Pas Polda Tesalonaika Nana Aminde
Tupan Matayamukut San
1
Mate notnabam! Ginu Tesalonaika yot gapmane nana aminu Nanin Anututane aminabam dakngake yuaing aminde nata pas asanu ginde matandamunggat.
Siwan na Pol gatu notna Silvenes gatu Timoti ngangga unekan gatake yuke pas asanu ginu Jesu Buyambam tapaninu Anututa tapan Krais akgatanimuya apanin dakngake yuak kapatane aminabamde matandamukamang.
Matandamuke Anututa ginu asinggan gatandamunggak kakngaat gatu musia kwikwiknga natandamunggak kakngaatda gikat gatake yutningge take nataamang.
Jesue natapa kekeknga siknga siwan nomana yuking.
Tapduk bamu ninda ginde natake Anutu asinimbakngakamang. Siwan ninda gindane umanza tumuk wam yakamang gwekatangu ayakamang. Yake ginda Jesue natapa siakan siwan puyana take aknga tangenakaing kakngae natake asinimbaknganangge semna dua nataamang. Siwan gatu ginda musip gwaang natake puya tasikaing kakngaat gatu ginu musipza tapa kekekawan Buyambam tapaninu Jesu Kraisda gatuna epikge natayuaing kakngaat natake Nanin Anutu asinimbakngakamang.
Siwan mate notna. Anututa ginde musip gwaang natake ginu papan itane aminabam dakngake yuaing kakngae natake asinimbakngakamang. Sike wamu take aknga ninda danikapmake tasiwatna Anututane Waung Kapata kekeknga siknga tasindaman ginda natake wamban mooi ngangu dua natapbing. Aho. Ginda musipzaatang natapa siakan sikut. Siwan ninda siakande siknga atnatapbumang. Waung Kapata kekeknga siknga tasindamukutden. Sike ninda unzingu gin banakan yuke gin gatandamunangge tasikumang kakngae atnataaing.
Siwan ginda nin ninduyuwawa ninda unzing tasikumang kaknga kake ginda ina unzakan tawayuk Buyambam tapaninda asinggan tasikut taknga tawake tasiking. Sike ginda Anutue wam natake banipzaatang gitna take yuwawa aminu banip dua siking aminda meyambamu ginde damukaing. Unzing damuwawa ngana Anututane Waung Kapata gatandaman ginu meya buyak yuke ngana apbakngakaing. Unzingge ginda kepi waaknga yeuyamuking. Yeuyama aminu Jesue natapa kekeknga singgak aminu keu komaya Masedonia gatu Akaia ngang yanikamang komaune nana kuupbamda tawake tasikaing. Sanga Buyambam tapaninda tasinimukutde wam natake ginda tuwanguke yanikapa yatakuwawa aminu keu wa komaune nana amindakan dua natapbing. Aho! Yotna yotna nana kuupbamda atnatapbing. Ginda Jesue natapa kekeknga singgakgen. Siwan ginda unzingu wa natake yuaing kakngae aminu kuupbamda atnataaing ge ninda yaninanga dua. Aho! Aminu waakwakga asinggan nin ninike ninda ginde kuke kundopna ninu yotzaatang pakoke katak siknga ninu toiking kakngae natake asinggan ninikaing. Ninike ginda musipza tapa tekwamban anutu pupukngae masa yamuke Anutu siakan siknga yuak kapae kuke asinggan asinggan kayuu wa yuak kapatane puyana tasinangge natake ie kuking kakngae ninikaing. 10 Siwan ginda kuke Jesu itane waaknga apata enandang teke gatuna epikge kayuaing kakngae ninikaing. Siwan aminu waapa akupan Anututa akumbut katangga gatuna tangenakut. Tangenawan ita gatanimuke Anututa toknga waiaknganinde nimunangge nataak kaknga sandetnimik kapae natayuaing.