2
Siakan. Nata ninane musipmaatangu anzingu gwa natapbum. Nata ginde gatuna kuke kaanga gatu daninangge apbitanggat. Nata kaanga daniwa ginda nae semna natapnang ngang natake na dua kuwit ngang natapbum. Sike nata ginde kuke tasiwa ginda musipza meya natapanu asikaya aminu gikat nana tapatuta natane musipma tasiwan wikawik ba dasing? Wena. Siwan pas tupan sanu nata ginde matandamukumu wa nata masande ginde kundopa ginda nae semna dua natapa na meya buyak dua yuwitde natake matakum. Ngan. Nata ginde natake ginu aminu natane musipma tasiwa wikawik amin ngang natake pas wasanu matakum. Sike nata ginu kuupbamde anzing natapa kekekanggak. Nata musipma tatanga natake apbakngawa nanduke ginu kuupbamda ina unzakan apbaknganing. Ngan. Tupa nata pas ginde matandamukumu wa nata meya takngatu ginde damunangge natake dua nata matakum. Aho. Natane musipma meya siknga ginde natapbum. Natake kwanamu kumzang siyuk pas wasanu ginde matandamukum. Sike pas wasanu ginda kendeke nata ginde musip gwaang natandamunggat taknga anggaman siwan kaningge natake matakum.
Amindane waina sandekngamunong.
Siwan aminu sanga maakngana kaya aknga tasikut tapae natake yawit. Ita maaknga ginu kuupbamde damukut ngana nae wena. Sike aminu waapae ginu kuupbamda semna natangamuke inikwasiwa kukut takngae natapa take singgak. Siwan ginda meya kunduat ma imam. Meya wa ginda ie yake imukaing kaknga atenong. Ateke waiakngana sandekngamuke itane musipna tasiwa kwikwikngata yuyok. Musia meya ita nataak kakngata buyambam siknga sike tasiwan maiwanu take dua siwik. Unzingge ginda aminu waapae butaya natangamuke aminu kuupbamda kaningge sanga take aknga ie tasingamunong. Ngan. Tupa nata pas sanu ginde matandamukumu wa nata gin pasiwa siwikge natake na ginde kunangge apbitakum. Apbitake na pas wasanu matake ginu natane wama apba tawaning ba apba sandetning ngang natake tasikum. 10 Sike aminu ginda waiakngana sandekngamukaingu waapatane waiakngana kaya kuut asandekngamunggat. Sike nata waiaknga sandekngamunggau wa nata gin gatandamunangge natake Kraisde gepbiatang yuke tasinggat. 11 Siwan ninu atnataamang. Setenda natdetdeu takngatu takngatu natake nin nipbike pasiwan mainimde tasinggak ngangu atnataamang. Sike ita unzingu ninu dua pasiwan mainimde natake nata aminu waapatane waiakngana gwa sandekngamunggat.
Taitas kanangge tawamban maikut.
12 Siwan na wamu takeaknga Kraisda ninde tasinimukut taknga yanikapnangge nata Troas yot gapmane kundopa Buyambam tapata nae kepi tasingamukut. 13 Tasingaman yanikapbum ngana natane puya amin notna tapatu umana Taitas ngang inikamang kapata gin dapmake nae apikge yuwa maikut. Sike waapae kawa maiwan natane musipmaatangu ginde nangaakan natake nata notna Troas yot gapmane nana peke ginde kunangge Masedonia kep komune kukum.
Anututane puyana pasikamang.
14 Siwan ngana nata Kraisde gepbiatang yuwawa Anututa na gatangamuke nanitakuwan take siknga kunggat. Kuwawa Anututa na nanitakuwan kuke puyana pasiwa buya asaakgak. Buya aawan itane wamnata keu kuupbam tawamban sandekgak. Unzing kapanga take siknga akngata keu kuupbam tawamban sandewan aminu buyambamda natake apbaknganing binga Anututa gatangaman itane wamna yanitakuke tasinggat. 15 Ngan. Anututa puya nata wa tasinggat takngae natapan take singgak. Unzing sanga kapanga take siknga aknga Kraisda Anutue iman natapan take siknga singgak binga ita puya waakngae natapan take singgak. Siwan puya wa nata tasitakunggat takngata kapanga akngata binga keu kuupbam tawamban sandewan aminu kuupbamda wamu waaknga atnataaing. Aminu Anutue gepbiatang kopnangge tasikaing amikat gatu aminu Anutue masa imuke toknga pananga akngae gepbiatang kopnangge tasikaing amin kaya kuut atnataaing. 16 Kunduta wamu wa yanikapmanggat takngae natapa wamu toknga pananga aknga singgak. Siwan ngana kunduta wamu waakngaekan natapa wamu take yutnanga aknga singgak. Siwan aminu tapatuta ina banipda siwan puya waaknga take tasiwik ba dasing? Wena siknga. 17 Sike ginu atnataaing. Aminu kunduta enake Anututane wamu takeaknga yanikapsa amin binga dakngakaing. Dakngake siakan wam takngaat gatu kem wam takngaat ngangu bokngan yawa take dua singgak ngana aminu buyambamda wamu waaknga natake siakan wam ngang nataaing. Siwan ngana na aminu wa kem panzike yakaing amin binga dua dakngake tasinggat. Aho. Anututa na take nanitewan kuke nata musipmane takngaaya dua natake Kraisdane gepbiatang koyuke Anututane kaine inane siakan wam takngakan yanikapmanggat.