16
Sanga Anutue aminabamde gupna gatayamunanga.
Siwan wamu takngatuat ayuau aminu Anutue aminabamde gupna gatayamunangge mani mutningge daniwa natapnong. Nata wamu waaknga Anutue aminabamu Galesia kep komune yuaingge gwa yanikum. Ge gikaya wamu waakngakan tawake tasinong. Sike Sande kuupbamu ginu kuupbamda inandek inandek mani Sande atepda gwene pakingge natake usanzitnong. Usanzike kautdu Anutue aminabam gatayamunanga pake gisae yotzane pewa katak yutnong. Ginda manisa pandakngake yuwawa nata ginde apanu ginu sanga waaknga tasinangge dua yawaning. Sike nata ginde apanu ginda aminu gikat nana kundutane umana yanong. Yake ginda pas sandu matake wa aminde yama nata wa amin yanipewa kuke manisa ginda gwa pandakngakingunin pake Jerusalem yot gapmane pakuning. Sike nata natapa naat kuut kunanga siwanu wa amikat naat kunim.
Korin yot gapmane nana amin kanangge.
Sike nata puya tasitakuke Masedonia kep komde banakan kunangge nataat. Kuke keu wakom yapbike nata ginde kundopit. 6-7 Kundoke nata gikat mateknga kundusim yuwit ba nata gikat gatake yuwatna tapduu yangga sambuya enakgak komu kana sandewana kuwit ba dasing. Nata ie katak dua nataat. Ngana masande nata gin dapmake keu komdune kunangge tasiwa ginda nae natake kepiapane kusika sangae dapsak ngang natake gatangamuningge natake nata gikat gatake mateknga kundusim yutnim. Ngan. Nata ginde kundoke na zetgaman gin dapmake kuwitde dua nataat. Aho. Buyambam tapaninda na nandutewanu nata gikat tapduu mamaya yutnim. Ngana nata Efesas yot gapmane yuke tapduu yuwatakau gwendu umana Pentekos ngang inikamang gwenu andang yuke kawit. Dasingge? Andangu miti puya buyana kwaapzang asaatnanga akngae natake nata kwatan pasinggat. Pasiwawa natane iwana kwaapzangga enake yuaing. Unzingge nata puya teke ginde zet kunanga dua.
10 Siwan ngana Timotita ginda apanu ginda katak toike ita gin banakanu musia kwikwiknga natake yuwikge tasinong. Ginu atnataaing. Ita Buyambam tapanindane puyana pasinggak. Unzing nata pasinggat binga pasinggak. 11 Unzingge aminu gikat nana tapatuta ie natapan moo binga siwan ie masa ma iman. Aho. Ita gin dapmake nae gatu apnangge yawanu ginda ie banip gwaang natangamuke ita kepiapane kusika sangae dapsak ngang natake ginda gatangamunong. Ngan. Ita gatuna nae apikge nata kayuat. Iat notna Jesue amina dakngake yuaing aminu kunduat apningge nata kayuat.
12 Siwan wamu ginda notninu Apolosde naniking kakngae natake yake daniwit. Ita ginde kuwikge nata wamu kekeknga inikum. Ita notninu kunduat gatake ginde kuningge iniwawa ngana ita apmau kunangge apbitanggak. Bitake ngana masande kepi kaya kakengu ita ginde kuwik.
13 Siwan ginu katak siknga tagwautnong. Tagwauke Anutue kekeknga yuke musipza gitnata yutnong. 14 Yuke sanga ginda tasiningu kuupbam ginda notzae butaya natayamuyuk tasinong.
15 Siwan mate notnabam. Ginu dongu Stefanaskat gatake yuaing aminde atnataaing. Aminu Akaia kep komune nana Jesue amina dakngaking aminu tupanu wa aminda dakngaking. Dakngake aminu Anutue aminabam dakngake yuaing amin gatayamunangge iaknga siknga natake kekeknga tasikaing. 16 Siwan ginda aminu puya waaknga pasikaing aminde gepbiatang yutnong. Aminu wa binga gatu puya aminu kuupbapatde gepbiatang yutnong. 17 Siwan aminu tapaat tapatuat umana Stefanas gatu Fotyunetas gatu Akaikas ngang yanikaingga apa kake nata asiknga bakngake yuat. Dasingge? Ginu kuupbamda ane apnanga dua sikut. Siwan wa aminda ginde tangge apbing. 18 Apuke natane musipma tapa kekekanggak. Sike wa aminda tupa gindane musipza papa kekekaking ngangu nata natapa siakan singgak. Siwan wa amindane umana ginda yapangenatnong.
19 Siwan Anututane aminabamu Esia kep komune yuaing aminda gaak wamu ginde danikaing. Sike Akwilaat gatu Priskaat gatu aminu Anutue inindetapnangge tapdukngane waapaatdane yotnane koke tumuk wam yakaingu wa amikatda ginu Buyambam tapaninde gepbiatang yuaing aminde gaak wamu kumzang siknga danikaing. 20 Sike notninu Jesue amina dakngake yuaing aminu kuupbamda gaak wamu ginde danikaing. Siwan ginu kuupbamda inandek inandek notza Jesuat nana aminu gaak wam yanike kataknga ipnong.
21 Sike na Pol. Nata ninane katakngata gaak wamu ginde danike matandamunggat.
22 Siwan aminu tapatuta musip gwaangu Buyambam tapaninde dua natangamunggau Anututa waapa tasiwan maiwikge yayok. O! Buyambam tapaninda apsok.
23 Buyambam tapaninu Jesuta musip kwikwiu ginde natandamuke gikat gatake yutnong.
24 Sike nata Krais Jesue gepbiatang yuke ginu kuupbamde musip gwaang natandamunggat. Unukan.