3
Ginda sanga natanggamatanong.
Siwan Kraisda akumbut katangga enakut. Enake ita enandang kopan Anututa itane umana tasiwan buyambam siknga siwikge natake yawan Jesuta itane kataknga siaapa saak pukwike yuak. Ina unzakan ginda iat gatake yuke gisane waiakngasa bitateke sanga kayuk asinggan yutnanga aknga gwa taking. Unzingge ginda sanga Jesuta enandang koke yuak komune nana akngaekan natanggamatanong. Natanggamatake ginda sanga kepdakane nana akngae ma natanggamatawam. Dasingge? Ginda sanga wai gisane musipzaatang enakaingu kuupbam gwa bitapeking. Siwan sanga kayuk asinggan yutnanga ginda wa taking kakngae yapii Krais unin. Ita Anutuat gatake enandang yuke sanga wa kayuk yutnanga aknga kayuwawan wai dua siwik. Siwan Krais wa sanga ninda kayuk asinggan yutnimde yapii apata gatuna asaapik. Siwana tapduu waomune ginda iat gatake kakaa akngane sukuke takekan yutning.
Inata kundu binga tasinong.
Unzingge ginda sanga wai kepdakane nana gindane musipzaatang natake tasikaingu kuupbam tanguwa kupsok. Ngan. Sanga yasewa tasiya aknga gatu sanga wai maakngana kaya kuupbam ginda apbitapenong. Gatu aminu kundutane sangaapanae geengukaing kaknga kuut apbitatenong. Dasingge? Aminu tapatuta amindane sangaapanae geenguwiu waapata sanga kepdakane nana akngae natanggamatake Anutue masa asimik. Asimuke ita aminu anutu pupukngae natanggamatakainggane dongaat nana tapatu binga dakngawik. Siwan aminu sanga wai wa binga tasikaingu Anututa musia toknga natayaman sanga toknga pananga akngata wa aminde asapik. Sike tupa ginda aminu wai waakwakat gatake sanga wai wa kuupbamu atasiking.
Sike ngana ginda sanga wai wa kuupbam bitapeke gatusa ma tasiwam. Musipza toknga ma natapam. Musipza toknga natake kaanga wamu ma yawam. Aminde musipza wai ma natapam. Sapdut wamu ma yawam. Wamu wai inata inata ma yawam. Ginda aminde kemu ma yaniwam. Asikaya ginda sanga wai musipza enakingu wa kuupbam dua bitapeking ba dasing? Ngan. Natdetdeu wa ginda tupa tawake tasikingu kuupbamde masa gwa imuking. 10 Siakan. Anututa natdetdeu kayuu ita ina nataak kaknga ginde gwa damukut. Daman take ginda aminu inata kundu binga dakngaking. Siwan sanga wa ginda aminu inata kundu binga dakngaking kakngae yapii Anutu unin. 11 Ita natdetdeu kayuu waaknga ginde daman take ginda anzing nataaing. Ninu keu komdune nana tupa iwan dakngake yukumang ngana apmanu nin banakanu damanu gwendu wena kaamang. Ngan. Aminu nikat nana kundu tupa katum aminde yuking siwan gatu kundu ninu Judia amindane mama wamde gepbiatang yuking. Ngan. Kunduta kepman nana katum aminde yuke amin zipnanga akngane sukuking. Gatu aminu kundu puya toikga kekeknga siknga panggaganuke puya mani pananga dua aknga asinggan yamukaing. Gatu kunduta inandek inandek inane puyana take pasikaing. Siakan. Kraisda ninu kuupbam inae papan ninda itane gepbiatang koyuke nin banakanu damanu gwendu wena kaamang.
Notninde butaya natayamunim.
12 Ngan. Anututa ginde butaya natandamuke ginu kuupbam inae pakut. Papan ginda itane aminabam dakngawa ita ginde musip gwaang natandamunggak. Unzingge ginda aminde butaya natayamuke gatayamunong. Gatu ginda musipza kwikwiknga aminde natayamuke wepda pasiyamunong. Ngan. Ginda musipza toknga zet ma natapam. 13 Sike aminu gikat nana tapatuta sanga waiaknga ginde tasindaman kakengu ginda akateke waiakngana sandekngamunong. Asikaya Buyambam tapaninda gindane waiakngasa dua sandetdamukut ba dasing? Aho. Ita gindane waiakngasa gwa sandekut. Ina unzakan ginda gindane notzatane waiakngana sandeyamunong. 14 Sandeyamuke ginda aminu gikat nana Jesue aminabamde musip gwaang natayamunong. Sike musip gwaangu wa nataamang kakngata sanga kuupbam yapbike wamu waakngata tupan daknganggak. Siwan sanga musip gwaangu wa nataaing kakngata gin papan kekekake ginda dongu takngatukan binga daknganing. Dakngake ginda musipza takngatukan natake yutning.
15 Siwan Kraisda gindane musipza pangenawan ginda musipzaatang kwikwiknga natake yuaing. Unzingge ginda gisae tagwauke takekan yutnong. Ginda unzing yutningge natake Anututa gin yandawamban ie kuking. Kuke ginu kuupbamda itane aminabamda dongu takngatukan binga dakngake yuaing. Unzingge ginda Anutue asinggan inimbaknganong. 16 Sike ginda wamu kuupbamu Kraisda yakuu musipzaatang gitna siknga pake yutnong. Yuke ginda natdetdeu nomana siknga takngatu takngatu gindane notzae yanindamutnong. Yanindamuke ginda musipzaatang Anutue inimbakngake miti kau inata inata tainong. 17 Siwan sanga bamu ginda wam yake ba puya tasining. Wa ginda Buyambam tapaninu Jesue natanggamatake tasinong. Tasike ita nin gataniman tasikamang ngang natake ginda Nanin Anutue asinggan inimbaknganong.
Aminu maatna apna paking amikat.
18 Siwan ginu maya. Ginda gisane apzae gepbiatang yutnong. Yuwa danduke Buyambam tapaninda ginde natapan take siwik.
19 Siwan ginu wawi. Ginda gisane maatzae butaya natayamuke ma zipam.
20 Siwan ginu waatdaka. Ginda nanza mingzae wam natake wa aminde gen gwaamutnong. Gwaamuke tasiwa danduke Buyambam tapaninda ginde natapan take siwik.
21 Siwan ginu waakza yapasa kaya amin. Ginda waakza yapasatane musia ma pangenawa ginde semna dua natandamam.
Puya amikat gatu puya toikat.
22 Siwan ginu aminu gisane puya toikzata kekeknga siknga gin panggaganuke puya mani pananga dua aknga ginde dama pasikaing amin. Ginda wamu gisane puya toikzatane genu katak siknga gwaamutnong. Ngan. Ginda Buyambam tapaninde gwauke puya waakngae musipzaatangu puyaekan nomana natake tasinong. Puya toikzatane kainekan puya nomana ma pasiwam. Aho. Ita gin dapmake kuwawanu ginda puya atasining kaknga noman gan tasinong. 23 Ngan. Sanga kuupbam ginda tasiningu wa ginda puya toikzaekan dua natake tasiwam. Aho. Ginda Buyambam tapaninu kuutde natake puya kekeknga siknga ie pasingamunong. 24 Ginu atnataaing. Ginda Buyambam tapaninu Kraisde natanggamatake puya ie pasingamukengu sanga ita ginde damunangge yawan yukuu wa kuupbam ita apmea ginde daman paning. 25 Siwan ngana aminu gikat nana tapatuta puya gutonga tasiwiu Buyambam tapaninda aminu waapae toknga asimik. Dasingge? Anututa amin usanzitnangge natakengu ita nindane nomin ninduke dua usanziwik. Aho. Nindane puyanindekan natake ita nomana siknga ninu usanziwik.