Pas Polda Korin Nana Aminde
Masan Matayamukut San
1
Na Pol. Anututa ina banipda siwan na tapan nata Jesu Kraisdane kwiikngaapa dakngake yuwawa aminda nae natapa aposel amin singgak. Siwan naat gatu Jesue puya amin notninu tapatu umana Timoti ngang inikamang kapaatda unekan gatake yuamak.
Sike nitda pas asanu ginu Anututane amina dakngake Korin yot gapmane yuaing aminde gatu Akaia kep komune yuaing aminu kuupbamde matandamukamak.
Nitda tumuk wam yata Nanin Anutuat gatu Buyambam tapaninu Jesu Kraiskatda ginde musip kwikwik natandamat ginu musipza kwikwikngata yutnong.
Polda Anutue inimbakngakut.
Sike ginu Anututane umana yatangenatnong. Waapa Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane Nana. Sike butaya akngae yapii Anutu unin. Ita aminu musia meya nataainggane musia pasiwan kwikwiknga sikaingunin. Sike meya takngatu takngatu nae apan ngana ita natane musipma tasiwan kwikwiknga singgak. Siwan ngana ita naekan dua natake tasinggak. Aho. Ita amin bamde natake na gatangaman meya takngatu takngatu notninde apa kakengu nata wa amindane musia pasiwa kwikwiknga sining. Unzing ita natane musipma tasiwan kwikwiknga singgak binga nata ginu notnae pasidamitde natake Anututa na gatangamunggak. Ngan. Meya takngatu takngatu iwanda enake Kraisde ima pakut bingata nae apuwawa buyambam singgak. Siwan ngana Krais waapata natane musipma tasiwan kwikwiknga singgak kaknga buyambam siknga singgak. Siwan nata meya takngatu takngatu kakumu wa nata gin gatandamunangge natake nata Anututane puyana pasiwa buya aawan ita waiakngane ginu sandewikge tasisika meya waaknga pakum. Pake nata masande gindane musipza pasiwa kwikwiknga siningge natake ita natane musipma tasiwan kwikwiknga sikut. Siwan meya wa pakum taknga ginda pake ngana gindane musipza papa kekekawan ita gindane musipza pasiwan kwikwiknga sining. Siwan na atnataat. Meya wa pakum takngata ginde apuwawan Anututa natane musipma tasiwan kwikwiknga sikut binga ita gindane musipza pasiwan kwikwiknga sining. Siwan nata unzing ginde natapa kekekawan ginu akekekake dua pimaning ngangu natane musipmaatangu nata kekeknga natayuat.
Siwan mate notna! Na ginde meya waaknga nae keu Esia ngang inikaing komune apbut takngae katak siknga natapningge nataat. Meya nata wa kakumu buyambam sikngata na tapaakusikut. Na tapaakusiwan nata apba kupit ngang natapbum. Ngan. Iwanata atnuwa kupit ngang natapbum. Siwan ngana nae meya wa apbuu waaknga nata ninane kekeknga aknganae natapa kekeknga dua siwikge apbut. Ngan. Nata Anututa akupsa aminu gatuna pangenakgak kapaekan natapa kekekawikge meya waakngata nae apbut. 10 Siwan meya waakngata na paa nuwan kumbum takngane ita na sandekutde na anzing nataat. Ita masan kaya kuut na gatuna sandewik. Ngan. Ita gatuna na sandewikge natapa kekeknga singgak. Nata sanga waakngae apbakngake natayuat. 11 Siwan ginda na gatangamunangge natake Anutue tumuk wam ininong. Tumuk wamu asinggan iniwa Anututa natake na gatangaman kake aminu buyambamda ie inimbaknganing.
Kem amin binga dua dakngakut.
12 Sike sanga nata ie apbaknganggat takngae natake daniwa natapnong. Nata nina natapa natdetdetna kakaa siknga singgak. Siwan sanga nata ginde tasindamukumu wa Anututa na gatangaman sanga nomana akngakan tasikum. Tasike natdetdeu aminu Anutue masa imukainggane akngae dua natake tasikum. Aho. Anututa ninde musip kwikwik natanimunggak kakngane yuke nata ginde tasindamukum. 13-14 Sike wamu wa nitda ginde matandamukamak kaknga yapii kusopuknga dua. Aho. Ginda gisa take kendeke wamu waakngatane yapii anggaman natapningge matakamak. Sike na atnataat. Aminu gikat nana kunduta nae banip sikaing. Unzing nata tapduknga Buyambam tapaninu Jesuta gatuna apik gwene ginde banip siwit binga ginu kuupbamda nae banip siningge take nataat.
15 Sike sanga wa ginu nae banip sikaing kakngae natake nata ginde kunangge natapbum. Ginde kuke nata gikat gatake yuwatna ginda apbaknganing. Unzing tupa nikat gatake yukumang binga nata gin gatandama ginda gatusa bakngawa sipmaya siwikge natake ginde kunangge natapbum. 16 Nata tupa ginde gambok kukenga Masedonia kep komune kunangge natapbum. Siwan gatu na Masedonia teke nata ginde apuke yusika gatu na gin dandupnangge Judia kep komune kunangge natapbum. Nata Judia kep komune kusika sangae dua dapitde ginda na gatangamuningge natapbum. 17 Siwan ginu dasing nataaing? Nata ginde unzing kunangge natake ngana dua kukumdane yapii dasing? Asikaya nata natdetdeu anggaman dua natake yakum ba dasing? Ba sanga musia enayaaknga tawake tasike natane gupma gatangamuningge natake yakum ba dasing? Ba aminu tapatuta sanga takngatu tasinangge yake ngana dua tasiwik. Ba aho ngang yake ngana atasiwik binga nata waaknga tasikum ba dasing? Wena siknga.
18 Anututa siakan wam takngakan asinggan yanggak binga nata siakan wamban ginu danikum. Kem wamu takngatu nata dua siknga danikum. 19 Dasingge? Na gatu Silvenes gatu Timoti ngangga ginde banakan koke wamu Anututane waaknga Jesu Kraisde natake danikapbumangu wa ita natdetdeu anggaman dua natake tasikut ngangu ninda dua yakumang. Aho. Ita siakan wam takngakan asinggan yake tasikut ngang danikumang. 20 Ngan. Wamu Anututa nin gatanimunangge yawan kekekakut taknga Jesu waapata tasiwan buya asaawik. Tasiwan buya aawan ninda Anutue kekeknga natake itane umana yatangenake yutnim. 21 Siwan Anututa naat gikat kekekaniman ninda Kraisde kekeknga yuamang. Ngan. Ita nin papan ninda itane amina dakngake yuamang. 22 Ita nin pake inane Waung Kapa ninde nimukut. Unzing ikwawa toikga ikwawa matekge maakngine tuwang matakut taknga kake ikwawa ninane ngang natapik binga ita Waunga ninde niman pana nindupan inane amina siwik. Siwan ita Waungu ninde nimukuu waapae anzing natapnim. Ita inane Waunga Waapa ninde gwa niman nindane musipmikatang pukuke nin pake yuak. Sike masande Anututa inane sanga ninde nimunangge nataak kaknga kuupbam atnimik ngang natapna kekekanggak.
Korin yot gapmane dua kukut.
23 Sike nata kem wam yawa kakengu Anututa natane wai waaknga anggaman tapan tapik. Nata ginde kunangge natapbum ngana na gatuna natagwaanguke nata ginde kuke kaanga danike gindane musipza papa nomataning. Unzing tasiwa ginda nae semna natake yamandet sikaing kakngata kekekayak ngang natake nata ginde dua kukum. 24 Sike wamu wa yanggau ginda nae gepbiatang yutningge natake dua yanggat. Aho. Ginda Anutue natapa kekeknga gwa siwan yuaing. Unzingge nata gin gatandamunangge natake yanggat. Gin gatandama ginda musipza tatanga natake apbaknganingge natake yanggat.