Pas Polda Timotie
Masan San Matangamukut San
1
Na Pol. Na Jesu Kraisdane aposel amin dakngake yuat. Ngan. Sanga Jesu Kraisda ninde tasinimukut takngae natake Anututa nindane waiaknganin sandetnimuke ninda kayuk asinggan yutnimde yawan kekekakut. Siwan wamu wa yawan kekekakut taknga nata aminu kuupbam yanikapitde natake Anututa yawan Jesu Kraisda na tapan itane kwiiknga dakngake yuat. Unzingge aminda na aposel ngang nanikaing.
Siwan nata wamu takeaknga yanikapa natake gata Jesue banip sike ga natane waaknga binga dakngake yuayakge nata ga Timotie pas asanu gae matanggamunggat.
Nata tumuk wam iniwa Nanin Anutu gatu Buyambam tapaninu Jesu Krais kuutda gae musip kwikwik gatu butaya natanggamuke tasiwat musipba kwikwikngata yuyo.
Anututane wam yanikapnangge dua maakawim.
Sike natane bamata tupa musiaatangu natdetdeu gutonga takngatue dua natanggamatake Anututane kepi tawake nomana siknga sukukaking. Ina unzakan nakaya atasinggat. Tasike tumuk wamu zikaane gatu kwakngaom ngang yanggau asinggan na gae natanggamatake Anutu inimbaknganggat. Nata ga gapmake kunangge tasiwa nanduke ga ma kuwim ngang nanike gata kwanam sikuyak kakngae natanggamatake nata ga gatuna gandupnangge take siknga nataat. Nata ga ganduke asiknga bakngawit. Sike gata siakande siknga Jesue natapi kekekakut takngae natanggamatanggat. Ina unzakan apekga Loiskat gatu mingga Yuniskatda Anutue natapat kekekakut. Siwan apmanu gakaya kuut ie natapi kekeknga singgak ngang musipmaatang nataat. Natake nata gae natdetdetda tangenatnangge ganiwit. Tupa nata kataknga gwapakgane wasiwa Anututa ga tapan itane puya amina dakngakuyak. Dakngawi ita gatane musipba tangenake natdetdeu gae gaman puyana tasinggayak. Sike gata puya waaknga tasinangge take siknga natake tasiyo. Ga atnataayak. Anututa inane Waung Kapa ninde nimukuu waapata nin gataniman ninda aminde dua gwautnim. Aho. Ita gataniman ninda Anutue kekeknga siknga yuke notninde banip sike nisae katak siknga tagwauke natdetdetninu anggaman natake tasinim.
Unzingge gata nindane Buyambam tapanindane wamna yanikapnangge dua maakawim. Siwan na itane puyana tasiwawa na kaautde napmaba yuatde natake gata natane notna daknganangge ma maakawim. Aho. Nata wamu takeaknga yanikapmake tasiwa meya namukaing. Siwan meya wa namukaing kakngata gae apanu gata akekekake yuyo. Anututa ga kekekanggaman yuyo. Ita nin gatanimuke nindane waiaknganinde toknga panim takngane ninu sandeke yaniwamban ie kukumang. Ninu inane amina dakngake yutnimde natake yaniwamban kukumang. Ita sanga take ninda tasikumang kakngae dua natake ninu yaniwakut. Aho. Inae banipda siwan ninde musip kwikwik natanimuke yaniwakut. Tupa siknga Anututa kepdaka dua tasike tekuune ita sanga Jesu Kraisda ninde tasinimik kakngae natake Anututa musip kwikwiu ninde natapnangge yawan yukut. 10 Siwan apmanu tapduu ayuamang komune nin gatanimuya apaninu Jesu Kraisda nisa gup dakngake kepdakane epuke tasiwan musip kwikwiu wa Anututa natake yawan yukut takngata anggaman sikut. Siwan Jesuta nin gatanimuke waiaknganinde akumnanga aknga tanguwan pimakut. Tanguwan pimapan sanga ita nin gatanimunanga akngae natake Jesuta wamu takeaknga yakapan ninda kayuk asinggan yuke gupminu kekeknga asinggan yutnim takngae anggaman natdekumang.
11 Wamu take waaknga nata yanikapitde Anututa na tapan itane kwiiknga dakngakum. Dakngawa ita na nanitewan kuke aminu buyambamu wamu waaknga yanikapmake yanindamuwawa natdeking. 12 Yanindamuwawa meya nae nama pake yuat. Siwan ngana meya wa panangge na dua maakanggat. Aho. Na Anutu waapa nata ie natapa kekekanggak kapae atnataat. Na nanduyuwikge iniwa ita na nanduyuwawan kuku tapduknga Jesuta gatuna apik gwene kuwik ngangu natane musipmaatang natapa siakan singgak.
13 Siwan gata wamu nomana siknga wa nata ga ganikum takngakan gitna take yuyo. Gitna take gata Jesu Kraisde natapi kekekawan ie musip gwaang natangamuke wamu waaknga tawake tasiyo. 14 Sike Anututane Waung Kapa nindane musipmikatang pukuke nin panggak kapata siakan wam taknga gatane katakgane gamukuu waakngakan gata asinggan natayuke natanggamatayo.
15 Ga atnataayak. Aminu Esia kep komune nana Anututane amina dakngake yuaingu kuupbamda nae semna natangamukaing. Ngan. Aminu tapaaya umana Fiselas gatu Hemosenis ngang yanikaing kapaau kuutda semna natangamukamayak.
16 Ngana notna Onesiforasda tapdukbamu asinggan natane musipma tapan takanggakge natake nata Buyambam tapaninde tumuk wam iniwa ita aminu waapaat gatu aminu iat gatake yuaikatde butaya natayamik. Ga atnataayak. Onesiforas waapata na kaautde yuwawa natane notna daknganangge dua maakakut. 17 Aho. Ita Rom yot gapmane apundoke kwatan siknga na nandupnangge tasikut. Tasike nae nawake nawasika masande ita na nandupbut. 18 Unzingge nata tumuk wam iniwa Buyambam tapaninda tapduknga ita apik gwene butaya ie natangamik. Ga katak siknga atnataayak. Onesiforas waapata Efesas yot gapmane yuke puya kwaapzang Jesue aminabamde pasiyamukut.