Ezra
Pariverena
Wei bukana Ezra e ririweta da menanare mai Judea au Babilon i mae ma ḡelaui i naeme ai au dobu au Jerusalem da Bada ana Tempol ina voa-melei.
3
Pulo aniapuna i voa-melei
Mai Israel ai au dobu i mae nawaravi vi7na ma marina taui anatapui i netagogiai au Jerusalem. Nai maranai Josadak natuna Jeshua ana rava pirisi ḡelaui maiteni, ma Shealtiel natuna Zerubabel ana dam ravai maiteni; pulo aniapuna i voai Israel ana God awarina. Me God ana peroveta Moses, ana Tarawatu i ririweia nanare. Avena da taui nai dobuna taumaeni i rovorovoei; wate pulo aniapuna ana au gabu wadubona i voai. Ma i vikarei da ubaubanai ma aubigai patapatana pulo i apuapui Bada awarina.
 
Tempol i voa-melei
Gulau Sairas i riwa da wenanare ita kauei. Taui mane ḡaima taubori ma kamda ravai ita verei. Ma lam, wain ma oil mai Sidon ma mai Tyre ita verei da ai cedar au Lebanon bogei ita towana-neiai au Joppa.
Ma Madeḡa viruaina nawaravina au viruaina Zerubabel ma Jeshua ma varevarei (pirisi ma mai Levi ma rava ḡelaui maiteni i vivipanipani i nememei au Jerusalem) ma Bada ana Tempol voana i vikarei. Ma Levi ana damei nelara ai madeḡa 20 da nore i ḡeḡae i terei da nola i vibadei.
Rava i nola da God ana Tempol i voa-melei madeḡa 21 au orana.