2
Buyambam tapata kekeknga yuwik.
Siwan wamu takeaknga ginde danikapa natake ginda musipza wai notzae natayamukaing kaknga gatukande bitatenong. Bitateke ginda kemu ma panziwam. Gatu aminu tapatutane sangaapanae geenguke waapae musipza zikaya ma natangamam. Gatu sapdut wamu ma yawam. 2-3 Dasingge? Buyambam tapaninda ginde butaya siknga natake gin gatandamunggak. Asikaya ginda ie dua nataaing ba dasing? Aho. Ginu atnataaing. Engangu kayuk kapata ngwamde take siknga nataak. Ina unzakan ginda wamu takeakngae asiknga baknganong. Dasingge? Wamu waakngata gin pasiwan ginda sanga Anututa ginu waiakngane apmea gatukande sandewik kaknga ataning. Take ginda kekeknga asinggan yutning.
Siwan ginu atnataaing. Jesu kekeknga asinggan yutnangaapa. Unzing supda kekeknga asinggan yuaing binga ita kekeknga asinggan yuwik. Sike aminda ie natapa aminu moo apa siwan masa ie imuking ngana Anututa ie natapan take siknga sikut. Siwan ita waapa tapan yukut. Siwan ginda ie kuke yuwawa Anututa ginu inae pake sanga ginda asinggan kayuk yutnanga aknga ginde atdamunggak. Atdamuke ita gin pasiwan ginu itane aminabamda dongu takngatukan binga dakngake yuaing. Yuwawa ita apuke ginde banakan ayuak. Siwan aminu tapatuta suu kekeknga asinggan yutnanga gwegwen pake pakapu sup you gwendu tasiwik. Tasiwan puyuwan waapata apuke you wagwene yuwik. Ina unzakan Anututa ginu inae papan ginda itane aminabam dakngawa ita ginde banakanu ayuak. Anututa ginde banakan yuke ita gin pasiwan ginu itane puya amina dakngake yuaing. Dakngake yuke ginda itane puyana tasike anzing tasining. Ie apbakngake ginda sangasa pakapuke ie imuning. Siwan nata sangasa ginda wa imuningge yanggau nata mani ba nanam ba sangasae natake dua yanggat. Aho. Ginu ie bakngake itane banip tawake ie gepbiatang koke ie kekeknga yutningge natake yanggat. Ginda sanga wa binga Anutue imunangge tasiwawa Jesu Kraisda gin gatandamik. Gin gatandamuke ita sanga wa ginda ie natake tasining kaknga take Anutue nomune kuke ie yeikngaman kake Anututa natapan take siwik.
Siwan wamu takngatu Anututa yawan ayanikapsa aminu tapatuta natake ita anzing matakut,
“Nata ginu daniwa natapnong! Nata suu take siknga mani buyambam sikngata usinanga gwendu takum.
Take nata suu wagwenu Saion yot gapmane tewa yuak.
Sike suu nata wa yanggau nata aminu tapatue natake tuwanguke yanggat.
Siwan aminu waapa aminu tapatuta ie natapan kekekawiu masande waapata gatuna natdeke na ie kem natapbum ngangu dua siknga natapik,”
ngang yawan natake Anutue wapatang matakut. Wamu wa matakut takngae natake ginu Anutue natapa kekekanggak aminda Jesue natapa ita amin gwaang siknga singgak. Siwan ngana aminu Anutue masa imukaingga yamandet sike itane wam sandekaing. Sandeke wa aminda undang pimakaing. Siwan tuwang wamu takngatu Anutue wapatang anzing yuak,
“Suu gwendu yot tasiking aminda ie natapa wai siwan mutewa kukuu
apmanu suu wagwenda yot gwen tapan kekekanggak.”
Siwan wamu takngatuat Anutue wapatang anzing yuak,
“Suu wagwende botake aminda kenzomna ayamning.
Yamake wa aminda undang pimaning.”
Ngan. Wa aminda apimaningge natake Anututa tupa siknga yawan yukut.
Anututane donga dakngake yuamang.
Ngana Anututa ginu inae gwa pakut. Papan ginu itane aminabam dakngake yuaing. Ngan. Ginu Buyambam tapanindane puya amina dakngake yuaing. Yuke ginu itane dongabam dakngake yuaing. Siwan Anututa ginde natake ginu zikaa akngane yuking ngana teke ginda itane kakaa take akngane kopningge natake ginu yandawakut. Sike ginda natake ita ginu yandawamban ie kukingge ginda apbakngakaing. Apbakngake sanga take siknga ita wa gatandamukut takngae natake aminu buyambam yanikapnong. Sike ginda wamu waaknga yanikapningge natake ita ginu inae pakut. 10 Tupa ginu katum amin moo siknga yuking ngana Anututa ginu inae papan ginu itane aminabam dakngake yuaing. Ngan. Tupa Anututa ginde musip kwikwiu dua natandamuke ita ginde semna natapan yuking. Ngana apmaau ita ginde musip kwikwiu atnatandamunggak.
Tupan aminde gepbiatang yutnim.
11 Siwan mate notnabam. Nata musip gwaangu ginde natandamuke daninggat. Nata ginde natake ginu Anutue aminabam dakngawa gindane yotza siknga enandang yuak ngang natake ginu keu ayuamang komune yuke pakapuyut amin binga dakngake yuaing. Nanzatane yotna keu komdune yuak ngang natake nata ginu daniwa natapnong. Sanga musia enayaakngata nin pasiwan mainam ngang natake ginda sanga wai musia enayaakngae akgwauke masa imunong. 12 Gindane notza katum aminde banakan yuke ginda kepi nomana siknga akngane sukunong. Sukuwa ngana wa aminda gindane sanga take takngatue natapa take dua siwik. Siwan ginde wamu atemapa yaning. Yawa ngana masande Anututa apuke wa amindane musia panomanuke tasiwik. Tasiwan aminu waakwakga musia tapa tekwamban gindane sanga tupa ie natapa wai sikut takngae gatuna natake ie apbakngake Anututane umana yatangenatning.
13 Siwan ginu Buyambam tapaninde natake aminda itane umana yaitapaakusinang ngang natake ginda aminu tupan amin tapaapa kuupbamde gepbiatang yutnong. Ginda aminu tupan siknga yuak kapae gepbiatang yutnong. 14 Gatu aminu kundu ita pake yanipewan apu gin danduyuaing amindane gepbiatang yutnong. Wa amin pake aminu wai tasining amin panggaganuke meya yamuke natdetdetna papa nomataningge natake ita yanipewan apuke ginu danduyuaing. Danduyuke aminu sanga takeaknga tasiwiu waapae apbakngake itane umana yatangenatning. 15 Ginda aminu gin danduyuaingge gepbiatang yutnong ngang nata wa daninggau ginda Anutue banip tawake kepi nomana siknga akngane sukuningge natake daninggat. Ginda sukuwawa danduke aminu yamandet sikaing aminda wamu moo siknga ginde atemapa yanangge tasike ngana apmeptaning. 16 Siwan ginda aminu tapatu dua katewa ita gin panggaganuke gindane natdetdetza kaipakuwik. Ginu dua kateke ginda natake aminu tapatuta ninu dua panggaganuke nindane natdetdetninu dua kaipakunggak ngang natake sanga musia enayaaknga take tawake tasinim ngangu ma natapam. Aho. Ginda Anutue banip tawake itane puyana asinggan tasinong. 17 Tasike ginda aminu kuupbamde inandek inandek musipzaatang takekan natayamunong. Natayamuke gindane notza Jesue amina dakngake yuaingge musip gwaang natayamunong. Natayamuke Anutue gwauke itane gen gwaamutnong. Gwaamuke ginda aminu tupan siknga yuak kapae apbakngake ie gepbiatang yutnong.
Jesuta meya buyambam pakut.
18 Ginda puyae tawake kake aminde puya pasiyamukaingu ginda puya toikzae wamu katak tawake pasinong. Pasike puya toikzata ginde wepda pasidamuke ba toknga pasidamuninga kakengu undanga. Itane puya amina dakngakengu ginda waapatane genu akgwaamutnong. 19 Akgwaamuke ginda Anutue natanggamatake ie baniu katak tawaning ngana puya toikzata yamandet sike moo siknga toknga takngatu ginde damuning. Ginde toknga dama kakengu ginda akekekake Anutue kepi dua tewam. Dua tewa danduke Anututa ginde natapan take siwik. 20 Siwan ngana ginda puya gutonga tasiwa danduke gindane puya toikzata ginu kayata dasipanu asikaya Anututa gindane umanza ayapangenawik ba dasing? Wena. Siwan ginda puya nomana siknga tasiwa ngana puya toikzata gindane puyasae natapa wai siwan ginu atdasipning. Dasipa toknga waaknga pake ngana ginda awikake yuwanu Anututa ginde natapan take siwik.
21 Siwan ginu kepi waaknga tawake tasiningge natake Anututa ginu yandawakut. Asikaya Kraisda ginde tangge toknga buyambam dua pakut ba dasing? Ita ginde tangge toknga akngasa pandamuke tasikut taknga tawake ina unzakan ginda amin kapewa toknga ginde dama panong.
22 “Ngan. Ita sanga wai takngatu dua siknga tasikut.
Tasiwan aminu tapatuta itane wamna natake kem wamu takngatu dua siknga natapbut.”
23 Siwan Jesutane iwanata enake Jesue inisanduking ngana ita yake dua yanisapdukut. Itane iwanata atanguking ngana ita yake toknga takngatu yamunangge dua yakut. Aho. Ita Anutu kepi nomana siknga akngane aminu kuupbam usanziwik kapae natanggamatake Anututa ina itane wamna yawan takawikge apbakngake natayukut. 24 Ngan. Jesuta nin gatanimuke nindane toknga aknganinu Anututa waiaknganinde natake ninde atnimik kaknga panimuke ita amin saamdakane ninde tangge kungwanimukut. Ita ninde natake nindane waiaknganin sandetnimuke ninda Anutue baniu katak siknga tawake tasinimde natake ita kungwanimukut. Ngan. Sanga wa Jesu tanguwa ita ginde tangge kungwandamukut takngata gin pasiwan take siking. 25 Sike ginu atnataaing. Sipsiu gwenduta inane toikngae genu dua natakengu ita apbotasukuke zong dakngawik. Ina unzakan tupa ginda Anutue wamu dua natake apbotasukuking. Ngana ginu sanga wa Jesuta ginde tangge kungwandamukut takngae natake ginda gisane musipza tapa tekwanggut. Tapa tekwamban waiakngasae apbitateke ginda Anutu gin danduyuke toikgak kapae gwa kuking.