Pas Polda Kolosi Nana Aminde
Matayamukut San
1
Na Pol. Anututa ina banipda natake na tapan nata Jesu Kraisdane kwiiknga dakngake yuat.
Naat gatu notna Timotiatda pas asanu ginu Anututane aminabamu Kolosi yot gapmane nana aminu Krais nin gatanimunggak kapae natapa kekekanggak aminde matandamukamak. Sike nitda Anutue tumuk wam inita ita ginde musip kwikwik natandamuke gindane musipza pasiwan ginda kwikwikngata yutning.
Polda Anutue inimbakngakut.
Siwan nitda tumuk wamu Anutu Buyambam tapaninu Jesu Kraisdane Nanae inike niu ginde natake asinggan inimbakngakamak. 4-8 Dasingge? Niu puya amin notniu tapatu umana Epafras ngang inikamang kapae nitda musip gwaang natangamukamak. Waapata Kraisdane puyana take siknga tasike ita nitde tangge ginde kukut. Ginde kuke ita tupa siakan wam taknga Anututa ninde musip kwikwik natanimunggak ngang danikapan natapbing. Siakan. Nitkat puya amin notniu kunduat wamu take waaknga take aminu buyambam yanikapmakamang. Ninda yanikapna wamu waakngata keu kuupbam tawamban sandekut. Tawamban sandewan buya asaawan aminda wamu waaknga gitna take yuwa buyambam daknganggak. Ina unzakan wamu waakngata ginde apuke tasiwan buya asaakut. Tupa tapduknga ginda wamu waaknga natake katak siknga natdeke taking gwenuneta apu apman apan wamu waakngata buya asaakgak. Siwan wamu waakngae natake ginda sanga Anututa ginde enandang pewan yutdamunggak kakngae apbakngake natayuaing. Natayuke ginda Kraisde natapa kekekawan aminu itane aminabam dakngake yuaingu kuupbamde musip gwaang natayamukaing. Siwan Epafras waapata wamu Waung Kapata gindane musipza pangenawan ginda notza Jesue aminabamde musip gwaang natayamukaingge ninikut. Niniwan nitda apbakngake Anutue asinimbakngakamak.
Polda musia papan kekekaningge yakut.
Siwan tapduknga nitda wamu waaknga natapbumak gwenuneta apu apman apan nitda Anutue tumuk wamu gin gatandamikge asinggan inikamak. Inita ita gindane musipza papan kakaawan ginda itane banipde take natapning. Natake natdetdeu nomana siknga papa buyambam siwik. 10 Siwan ginda Buyambam tapaninde banip tawake tasiwa danduke ita natapan take siwik. Siwan natdetdeu wa pake tasiwa buya aawan ginda kepi nomana akngane sukuke natdetdeu Anututane sanga akngae ginda anggaman natapa buyambam siwik. 11 Siwan nitda tumuk wam inita Anututa inane kekeknga siknga aknganata gin kekekandaman ginda meya inata inata kakengu ginda wikake yuke musipzaatang kwanga natayutning. 12 Natayuke ginda Naninde inimbaknganing. Ita nin kekekaniman ninu aminu itane aminabam dakngake kakaa akngane sukukaing amikat gatake sukunim. 13 Ngan. Ita ninu zikaa aknganae sandeke ninipakuke inane waakngatane gepbiatang pekut. Sike ita waaknga waapae musip gwaang natangamuke itane gepbiatang ninu pewan kopbumang. 14 Ngan. Itane waaknga waapata ina gatanimuke nindane waiaknganin sandetniman yuamang.
Waiaknganin sandetnimukut tapa.
15 Siwan ninda kaininda Anutu kananga dua ngana Kraisdane nomna kaininda gwa kakumang. Kake ie natapna ita Anutu binga daknganggak. Sike tapduknga Anututa sangabamu dua tasike tekut gwene Krais waapata ayukut. Yuke ita Anututane sanga kuupbam kayukut. 16 Dasingge? Anututa yawan sangabamu enandang nana kaininda dua kaamangkat gatu kepdakane nana kaininda akaamangu kuut Krais waapata tasike tekut. Tasike enandang nana kekekngana kaya akwau ita pangenakut. Ngan. Anututa natake Krais waapata sangabamde toiknga dakngawikge natake yawan waapata sanga kuupbam tasike tekut. 17 Sike tapduu ita sangabamu dua tasike tekut gwene ita ayukut. Yuke ita inane kekeknga aknganata sanga kuupbam papan kekekake yuaing. 18 Sike ita ninu inane aminabamdane tupan tapanin. Ita akumbut katangga gatuna enake akupsa aminu matmat katangga gatuna enatninggane tupan tapa dakngake yuak. Ngan. Aminu kuupbamdane tupan tapa dakngawikge ita gatuna enakut. 19 Dasingge? Anututa inane natdetdetnaat gatu inane kekeknga aknganaat kuut Krais waapae iman tapikge take siknga natapbut. Natake ita inane sanga wa ie iman pake ita Anutu binga dakngake yuak. 20 Siwan aminu kuupbam kepdakane nana gatu enandang nana aminu kuutda Anutue masa imuke itane iwana dakngake yuking. Yuwawa ngana Anututa ina banipda siwan natake Kraisda sanga wa iwan taknga tanguwan kupikge natapbut. Natake yawan Krais waapata apuke ninde tangge amin saamdakane kungwanimuke inane daknga tukwakut. Siwan sanga ita wa kungwanimukut takngata nin gatanimuke sanga ninda Anutuat iwan dakngake yukumang kaknga atanguwan kumbut.
21 Siwan ginda Anutue masa imuke sanga wai takngatu takngatu tupa tasiking. Tasike ginda Anutue iwan dakngake ie maa siknga yuking. 22 Ngana Jesuta gin danipakuke Anututane nomune pewan danduke ita ginde natapan aminu nomana siknga siwikge natapbut. Natake ita nisa gup take ninde tangge kungwanimukut. Siwan sanga ita ninde wa kungwanimukut takngata gin gatandamuke ginda tupa Anutuat iwan dakngake yuking kaknga tanguwan kumbut. 23 Tanguwan kumbutde ginda Jesue banip sike itane wamu takeaknga gitna siknga take yutnong. Yuke ginda wamu take waaknga natake Anututa ninu apme gatanimik ngang natake natayuaing kaknga ma tewam. Ginda aminu tapatu dua katewa ita gindane natdetdetza dua kaipakuwan tening. Wena. Ginda atewanu asikaya Jesuta gin danipakuke Anututane nomune pewan gitna yutning ba dasing? Wena. Siwan wamu take waakngata kepna kepna kuupbam tawamban sandekut. Ngan. Na Pol. Anututa na tapan nata wamu waakngakan yanikapitde takut.
Polda Jesue aminabam gatayamukut.
24 Siakan. Anututa na tapan nata itane puyana tasingamuke gin gatandamunangge tasiwawa ngana iwanata enake meya takngatu takngatu nae namukaing. Nae nama pake ngana nata apbakngake yuat. Dasingge? Jesuta meya buyambam pakut taknga binga nakaya ina unzakan papa sandewikge nataat. Natake nata Jesue aminabam gatayamunangge tasiwawa meya nae nama panangge dua gwaukgat. 25 Aho. Anututa ina banipda siwan natake na tapan nata itane puya amina dakngake ginu itane aminabam gatandamitde puya nae namukut. Naman nata itane wamna aminu kuupbamde yanitakuwa sandewikge natake na takut. 26 Sike ita tupa siknga wamu waaknga inane musiaatang natake tewan aminu tapatuta dua natapbut. Wena siknga. Siwan ngana apmanu wamu waaknga Anututa ninu inane aminabamde yeutnimunggak. 27 Ngan. Wamu wa ita tupa ina natake tekut takngata ginu Anutue masa imuking aminde apuke tasiwan buya asaakgak. Buya asaawan Krais nin gatanimunggak kapata gikat gatake yuaing. Yuke ginda iekan natanggamatake Anutuat asinggan kekeknga yutningge apbakngake natayuaing. Siwan sanga wa ginde apbut takngae natake nitda Anututane wamu wa tupa ita ina natake tekut takngae natapda wam gwaang siknga singgak.
28 Siwan nitda wamu Kraisda nin gatanimukuu waakngae natake aminbamde yanikapmakamak. Yanikapmake nitda natdetdetniu anggaman natake aminu kuupbamdane natdetdetna pata nomataningge natake yanindamukamak. Yanindamuke nitda gatayamuke wa aminu kuupbam inandek inandek anggaman siknga natake Kraisde baniu kautdukan dua sining. Aho. Wa aminda ie kekeknga siknga yutningge nataamak. 29 Natake nata puya waaknga kekeknga tasiwawa Jesuta inane kekeknga aknganata natane musipma asiknga tangenawan nata kwatan siknga tasinggat.