4
Anututane wam taknga yanikapikge.
Siwan nata wamu kekeknga ganinggat. Anutuninu Jesu Kraisda aminu kuupbam kayuk yuaing gatu akupsa ngang kuut usanziwik. Tapduknga ita apuke aminu kuupbam panggaganuke usanziwik gwenu gwa dapakanggak. Siwan ie natake nata anzing ganinggat. Itane wamna tapdukbamu asinggan yanikapso. Tendeknga wena puya kekeknga tasike itane wamna yanikapso! Yanikapmake aminu wai tasikaingu kaanga yaniwi natake wa aminda musia tapa tekwamban wa amindane musia papi kekekaning. Sike gata wa aminde asinggan wikake wepda yanindamuke tasiyo. Dasingge? Masande aminda wamu nomana aknga tanangge apbitaning. Apbitake wamu wa aminda natake apbaknganing kakngakan natapnangge tasining. Tasike aminu wamu waakngaekan natake yanindamumsa aminu tapatu tapatu papa buyambam siknga siwik. Siwan siakan wam bitateke wa aminda maak gwaang pake wamu inata inata yapiina wena natapnangge tasining. Tasiwawa ngana ga. Gata natdetdetda anggaman natake iwandata enake meya gamanu akekekake yuyo. Yuke wamu takeaknga yanikapmake puya Anututa gae gamukuu wa tasitakuwi puyuyok.
Iwanata tanguwa kupikge.
Siwan tapduknga iwanata na nuwa kupitde dapaknga gwa singgak. Siwan puya Anututa nae namukuu wa nata kekeknga siknga pasiwa puyukgak. Unzing aminda isapmake aminbam yapbitnangge kekeknga siknga isapmakaing binga nata tasikum. Tasike siakan wam taknga gitna take nata wamu waakngakan yanikapbum. Yanikapmake tasiwa nanduke Anututa natapan take siwan ita sanga takeaknga namunangge yawan yuak. Tapduknga Buyambam tapaninda aminu kuupbam nomana siknga usanziwik gwene ita sanga waaknga atnamik. Unzing aminu asisapmake yapbimbik kapa kupna gwapungaman umana buyambam siwik binga ita sanga takeaknga nae namik. Sike ita na awia apaekan dua namik. Aho. Ita aminu ita apikge take siknga nataaingu kuupbamde kuut sanga takeaknga ayamik.
Polda wamu wenga anzing yakut.
9-10 Siwan puya amin notna tapatu umana Dimas ngang inikamang kapata sanga kepdakane nana akngae take siknga natake ita na napmake Tesalonaika yot gapmane gwa kukut. Unzingge gata zetgaman nae apso. Dasingge? Notna Kresensda napmake Galesia kep komune gwa kukut. Sike Taitasda Dalmesia kep komune kuke yuak. 11 Sike notna Luk awiaapatakan naat gatake yuamak. Siwan gata notda Mak initakapso. Ita na take gatangamik. 12 Sike nata notna Tikikas gwa initewa Efesas yot gapmane kukut.
13 Sike gata asapnanggengu got tauknga mamaya gomu nata Troas yot gapmane notna Kapasde yotnane tekumu wa gata atakapso. Gatu buk gogomu kuut pakapso. Sike apakapnanggengu buu kundu kaap gupda pasikingu wa ma botawim. Wa kuut asiknga panangge nataat.
14 Siwan aminu tapatu sanga ainda pasinggak kapa umana Aleksanda ngang inikaing. Ita na tasiwan maiwitde puya kekeknga tasikutde masande Buyambam tapaninda toknga yake ie asimik. 15 Ita nindane wamu wai siknga sapdukut. Unzingge gata aminu waapae akagwaumso.
16 Siwan tapduknga natane wama yawitde aminda na takopa tupanu yakum gwene aminu tapatuta naat dua yuke wam yawitde dua gatangamukut. Wena. Aminu kuupbamda akgwauke na atnapmake datakuking. Siwan nata Anutue tumuk wam iniwa ita wa amindane wai waakngana sandeyamik. 17 Wa aminda na napmake kuwawa ngana Buyambam tapaninda gatangamuke ita na kekekangamukut. Kekekangaman nata itane wamna yanikapa kepman nana aminu yukingu kuupbamda natapbing. Siwan ita gatangamuke na nuwa kupit takngane na asandekut. Unzing kaap zongu gwendu umana laion ngang inikamang gwenda aminu tapatu isinangge apan kake notnata gatangamuke tanguwan kupik. Ina unzakan. Anututa na gatangaman na wai dua sikum. 18 Sike nata musipmaatangu anzing nataat. Buyambam tapaninda sanga kuupbamda na tasiwa maiwit takngane na sandewik. Sandeke ita na katak siknga nanduyuke masande na enandang ita tupan sikngaapa dakngake yuak komune takopik. Waapatane umana asinggan asinggan yatangenatnim. Siakan.
19 Siwan gata natane gaak wama Priskaat gatu itane apna Akwilaat gatu Onesiforaskat gatu aminu iat gatake yuaing amikatde yamuyo. 20 Sike notna Irastasda Korin yot gapmane yuak. Sike Trofimasda apmaiwan kake nata Mailitas yot gapmane teke apbum. 21 Sike gata nae zetgaman apso. Tapduu gou waita puyapik gwenda apuke kepika umukgamuyak. Ge zet apso.
Sike notda Yubyulas gatu Pyudens gatu Lainas gatu Klodia gatu notda kuupbamda gae gaak wamu yatewa kunggak.
22 Buyambam tapaninda gaat gatake yutzon. Ngan. Nata tumuk wam iniwa ita musip kwikwiu ginu kuupbamde natdamuke kekekandamik. Unukan.