Folo yana leta TAITASI againe
Bana Taitasi yoꞋo tulidiyao kalivana tu Folo yana laumamala againe Yesu givetumaganena. Bana Taitasi Folo yana lumamala-waliliuga againe givebwaꞋuliyena. Afositolo yadi vagaꞋauta lakahina ana toveya bana Folo buye hina Yelusalema againe. (Afositolo 15:2) Tova luhei Folo Taitasi Kolinita againe giꞋiveninisena. (2 Kolinita 7:6-7, 8:6,16) Muliya ana vehimeya givelena ma tovetumagana adi yoꞋo himula ana egana Kelita againe giꞋitaveꞋavidi. (Taitasi 1:5)
Hida leta againe Folo Taitasi nuwana gitalafolena ekelesiya adi tonagona ana vegida faꞋina, kadu tovehawala veꞋalololodiyao faꞋidiya givenuwaꞋatana. Kadu toꞋekelesiya adi loi tulina tulina adi vehawala faꞋina gikivetuvetununa, ada gava dewa gava dewa tovetumagana gilubodadi-ma gilukahihiyena. Leta dobona hidede amine.
Taitasi ana lusiule. 1:1-4
ToꞋekelesiya adi tonagona faꞋidiya. 1:5-16
ToꞋekelesiya adi loi tulina tulina adi vehawala faꞋina. 2:1-15
Igibagiba tulina tulina ana seyemauna faꞋina. 3:1-11
Folo yana venuwaꞋata yana lukafoi. 3:12-15
1
Yo siule natuku Taitasi. Iya Folo Yaubada ana agetoga kadu Yesu Keliso yana afositolo ya leta gaꞋetoladina. Yaubada mena faisewa faꞋina givegideku be higa badi Yaubada giluwafadi be yana yoꞋo agaidiya hiluku amanadi yadi vetumagana ganakivetubugina, kadu Yaubada yana nuwanuwa velemoꞋena faꞋina nuwadi ganakifolefolena. Mena nuwanuwa velemoꞋena hinahalamane-hagihagiyeni yo au Yaubada yana nuwanuwa amine hinaꞋidewadewa. Ada ide Yaubada yana yoꞋogaga yada vetumagana kadu yada halamana inubana au yawai-vagata yada waꞋatuvefaꞋila kalulubodena amanadi. Boi tuwai-lokalokana tova aimo keke gidaveꞋinuba tu Yaubada giwonadabadaba be higa yawai-vagahida ginaveleda, ada Bana Yaubada keke-moꞋa ginafwaya. Ada tova gilubodana againe yana venuwaꞋata yawai-vagahida faꞋina yaku laumamaleya gihawavemogatalena. Ada Yaubada ada Tokibababala mena aku vehimeya giveleku, higa yana venuwaꞋata ana laumamala ganaꞋitaveꞋavina.
O Taitasi vaita natuku velemoꞋena amine, faꞋina Keliso ana vetumagana againe yaku vetumagana amine o kadu natuku ya vetumagana. Bana Yaubada Tamada kadu Yesu Keliso ada Tokibababala hinanuwadoge kadu aseꞋase hinakiveniwalovina. 2Ko 8:23
Taitasi yana faisewa himula ana egana Kelita againe faꞋina.
Keke gavana faꞋina tu a vehimeya saꞋeyana faꞋina Kelita againe ganuyabuyabu, higa ekelesiya ana faisewa againe gavadi aimo keke gidalubodani-ma o unaꞋihagihagiyedi, ada melala saꞋeyana saꞋeyana agaidiya tonagona unavegidedi be toꞋekelesiya adi kivetuvetunu faꞋina unasedi iya tauku gavehimeye amine. Gilubodana be ekelesiya ana tonagona yana dewa yamumunaga kaliva matadiya ginamiyami, vavinena saꞋeyanaga ginanagina kadu bana natuneyao yadi wavetumagana Keliso againe hinahawahegedi be keke tamo hakwadi anafaiweya ginahawavekoyoyedi hinagayo, “Wama matadi digadigagina” o “WaꞋitadi badi tagadi kuluna.” Bana ekelesiya ana toꞋitaveꞋavina kikaiwabuna ma Yaubada yana faisewa giꞋitaveꞋavina faꞋina, yana dewa yamumunaga kaliva matadiya ginamiyami. Keke tauna yana gaheselakalaka, keke tauna ginamadunuwakoyo, keke gufa laulaugina ana yu-faꞋila againe ginavekwavakwava, keke yana waꞋagodadaga ayo ginamaduveꞋamunumunuga, keke mani ana italuvadiga faꞋina ginanuwanuwa. Au wakawaka adi veꞋa ginamaduꞋitaveꞋavina, gaitoma yamumunaga nuwana ginanunauyena, nuwanuwa tunutunugina nuwana ginaꞋabi-moꞋena, yana huluva matatabuna yegayegana, Yaubada againe tauna gihawahege-moꞋena, koyona yana ela againe tauna ginahawatana. Kadu ana vehimeya saꞋeyana ma Keliso yana venuwaꞋata nuwaꞋabiꞋabina ginakidonena, venuwaꞋatai-nadi ime afositolo avehawala amine. Hidede amine vehawala tunutunugina againe kaliva anafaiweya ginaluꞋageyedi, ada kadu badi Keliso yana venuwaꞋata hivekwageyena-ma anafaiweya ginaveꞋawaꞋibodedi. 2Ti 2:24-26 1Ti 3:2-7
Folo tovehawala veꞋalololodiyao faꞋidiya
Taitasi givenuwaꞋatana.
10 FaꞋina todibutoyoga moyaꞋaidi himimiyami, yadi gahe-kawowo againe kaliva hinuwaꞋabiyedi. Ada badi miYuda tovetumagana Yaubada yana iyaꞋiyaya wowodiya hitomogolohina-ma yoꞋoi-dina agaidiya tufoidi moyaꞋaidi au hidedemi higahegahe-kawowo. 11 Yadi gahe-kawowo unahawatana, faꞋina yadi vehawala nubalabalana againe kaliva moyaꞋaidi adi unuma buye hikivefavefanidi ada mena kalivai-dina hibonayafeyafedi be higa yadi mani hinavaina. Mema nuwanuwa hawasebasebana. 12 Boi kwanaKelita saꞋeyana higa bona ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana tauna yana yoꞋo faꞋidiya gigahe gigayo, “Badi miKelita ma tova moyaꞋaina tofwaya, toꞋa-faꞋila, dibudibutoyogidiyao, kevakeva manimaninidiyao amine hikikivekoyo.” 13-14 Mema gahe velemoꞋena. Mena yadi dewa koyo-moꞋena faꞋina unadakeyedi toyogina be higa Keliso ana vetumagana againe hinanuwanuwa tunutunugina, ada miYuda yadi nainaiya higa gahe-kawowo keke hinamuliyeni kadu badi kaliva nuwanuwa velemoꞋena hikilowena-ma yadi vehimeya keke hinaꞋitavaini. 15 Hai kaliva aseꞋasena yegayegana, medema yana nuwanuwa gaitoma moyaꞋaina faꞋina au yegayegana. Atu hai kaliva aseꞋasena bwanebwanenena ada keke Yesu Keliso againe gidavetumagana, medema yana nuwanuwa au bwanebwanenena, faꞋina nuwana belona ada nuwafouna ana togahe gikoyo-moꞋa. 16 Badi kalivai-dina nuwadi belona ma kebuladiya higahegahe higayo, “Ime Yaubada ahalamanena.” Atu Yaubada ana halamana yadi dewa againe keke kadaꞋitani. Au badi koyo-moꞋediyao Yaubada matane, adi egana vehimeya ana todibutoyoga ada dewa hagihagina saꞋeyanaga keke adifata. 2Ti 3:5, 1Yn 1:6, 2:4

1:4: 2Ko 8:23

1:9: 2Ti 2:24-26 1Ti 3:2-7

1:16: 2Ti 3:5, 1Yn 1:6, 2:4