Leviticus
Levi ai kaua
Wei bukana wavana Leviticus, aubaina Levi ana dam e bababaniei. Taui pirisi pulo tauapuna i vovoagui. Ma Bada ana Numa Gara Vivivireina i paipaini.
1
Pulo taputapuna apuna
Bada au Numa gara Vivivireina ma Moses i kwatuei ma i riwei i pa, “Wei au pariverena pulo apunana aubaina. Mai Israel ma riwei ma pa, ‘Aiai da Bada awarina ḡamoḡamo e apuapui, lamna bulumakau tagogi bo sipu bo gote i ḡamoḡamoi ina neiai ana pulo.
—‘Mepa da ḡamoḡamo taputapuna e apuapui am pulo, ma inanai da ḡamoḡamo orotona aiaina ma eḡa ana apoapoe aiwai. Ma neiai Numa gara Vivivireina ana au anirui, da Bada ina vianinem.’ Ma uram ḡamoḡamona au kolana ma terei, wei e vivimataira da ḡamoḡamo i raviepaiam da ina iraḡe am ḡoʼapoapoe ina oḡa-tawanei. Ma bulumakau Bada au naona ma viraḡeni, ma pirisi Aaron natunatuna tara, ina neiai da pulo aniapuna au adana ina voiwaiwaḡa-naiei. Anina ma Ḡamoḡamo ma opai ma ma api. Ma Aaron natunatuna, ai ina viviri pulo aniapuna au tepana. 8-9 Taui sia apiapina ai araratana au tepana ina terei da ina arai, kolana da monamona maiteni. Wate amoamo da ganigani ma sia aei wairei ina oḡai, ma pirisi siana anatapuna ina apui. Wei pulona apuapunana lamna ḡabuna aiaina Bada ina vinuaiaini.”
Wate God Moses i riwei da rava sipu bo gote, gabubu bo bunebune ita puloei me pulo e apuapui nanarena. Tauna wate Moses i riwei da menanare wei ina puloana-nei.