Pas Pitata Tupan Matakut San
1
Na Pita. Na Jesu Kraisda tapan itane kwiiknga dakngake yuat. Yuwawa aminda aposel ngang nanikaing.
Nata pas asanu ginu Anututane aminabam dakngake yuaingge matandamunggat. Ginu keu komdu komdune yuaing aminu Pontas kep komune nana gatu kundu Galesia kep komune nana gatu kundu Kapadosia kep komune nana gatu kundu Esia kep komune nana gatu kundu Bitinia kep komune nana ngangge natake matandamunggat. Ginu kepna kepna yuaing ngana Anututane amina dakngake yuaingge natake nata anzing nataat. Anututa enandang yuak komu gindane yotza siknga unin. Siwan Nanin Anututa tupa ginde natake ginda Jesu Kraisdane gen gwaamutningge natake ita ginu inae panangge yawan yukut. Yawan sanga Jesuta ginde tangge kungwandamuke inane daknga tukngwakut takngata gin gatandaman Anututa gindane waiakngasa sandetdaman inane Waung Kapata gindane musipzaatang pukuke papan ginu inane amina daknganingge natake yawan yukut.
Siwan nata tumuk wam iniwa Anututa ginde butaya natandaman ginu musipza kwikwikngata yuwawa buyambam siyok.
Jesue apbakngake natayuamang.
Nanin Anutu Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane Anutu unin. Sike ninda ie asiknga inimbaknganim. Dasingge? Ita ninde butaya siknga natake nin gatanimunangge natake ita Jesu Krais akumbut katangga gatu tangenakut. Sike wa tangenakut takngata ninu take siknga gatanimukut. Gataniman ninda sanga kayuk asinggan yutnanga aknga gwa takumang. Take yusika ninda sanga take siknga Anututa ninde tasinimunangge yakut takngae apbakngake natayuamang. Ngan. Sanga kayuk asinggan yutnanga aknga take yusika ninda natake Anututa apmea ninu waiakngane gatukande sandewik ngang nataamang. Nin sandetnangge natake ita nomana siknga tasiwan waiaknganinu wena siknga siwan ninda asinggan asinggan take siknga yutnim. Siwan Anututa ninde unzing tasinimunangge natayuak. Siwan sanga nata wa yanggau Anututa inane kekeknga aknganata ginu Jesue natapa kekekawan itane amina dakngake yuaingu katak siknga danduyuak. Danduyuakge tapduknga asandewik gwene ita ginu waiakngane gatukande sandewik. Ita gin sandetnangge natake inane musiaatang natayuak ngana tapduu wagwene ita ginu gatukande sandetdaman kanim.
Ita unzing sandetdamikge natake ginda asiknga bakngakaing. Ngana tapduknga ninu ayuamang komune meya takngatu takngatu ginde apa kake ginda mateknga kundusimu musipza meya natake yutning. Siwan meya wa ginde apukaingu Anututa gin pasiwan siwan ginda ie kekeknga yutning ba atuyukake atening ngang natake kapewan meya wa ginde apukaing. Ninu atnataamang. Gol pake aminda pasiwan maining. Ngana aminda gol pake katapda sawanu wai dua sining. Aho. Dapandapa engatangan akopa kwaamuke mupewa kuwana gol buya sikngakan panangge pasikaing. Ina unzakan meya wa gin pasiwa siwan ginda Anutue kuke ie gitna yuaing kakngata kekeknga siknga siwik. Siwan tapduknga Jesu Kraisda gatuna apik gwene Anututa ginde take siknga natake gindane umanza yapangenawan buyambam siwik. 8-9 Siwan ginda Jesu kaisata dua kaking ngana ginda ie musip gwaang natangamukaing. Ginu kaisata apmaau dua kaaing ngana ginda ie natapa kekekanggak. Sike ginda ie natapa kekekanggak kaknga buya aawan Anututa ginde musip kwikwik natandamuke waiakngasane ginu sandekgak. Siwan ginda sanga wa ita gin sandekgak kakngae natake ginda asiknga bakngake musipza iaknga siknga natake yuaing.
10 Aminu Anutue wam yanikapbingu tupa siknga yukingga wamu kwikwiknga wa ginu Anututa waiakngasane sandewik kaknga ayanikapbing. Ngan. Wa aminda wamu waaknga ayanikapbing ngana itane yapii kanangge natake puya kekeknga siknga tasike tawaking. 11 Wa aminda Anututane wam yanikapmake aminu tapatuta masande apuke nin gatanimuke ngana meya takngatu takngatu papik. Papan ngana itane umana buyambam siwik ngang yanikapbing. Wa amindane musia Waung Kapata pangenawan wamu waaknga yakapbingga inane musiaatangu anzing natagwaanguking. Aminu wa ita asapik ngang yakamang ngana ita zaapduknga apik ngangu apbotake unzing yaking. Aminu waapata apuke nin gatanimik ngang yanikapmakamang ngana maminda aminu akgatanimuyaapa dakngake apik ngang natake ie natapa siwan yuking. 12 Natapa siwan yuwawa Anututa ina yeuyaman wa aminda natake wamu wa yanikapbing kaknga buya zet dua aawik ngang natapbing. Apmea buya aawan aminu masan aatning aminda akaning ngang natapbing. Ngan. Wamu wa tupa yanikapbing kaknga buya asaakut. Buya aawan Anututa inane Waung Kapa enandangga initewan epbut. Epuke aminu kundutane musiaatang pukuke papan wa aminda enake ginde kuking. Kuke wamu wa tupa siknga yanikapbing kaknga buya aakutde natake wamu take waaknga ginde danikapbing. Sike angelata wamu wa ginde danikapbing kakngae natdetdet panangge take siknga natake yuaing.
Kepi nomana siknga akngane sukunimde yaniwakut.
13 Siwan ginde kuke wamu takeaknga ginde danikapa natake ginda gisae natdetdetza tanomanutnong. Tanomanuke Jesu Kraisda gatuna apuke ita ginde musip kwikwik natandamuke gatandamikge natake ginda ie apbakngake natayutnong. Natayuke ginda gisae katak siknga tagwautnong. 14 Tagwauke ginda wam gwaamukaing amin dakngake tasinong. Tasike tupa ginda katumde yuke sanga musia enayaaknga tawake tasikaking ngana apmanu ginu gatusa kepi waaknga ma tawake tasiwam. 15-16 Ginu atnataaing. Wamu takngatu Anututa yawan natake ayanikapsa aminu tapatuta anzing matakut, “Na nomana sikngaapa. Unzingge gikaya kuut aminu nomana siknga dakngake yutnong,” ngang yawan natake matakut. Siwan Anutu gin yandawamban ie kuking kapata nomana sikngaapa ngang natake gikaya kuut aminu nomana siknga dakngake yutnong.
Anututa waiaknganin sandetnimukut.
17 Ngan. Ginda Anutue natake inindatake Nanin ngang yakaing. Sike Nanin ngang inikaing kapata aminu kuupbam inandek inandek kepi nomana akngane usanziwik. Usanzike aminu tapatue dua kagwauke tasiwik. Aho. Sanga tupa tasikut takngaekan natake katak siknga usanzike tasiwik. Unzingge ginda gisae natake ninu keu andakane pakapuyut amin binga dakngake yuamang ngang natapnong. Nindane yotnin siknga andangu wena ngang natake Anutu gin usanziwik kapae akgwauke nomana siknga yutnong. 18 Ginu atnataaing. Tupa ginda sanga bapusata apbotake moo siknga tasikaking kaknga tawake tasiking. Ngana Anututa gin gatandamuke sanga wa yapiina wena akngane ginu sandekut. Siwan aminda notna gatangamuke iwanatane kataune sandetnangge mani mukaing ngana mani wa mukaing kakngae natapna sanga asopunanga aknga singgak. Siwan ngana Anututa gin gatandamuke sanga asopunanga wa bingata dua ginu sandekut. Wena siknga. 19 Kraisda ninde natake puya kekeknga siknga tasinimuke ninde tangge kungwanimuke inane daknga tukngwakutde natake Anututa Krais waapae apbakngake gindane waiakngasa sandetdamukut. Siakan. Aminu tapatuta inane waiaknganae natake Anututa sandekngamikge kepi tawambik. Tawake ita inane sipsip mateu maitna wena ba watana wena gwendu kaitakapik. Kaitakapan puya aminda sipsiu wa gwendane guyakngi matawan sipsiu wagwenda inane toikngae tangge kungwake daknga tukngwambik. Tukngwamban kake Anututa natapan take siwik. Siwan aminu waapatane waiakngana asandekngamik. Ina unzakan. Kraisda ninde tangge kungwake daknga tukngwamban kake Anututa nindane waiaknganin sandetnimunangge yawan yukut. 20 Krais waapa tapduknga kepat yekapat dua tasike tekut gwene Anututa tapan yukut. Siwan tapduknga wenga ninda ayuamang komune Anututa initewan apuke Krais waapata sanga gin gatandamunanga aknga tasikut. 21 Tasike gindane musipza pangenawan ginda Anutue kekeknga natake yuaing. Anutu waapata ginde natake ginda ie natapa kekekawan apbakngake yutningge natapbut. Natake ita Jesu akumbut katangga gatu tangenakut. Tangenake tasiwan Jesu waapatane umana buyambam siknga sikut.
Ninda musip gwaang natayanim.
22 Siwan na atnataat. Ginda gisane musipza papa nomatawan siakan wam takngaekan natake kepi nomana siknga aknga atawake tasikaing. Tasike ginda notza Jesue amina dakngake yuaing aminde musip gwaang natayamukaing. Siwan ginu siakan wam gwaamuke ginda gisane notza Jesue aminae musip gwaang siknga natayamuke kumzang tasinong. 23 Ginu atnataaing. Anututane wamu kekeknga asinggan yuwik kakngata gin pasiwan ginda itane aminabam dakngaking. Dakngake ginu Nanza kekeknga asinggan yuwik kapatane waaknga yapana binga dakngake yuaing. Ngan. Tupa gindane mingzata gin pangaiwa ginda aake wa amindane waaknga yapana dakngake yuaing. Ngana Anututa gin pasiwan sanga ginda itane waaknga yapana binga dakngake yuaing kakngae natake nata ginde natapa ginu aminu sipmaya aaking amin binga dakngakaing. 24 Siwan wamu takngatu Anututa yawan ayanikapsa aminu tapatuta natake anzing matakut,
“Aminu kuupbamde natapa zongazonga binga singgak.
Aminda ina tasibakngakaingge natapa zongazongatane tapuya binga singgak.
Zongazongata akupiawan tapuyata apimapik.
25 Siwan ngana Buyambam tapanindane wam takngata kekeknga asinggan yuwik,”
ngang matakut. Siwan wamu wa kekeknga asinggan yuwik kakngae natake puya aminda ginde kuke wamu takeaknga ginde danikapbing.