2 Chronicles
Vinolanola Viruaina
Pariverena
Wei bukai Chronicles 1 ma 2 virarautuana tagogina Samuel 1 & 2 ma gulagulau ai au buka 1 & 2 e mamae. Chronicles 1, gulau David e virarautuei ma ana oga tempol au Jerusalem aubaina. David nola ogana pirisi i verei. Tauna i ḡoei da rava anatapui Bada ina viborumana-kauei. Chronicles Viruaina mai Israel ai gulagulau ai nola i babaniei, menanare Solomon ana taunola Bada ana tempol i voai au Jerusalem. Solomon iraḡe ma au murina menanare ana dobu i kai da ruaḡa. Chronicles 2, gulagulau ruaḡa ai kaua e bababaniei. Gulau ḡelaui aiaii taui Bada i viviborumei wate gulau maḡamaḡaui i apoapoe kaua. Taui eḡa Bada ana tarawatu ita votaḡotaḡoi. Taui god morumorui i votaḡotaḡoi. Wei gulaui nuabola ai rava i verei. Ma Bada ai ḡavia i vianinei da i nei ma dobui ruaḡai i viḡaviei da i pupuni. Ma muriai Bada Judah mamae terenai i neiana-meleiai.
 
36
Judah e vovoapoapoe
14 Ma pirisi ai babada ma rava anataputapui, Bada ana parivainuaḡana bagibagina eḡa ita vojijini ma jentail au ririvai maemaei ai kaua apoapoei kaukauai ma ai bua i ḡovaivaitei. Ma lamnei Bada ana Tempol vivivireina au Jerusalem i vimiramirai.
15 Mai Judah ḡoḡoḡai ai God Bada, ana rava ma ana tempol nuanuana i bolai ma lamna aubaina ana peroveta nununai i paripari-tawanei da rava ai ḡoa apoapoe ita rupeni. 16 Wate taui God ana peroveta i vijiboḡi ma eḡa ita vivirei ma au damona Bada ana amloḡaiḡai i rata guratana da menanare ita viubanei.
Mai Babilon Jerusalem i vipupui
17 Anina ma Bada mai Babilon ai gulau i paritawanei da Jerusalem i vipupui. Ai sorodia nelara voui tempol au orana i viraḡena-naiei. Taui mai Judea eḡa ita rau-nuapoapoelei ma waivine ma laraga ma rava magumaguri ma doridoriai. Bada mai Judea anatapui i verenei Babilon ai gulau Nebuchadnezzar au urana. 18 Tauna Tempol ana purapura ḡaeḡaei da muomuoi ma mane anatapui i pupuna-naiei. Gulau ana gabemani babadai ai numa i viairikarikai ma mane ma purapura i pupuna-naiei au Babilon. 19 Ma God ana Tempol i apui ma Jerusalem garina i viairikarikai; ma gulau ana numa ma numa ḡelaui anatapui ma purapura mae-terenana anatapui i viairikarikai ma i apu-naiei, eḡa aiwai ita mae.
20 Ma aiavoi lawalawaii i mamae, anatapui i paninaiei au Babilon da i vitaunola. Ma muriai mai Persia nai dobunaBabilon i pupuni ma i vibadei. 21 Mai Israel ai doa ipipipiei taui madeḡa au vi-7-na ai doana eḡa lauvitau ita verei, lamna aubaina i kovoḡi, da i pupuna-naiei au Babylon da madeḡa 70 i kwa. Bada ana peroveta Jeremiah i ririweia nanare i tupua.
22 Au Persia gulau Sairas ana vibada madeḡana tagogi, ma Bada ana peroveta Jeremiah aiwai i ririweia marina i tupua, Persia ai gulau orana i ravi-dagudagui da i giruma ma i vibabarai ana au vigulau au anatapuna.
23 Mai Persia ai gulau Sairas, wei i riwei,
Bada, Aidamo ana God, dobu anatapuna vibadana au urau i terei. Ma i vineu da ana Tempol au Jerusalem, Judah au paratana ana voa-melei. Ma taumi aiavoi Bada ana rava, o ḡoeḡoei da ona nae me kampa, lamna anina da ona nae. Ma Bada ami God ina gagaloemi.”