4
Siwan ginu puya toik dakngake yuaing amin. Ginu atnataaing. Enandang nana tapatuta ginu asinggan danduyuak. Unzingge ginda ie natanggamatake gisane puya aminzae wamu wikake nomana akngakan yaninong.
Wamu aminu kuupbamde natake yakut.
Siwan ginu aminu kuupbam. Ginda tumuk wamu Anutue asinggan inike ma tuyukawam. Ginda tumuk wamu asinggan yake yake yasika ngana dapunde natake ma petakwemapam. Aho. Ginda kayuk yuke Anutue inimbaknganong. Inimbakngake ginda tumuk wam iniwa ita nit gatanimik. Gatanimuke ita kepi nitde tasiniman nitda natdetdeu Anututa ina natake Kraisda nin gatanimikge natake tekut takngae natake aminu buyambam yanikapzim. Nata wamu waaknga yanikapmake tasitakuwawa iwanata na kaautde napmaba yuat. Yuwawa ginda nae natake Anutue tumuk wam iniwa ita na gatangaman wamu waaknga anggaman yanikapit. Dasingge? Anututa tupa puya waaknga nae atnamukut.
Siwan aminu Anutue masa imukaingu kepman nana aminde banakan yuke ginda natdetdetza anggaman natake sukunong. Sukuke ginda tapdukngane siknga zet tasinong. Sike tapduknga ginda amin gatayamunanga wa gwenda ginu dapbimsak. Siakan. Ginda wamu kaa sikngakan yanike tasiwawa natake wa aminda ginde natapa amin gwaang siknga siyok. Siwan wa amikat nana tapatuta yakwaik wamu takngatu gin danikwaiwanu ginda gisae tagwauke wamu takekan yake ininong.
Polda notna yanipewan yakut.
Siwan notninu tapatu umana Tikikas ngang inikamang kapae nata musip gwaang natangamunggat. Sike waapata Buyambam tapaninde puya take siknga pasinggak. Pasike nitdane puya amin notniu tapatu dakngake yuak. Ita ginde kuke wamu nata dasingga yuat taknga ginde daniwik. Ita wamu waaknga ginde daniwikge natake nata initewa kuwikge gwa inikum. Siwan ita ginde apuke danike gindane musipza papan kekekaning. Siwan gatu gindane notza tapatu umana Onisimas ngang inikaing kapaaya kuut nata ie musip gwaang natangamunggat. Ita ninu Jesutane amina dakngake yuamakat nana tapatu dakngake Jesue kekeknga siknga natayuak. Siwan nata ie initewa ita Tikikaskat gatake ginde kusande gwa inikum. Siwan notninu waapaatda ginde apuke wamu takngatu takngatu sanga kuupbamu ane aakingge natake danikapzan.
Gaak wamu kundu yakut.
10 Siwan notna tapatu umana Aristakas ngang inikamang. Ita natane kaaut notna tapatu. Sike ita gaak wamu ginde daninggak. Siwan gatu notninu tapatu umana Mak ngang inikamangu waapa Banabasdane namaknga. Itaaya kuut ginde gaak wam daninggak. Waapae natake nata wamu ita ginde apundopan kakengu ginda ie apbakngake initakopningge ginde gwa tewa kukut. 11 Siwan notninu tapatu umana takngaaya. Takngatu Jesu gatu takngatu Jastas ngang inikamang. Itaaya kuut ginde gaak wam daninggak. Sike aminu wa tapaat tapatuatda natane notna siknga Judia kep komune nana amin ngana aminu waakwakga Jesue amina dakngake na take siknga gatangama puya pasikamang. Pasike ninda wamu Anututa aminu buyambam inae panangge tasikutde natake yanikapmakamang. Siwan notninu Judia nana kundu Jesue amina dakngake ane yuaing ngana wa aminda na dua gatangamukaing. Wa amikat nana aminu tapaat tapatuatdakan na gatangamukaing.
12 Siwan gatu gindane notza tapatu umana Epafras ngang inikamang. Itaaya gaak wamu ginde daninggak. Sike ita puya Jesu Kraisdane aknga apasingamunggak. Pasingamuke asinggan ita gin gatandamunangge itane musiaatangu toknga siknga natake tumuk wamu Anutue ininggak. Inike Anututa gin papan kekekake gindane musipzaatangu Anutue baniu ginu kuupbamda natdeke itane kepi katak siknga tawake tasiningge natake ita tumuk wam ininggak. 13 Sike ita gikat gatu Leodisia yot gapmane nana amikat gatu Hirapolis yot gapmane nana amikat ngang gatandamunangge natake ita puya kekeknga siknga pasiwan kakum. Kakumde nata apme daniwa natapning. 14 Siwan gatu nindane dokta umana Luk ngang inikamang kapae ninda musip gwaang natangamukamang. Iat gatu Dimaskatda ginde gaak wamu danikamayak. 15 Siwan ginda natane gaak wama natane notnabamu Jesue amina Leodisia yot gapmane nana aminde yamunong. Siwan gatu natane gaak wamu maya tapatu umana Nimpa ngang inikamang. Iat gatu aminu Anututane aminabam dakngake maya waapatane yotnane miti kanangge asinggan kokaing amikat kuutde yamunong.
16 Sike ginda pas asanu kendewa puyuwana ginda tewa kuwan Anututane aminabamu Leodisia yot gapmane nana aminda unekan apuke pas asanu kendetningge yaninong. Sike pas nata Leodisia nana aminde tewa kukut sanu gikaya kuut take kendetnong.
17 Siwan ginda notza tapatu umana Akipas ngang inikamang kapae anzing ininong, “Puya Buyambam tapaninda gae gamukut takngae natanggamatake gata katak siknga tasiyo,” ngang ininong.
18 Siwan na Pol. Nata ninane katakngata siknga gaak wamu aaknga ginde matandamunggat. Nata kaautde yuat takngae ma botawam. Siwan nata tumuk wam iniwa Anututa ginde musip kwikwiu asinggan natandamuke yuwik. Unukan.