2
Ginu kem wam yandaknganong.
Siakan. Wamu nata wa daninggau ginu kuupbamda puya nata gin gatandamunangge tasinggatde natapningge yanggat. Ngan. Nata puya kwatan siknga aminu natane noma dua nandupbing amin gatayamunangge tasinggat. Tasike gikat gatu aminu Leodisia yot gapmane nana amikat gatu kepna kepna nana aminda na dua nandupbingu wa kuupbamde natake tasinggat. Tasike nata gindane musipza papa kekekake ginu kuupbamda notza Jesuat nana aminde musip gwaang natayamuke musipza takngatukan natapning. Natake Jesuekan natanggamatake kekeknga yutningge natake tasinggat. Tasiwa natdetdeu Anututa inane musiaatang natake Kraisda apu nin gatanimikge natake tekut taknga nomana pake ginda wamu waakngae natapa siakan siwikge tasinggat. Siwan Krais waapa natdetdeu nomana kuupbamdane yapii unin. Wamu nata wa daninggau aminu tapatuta ginu wam datdat danike gindane natdetdetza pasiwan mainang ngang natake yanggat. Sike na gikat gatake dua yuamang ngana natane musipmaatangu na ginde asinggan natanggamatanggat. Natanggamatake ginda musipza takngatukan natake Kraisde natapa kekeknga siknga singgakge apbaknganggat.
Kraisda nindane waiaknganin sandetnimukut.
Ginda Jesu Kraisde natake ita nindane Buyambam tapanin ngang natapa kekekanggakge natake nata ginu daninggat. Ginda iat gatake sukunong. Sukuke ginu katapdakata muyakngi kepatang puku take kekeknga singgak binga ginda Jesue kuke itane sanga aknga gitna siknga tanong. Take ginda siakan wamu itane puya amina kunduta tupa gin danindamuking kakngae natapa kekeknga siknga siyok. Ginda natapa kekekawan gindane musipzaatangu apbakngawa buyambam siyok.
Siwan ginda gisae katak siknga tagwautnong. Aminu tapatuta natdetdeu yapiina wena akngae natake ginu kem danike panziyak. Ita wamu inane bapunata tangenake sanga kepdakane nana akngae natake yaking kaknga tawake ginde damuyak. Ita wamu Kraisdane aknga teke ginu kem wam daniyak.
Ginu atnataaing. Anututa Krais waapa tapan itane natdetdetna ba kekeknga akngana ba itane sanga akngana kuupbamda Kraisdane gupnane asaaking. 10 Asaawa ita aminu tupan tapaapa kuupbam yapbike ninu kuupbamdane tupan siknga apa dakngake yuak. Yuke ita ginu inae papan ginda iat gatake yuwawa Anututane natdetdetnata gin papan kakaa siknga siwik. 11 Siwan Judia nana aminda notna tapatutane waaknga take itane gupna matake waaknga waapata Anututane amina tapatu daknganggak ngang nataaing. Siwan ngana gin. Kraisda ginu inae papan ginda sanga wai gindane musipza enakaing kaknga kuupbam bitapewa danduke Kraisda ginu natane amina ngang daninggak. 12 Siwan ginda gisane waiakngasa bitapewa aminda ginu yangga sautdamuking. Sike sanga wa ginu yangga sautdamukingu wa sanga Jesuta kupan kwaikingge natake tuwanguke tasiking. Siwan Anututa Krais akumbut katangga gatuna tangenakut takngae ginda natapa siakan singgak. Siwan ginda natapa siakan singgau waakngata gin gatandaman ginda sanga asinggan kayuk yutnanga waaknga takingge natake Jesuta gatuna enakut takngae tuwanguke ginu yangga sautdamuking.
13 Ngan. Tupa ginu Anutue maa siknga yuwawa aminu tapatuta Anututane wam tawake nata gindane gupza matawa ginda Anututane aminabam daknganing ngangu dua yakut. Aho. Ginda waiakngane sukuke Anutue dua siknga kuking. Dua kuwawa ngana Anututa ninu kuupbamdane waiaknganin sandetnimukut. Sandetnimuke ita ginu danipakuwan Kraisde kuke ginda itane gepbiatang kopbing. 14 Ngan. Sanga moo pakaingge buk gopatang nindane umaninu kaya. Ge ninda yake asimunanga kaya ngana mani yake imunanga wena siwan kakengu notninu tapatuta gatanimuke iman umanin dotdonguwan mani yake imunanga dua siwik. Ina unzakan Anututane mama wamda nindane waiaknganin yeutniman kaamang. Yeutniman kake ninda waiaknganinde toknga apananga kaya ngana notninu Jesuta gataniman kake Anututa nindane waiaknganin sandetnimuke toknga pananga akngane ninu sandekut. Siakan. Sanga moo pakaingge yake mani ima pakengu mani yake gwa namuking ngang natake umana pepa sane matakuu take tapmang gakane mapan pukuwik. Ina unzakan aminda tapmangga Jesu amin saamdakane tanguwa ita nindane toknganin panimuke kupan kake Anututa nindane waiaknganin sandetniman toknga pananga wena sikut.
15 Siwan Anututa kekeknga Setendane aknga yapbike tanguwan pimakut. Tanguwan pimapan aminu kuupbamdane kaine tasiwan Setenu sanga moo binga dakngakut. Ngan. Sanga Jesuta aminbamde kaine amin saamdakane kungwake ninde tangge toknganin panimukut takngata Setenu tanguwan pimakut.
Natdetdeu ina tangenakaing.
16 Unzingge ginda dua kapewa aminu kunduta nanam nake tangopsa aknga ginu danindaknganing. Ba ginde mama wamu yekau kayuk gwenda akopan kake ie natake yuwatakak tapduu gwendu kanangge danining. Ba sande asinggan kaaing kakngae natake danining. 17 Siwan mama wamu wa binga tawake tasiwa kakengu wa aminda sanga masan aawikge puya tuwanguke tasikaing ngang natapnim. Siwan puya tuwanguke tasikaingu waakngatane buya siknga Krais unin. 18 Siwan ginda dua katewa aminu tapatuta wamu ginde temapa yawik. Dasingge? Aminu tapatuta mia takngatu takngatu ba kawik. Kakengu ita mia wa kakutde apbakngawik. Bakngake natdetdeu wa ita mia kake pakutde natake inane umana moo siknga yatangenawik. Ngan. Natdetdeu wa inane musiaatangga enakgak kakngaakngae natake gin yaipapaakusinangge natake daniwik. Danike asikaya ginda gisatakan Anutue take kundopning ba dasing ngang danisapduwik. Aho. Ninda angela akwakgekan inindatapnanu take siwik ngang daniwik. Siwan ngana ginda dua katewa wamu wa binga daniwik. Wena. 19 Aminu waapata nindane tupan tapaninde wam teke ina banipda siwan daniwik. Ngana nindane tupan amin tapaninda ninu inane aminabam papan kekekakamang. Ngan. Anututa nin papan kekekamangu waakngata sitake kuku buyambam siwik.
20-22 Siwan ginda Kraiskat gatake yuke wamu gisane bapusata tangenake sanga kepdakane nana akngae natake yaking kaknga ginda gwa bitateking. Dasingge apmanu ginu wamu wa kepdakane nana akngae gepbiatang gatusa kopnangge nataaing? Natake mama wamu takngatu takngatu aminu tapatuta ina banipda siwan natake yanggak kaknga ginda gatusa tawanangge tasikaing. Ginda unzingu take dua tasikaing. Ngan. Mama wamu takngatu takngatuta yake, “Sanga wa takwan! Gata ma tapim! Ba gata ma napim! Ba gata ma tanggaganuwim,” ngang yanggak. Siwan sanga atnananga ba katakngata tananga akngae natake takwan ngang yanggak ngana aminda sanga waaknga take ba napan kana wena siwik. 23 Siwan mama wamu wa bingata ninu gatanimunanga dua. Aho. Mama wamu waakwakga nindane musipmin pangenawan ninda puya kekeknga siknga tasike sanga nindane musipmikatang enakaing kaknga yaitapaakusinangge tasinim. Unzingge ninda mama wamu waakwakge natapna natdetdetna take binga singgak. Siwan ninda sanga wai nisane musipmikatang enakaingu kuupbam yaipapaakusinangge natakengu mama wamu wa tawake tasinim. Tasina ngana buya dua aawik. Wena.