23
Josiah i parivainuaḡana da ina votelatela
Gulau Josiah babada anatapui au Judah ma Jerusalem i ḡoreiai. Ma pirisi ma peroveta ma rava molamolakana da manemanena, anatapui i ḡae Bada ana au tempol. Kampa gulau parivainuaḡana bagibagina bukana tempol au orana i nenelaḡaia i iava-tapui awarii. Gulau ana au gabu i mairi tempol tuatuana au naona ma Bada maiteni parivainuaḡana bagibagina i ravivouni da tauna Bada ana tarawatu ma ana riwa bagibagina orana ma aruana taputapunei ina vojijini, i ririwei nanare au bukana. Ma rava anatapui nanare i parivainuaḡana.
2Ki 21:3Ma gulau, pirisi ḡetelarana Hilkiah, ana pirisi babadai ma tempol taupainii i egari da Bada ana tempol au orana aiwaiei Baal ma god wavinena Asherah ma ubona godna morumorui i viviborumei anatapui ita opuneiai. Gulau wei purapurai anatapui i naiei da gaugauba Kidron au ririvana i apu-naiei, ma lapukarei i vivanei au Bethel.
Anina ma Josiah mai Judah ma mai Israel ai dobu i naeni ma mepa rava kokoitau i raraudunelei ola muomuoi au tepai anatapui i pupuni ma pirisi kokoitau taurauduneleina anatapui i viraḡeni.
Ma gulagulau aiavoi Josiah i votaḡotaḡoi taui Bada eḡa ita vivirei ma ai ḡoa i apoapoei Bada awarina.

23:4: 2Ki 21:3