa naro' tarayap ning tugu'. 13 A aming ka kungkumaksi' kuni' kuni' tiging fam ka gwang topnanga kungkumak a napa' ni wari ifakadagainga kumara urasi' wari aming kungkumosi ning yongganang mugo ning tiging wara'sining urasi' dabiksa' wari marara aming girii wara'ning diming ganang adeging. Adeinga aming girii wari nasi' kadapmang a iik ka adi tim tanga yaging wara'ning u yapdidimanga ning tanga wara'ganang tagagareyapku'. 14 Ning tanga aming girii wari napa' kadagasi sini' fama' ka kungkumak titining tangkunang a aming kungkumosi ning yong kadagang u manggara kudip girii ka gwang da'ning danga bera defak wara'ganang kura ipmainga manga wadiging danga bisasu'negumu'. 15 Ning tanga aming ka adisining wap ka buk ka ka' fikifiki ningsa' iik wara'ning yora faibiting wara'ganang guk mo' yora kabiging undu' manggara kudip girii ka gwang da' bera defak wara'ganang kura ipmainga danga fameingaging. Aming ka wa tim kuma' kumoging de ka nua'bu marakinga manggara midiganang kukyapma ning tanga kudip girii wara'ganang nua'bu kura ipmagu' wa adisining kungkumak nua'bu kadofaimgu'.